.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ

.

Σε ό,τι ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά και συστηματικά οι προγραμματικές μας θέσεις, υπό μορφή συγκεκριμένων στόχων που αφορούν όψεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Οι άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες προτάσεις μας αποτελούν ένα μάχιμο πλαίσιο πολιτικής διεκδίκησης που διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες δέσμες.

Καταρχάς, ένα σύνολο θέσεων για μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία, που θα κατοχυρώνει και θα διασφαλίζει ατομικά και συλλογικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα για όλους, ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις, τάξης, φύλου, καταγωγής κλπ. Για μια κοινωνία που θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών της στα δημόσια συλλογικά αγαθά, σε μια καλύτερη παιδεία, σε ένα διευρυμένο κοινωνικό κράτος, στον πολιτισμό στο επίπεδο της καθημερινότητας.

Έπειτα, οι θέσεις μας παρουσιάζουν ένα συγκροτημένο εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, με έμφαση στις ενδογενείς πηγές και βάσεις της ανάπτυξης, με δημοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο, με μια νέα αντίληψη για τους φορείς και τα οικονομικά υποκείμενα μιας διαφορετικής οργάνωσης της οικονομίας. Ένα νέο πρότυπο που έχει ως αιχμή τον οικολογικό μετασχηματισμό της ελληνικής παραγωγικής δομής και της κατανάλωσης, αλλά αδιαχώριστα συνδεδεμένο με την κατοχύρωση της πλήρους απασχόλησης και την αναβάθμιση της θέσης των εργαζομένων. Και ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη μείωση των ανισοτήτων, στην αναπτυξιακή αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου και στον μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού και φορολογικού συστήματος.

Τέλος, παρουσιάζουμε μια συνολική άποψη για ένα διαφορετικό πλαίσιο δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας μας. Πράγμα που δεν μπορεί παρά να σημαίνει τη διεκδίκηση μια διαφορετικής, κοινωνικά αποτελεσματικής και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης, την ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κύτταρο της δημοκρατίας, την ανάπτυξη θεσμών και διαδικασιών που θα εμβαθύνουν τη δημοκρατία και θα διευρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις κοινές υποθέσεις. Σημαίνει επίσης έναν διαφορετικό διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας, που θα προωθεί τη συνεργασία στα Βαλκάνια, θα διεκδικεί μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, αλλά και έναν διαφορετικό, ειρηνικό κόσμο.

.