Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
23/06/2008

Απάντηση-βόμβα από την Κομισιόν. Στον αέρα η πώληση του μάνατζμεντ του ΟΤΕ στην Deutsche Telecom!

Βόμβα μεγατόνων εξαπολύει η Κομισσιόν λίγες μόλις μέρες μετά την κύρωση της “Συμφωνίας μετόχων του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG” από την ελληνική Βουλή. Ο αρμόδιος Επίτροπος κ. ΜακΚρίβι, απαντώντας στις 19 Ιουνίου 2008 σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη, αφού τονίζει ότι η Οδηγία 2004/25, για την προστασία των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων, προβλέπει ότι «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» «με σκοπό την απόκτηση του ελέγχουν της υπό εξαγοράς εταιρείας» (σ.σ. όπως εδώ με το ελληνικό δημόσιο και την DT για την εξαγορά του ΟΤΕ) είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν δημόσια προσφορά εξαγοράς. Η Κομισιόν ρίχνει το μπαλάκι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αξιολογήσει αν πρόκειται για «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» επισείοντας την απειλή ότι «η Επιτροπή είναι αρμόδια να κινήσει κατάλληλες διαδικασίες κατά της Ελλάδας σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή μη τήρησης των διατάξεων της οδηγίας.»

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή του ο Δ.Παπαδημούλης εκθέτει την Συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και DT: «H εταιρεία Deutsche Telekom (DT) έχει προσυμφωνήσει με την εταιρεία Marfin Investment Group (MIG) την αγορά του 20% των μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) σε τιμή πολύ ανώτερη από την χρηματιστηριακή υπό την προϋπόθεση ότι θα έρθει σε συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο, που κατέχει το 28% των μετοχών του ΟΤΕ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας η συμφωνία προβλέπει την μεταβίβαση του 3% των μετοχών του ελληνικού δημοσίου στην DT και ταυτόχρονα την αγορά από την DT ενός 2% των μετοχών από την χρηματιστηριακή αγορά προκειμένου το ελληνικό δημόσιο και η DT να κατέχουν το 50% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Το management του ΟΤΕ παραχωρείται όλο ή εν μέρει στην DT.»

Καταλήγοντας ο έλληνας ευρωβουλευτής έθεσε το ερώτημα στην Κομισιόν: «Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς και ιδιαίτερα το άρθρο 5, με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, ερωτάται η Επιτροπή: Υπάρχει υποχρέωση δημόσιας προσφοράς προς όλους τους κατόχους τίτλων του ΟΤΕ, για όλες τις συμμετοχές τους, το συντομότερο δυνατό, σε «δίκαιη τιμή», όπως ορίζει η εν λόγω οδηγία;»

Στην απάντησή του ο κ. ΜακΚρίβι τονίζει ότι:

«Η οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς προβλέπει, στο άρθρο 5, ότι πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση, όταν αποκτούν τον έλεγχο δεδομένου - καθοριζόμενου σε εθνικό επίπεδο- ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν προσφορά εξαγοράς.

Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας, ως «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προσφέροντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της προσφοράς.

Το άρθρο 4 της ίδιας οδηγίας προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της τήρησης των κανόνων που τα ίδια θεσπίζουν ή εισάγουν δυνάμει της οδηγίας. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, η ελληνική αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί δυνάμει του άρθρου 4 θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον, στην περίπτωση που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, τα νομικά πρόσωπα που προσδιορίζονται στην ερώτησή του ενεργούν σε συνεννόηση κατά την έννοια του άρθρου 5  της οδηγίας και αν επομένως προκύπτει υποχρέωση υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.

Βάσει των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή δεν μπορεί να διενεργεί τέτοιες αξιολογήσεις για λογαριασμό των εθνικών αρμόδιων αρχών. Εντούτοις, η Επιτροπή είναι αρμόδια να κινήσει κατάλληλες διαδικασίες κατά της Ελλάδας σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή μη τήρησης των διατάξεων της οδηγίας.»

Σημειώνεται ότι ο Επίτροπος δεν κάνει καμιά αναφορά στο άρθρο 8 παρ.ζ του Νόμου 3461/2006 που σε εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας εξαιρεί του κανόνα υποχρέωσης δημόσιας προσφοράς τις επιχειρήσεις για τις οποίες «εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης».

Ο Δ.Παπαδημούλης αναφερόμενος στο ζήτημα έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απάντηση-βόμβα της Κομισιόν αφήνει κυριολεκτικά στον αέρα την κυβερνητική συμφωνία για την πώληση του μάνατζμεντ του ΟΤΕ στην Deutsche Telecom. Ο γνωστός από την υπόθεση του βασικού μετόχου αρμόδιος Επίτροπος κ. ΜακΚρίβι θέτει σε αμφισβήτηση την διαδικασία πώλησης του ΟΤΕ στην D.T.

 Η κυβέρνηση οφείλει τουλάχιστον να παγώσει  την δημοσίευση του νόμου που κύρωσε την «Συμφωνία Μετόχων», μέχρι την οριστική εκκαθάριση του θέματος. Στην περίπτωση του «βασικού μετόχου» με τους χειρισμούς της καταρράκωσε  το ελληνικό Σύνταγμα. Ας μην επαναλάβει το ίδιο και με το κοινοβούλιο στην περίπτωση του ΟΤΕ.

Καλούμε τις υπεύθυνες διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές του ΟΤΕ να απαιτήσουν την δημόσια προσφορά με όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτουν, αξιοποιώντας την οδηγία 2004/25, για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των ταμείων και των ασφαλισμένων».

To Γραφείο Τύπου