Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
12/02/2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤ.ΔΗΜΑ ΣΕ Δ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ: Ανεπαρκές το εθνικό σύστημα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων". Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα.

"H Ελλάδα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους υλικούς ελέγχους και τις επιθεωρήσεις των αποστολών αποβλήτων και να αυξήσει τη διοικητική της δυναμικότητα στο πεδίο αυτό", τονίζει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Στ. Δήμας σε απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη για τον τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ρωτούσε να πληροφορηθεί αν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία για το στάδιο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006[1]  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς επίσης και για τη δυνατότητα εξουδετέρωσης των ιδιαίτερα επικίνδυνων αποβλήτων, σε ειδικά διαμορφωμένους προς τούτο χώρους υγειονομικής ταφής, σε συνέχεια παλαιότερης ερώτησής του για το ίδιο θέμα..

Ο Επίτροπος  Περιβάλλοντος αναφέρει ότι "η Επιτροπή συγκέντρωσε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων[2], την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις μεταφορές αποβλήτων , ιδίως όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, καθώς και τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων που καλύπτεται από την οδηγία της EΕ για την υγειονομική ταφή[3]. Την περίοδο 2007-2008 οργανώθηκαν δύο συσκέψεις με τη συμμετοχή της Επιτροπής, των ελληνικών αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων[4]."

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα "η Ελλάδα έχει υλοποιήσει ένα σύστημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης και της παροχής πληροφοριών για τις μεταφορές αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων, από και προς την Ελλάδα".

Ο Έλληνας Επίτροπος υπογραμμίζει όμως ότι "η Ελλάδα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους υλικούς ελέγχους και τις επιθεωρήσεις των αποστολών αποβλήτων και να αυξήσει τη διοικητική της δυναμικότητα στο πεδίο αυτό"

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας τονίζει πως "μολονότι ο κανονισμός της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων δεν ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για τη συχνότητα ή την ποιότητα των επιθεωρήσεων, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, στην πράξη, ένας πολύ μικρός αριθμός επιτόπιων ελέγχων ετησίως δεν αρκεί για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού".

Μάλιστα, για το ειδικότερο ζήτημα της διαχείρισης των ιδιαιτέρως επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, ο Επίτροπος υπογραμμίζει ότι "η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδας (υπόθεση C-286/08) για απουσία κατάλληλου σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων"[5].

Η απάντηση του κ. Δήμα είναι εξαιρετικά επίκαιρη κι έρχεται να επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα που πολύ πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας και μιλούν για ανεξέλεγκτη διάθεση των τοξικών αποβλήτων που παράγουν οι βιομηχανίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων κ. Ευάγγελος Γιδαράκος αποκάλυψε ότι το ελληνικό Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ αναζητά την τύχη 660.000 τόνων τοξικών αποβλήτων καθώς υπάρχει απόκλιση στον αριθμό των ποσοτήτων που δήλωσαν ότι έχουν παραγάγει οι ελληνικές βιομηχανίες και αυτών που αποθηκευόταν προσωρινά για να τεθούν σε επεξεργασία. Οι παρατηρήσεις αυτές καταδεικνύουν την ανεπάρκεια του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων  Αποβλήτων που φαίνεται να έχει υποεκτιμήσει τις ποσότητες τοξικών αποβλήτων που παράγει η Ελλάδα τουλάχιστον κατά 30%.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Για μια φορά ακόμη η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη, εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και η χώρα κινδυνεύει με μια ακόμη καταδίκη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα για να αντιμετωπιστεί αυτή η σοβαρή  για την υγεία όλων μας κατάσταση. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί της Ν.Δ. οφείλουν να απολογηθούν και κυρίως να δράσουν για να τερματιστεί αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση".


  1. JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
  2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, ΕΕ L 190 της 12.7.2006.
  3. Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ΕΕ L 182 της 16.7.1999. Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, ΕΕ L 11 της 16.1.2003.
  4. Εκθέσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή πληροφοριών στη Ελλάδα την περίοδο 2007-2008 έχουν δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm.
  5. Η υπόθεση της προσφυγής αυτής δημοσιοποιήθηκε: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/152&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.

To Γραφείο Τύπου