Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
30/06/2008

Απαξίωση του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Κομισιόν!

Ως "ένα έγγραφο πολιτικής, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα", το οποίο "δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση θεμελίωσης μελλοντικών αναπτυξιακών προοπτικών" αντιμετωπίζει η Κομισιόν το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, στην απάντηση που δόθηκε από τον αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος Επίτροπο κ. Στ. Δήμα σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη. Κοινή απάντηση έλαβαν και δύο ερωτήσεις των ευρωβουλευτών του ΠAΣOK Στ. Λαμπρινίδη, Ε. Tζαμπάζη και Στ. Aρναουτάκη.

Στην ερώτησή του, ο Δημήτρης Παπαδημούλης αναφερόταν στις αντιδράσεις επιστημονικών συλλόγων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ζητούσε  να πληροφορηθεί εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη διαδικασία κατάρτισης του νομοσχεδίου, τί είδους μέτρα προτίθεται να λάβει η Κομισιόν εάν διαπιστώσει παράβαση, καθώς και εάν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, τα οποία προβλέπεται να εκδοθούν με βάση το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού.

O κ. Δήμας στην απάντησή του αναφέρεται καταρχήν σε διατάξεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα στην οδηγία 2001/42/ΕΚ  σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ  για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι: "Η Επιτροπή διερεύνησε το κατά πόσον το προτεινόμενο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω οδηγιών. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, φαίνεται ότι το προτεινόμενο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο προωθείται στην ελληνική νομοθεσία και η έγκρισή του προβλέπεται μέσω νομοθετικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου. Φαίνεται επίσης ότι το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο αποτελεί έγγραφο πολιτικής που εκφράζει τη γενική πολιτική βούληση της ελληνικής κυβέρνησης και όχι πράξη που προορίζεται να παραγάγει δεσμευτικά αποτελέσματα σε μελλοντικές αναπτυξιακές άδειες. "

O Έλληνας Επίτροπος συνεχίζει τονίζοντας ότι "παρά τον τίτλο του, το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο δεν φαίνεται να «διαμορφώνει το πλαίσιο μελλοντικών αδειοδοτήσεων αναπτυξιακών έργων». Δεν πρέπει να εξετάζεται χωριστά από άλλα, ειδικότερα μέσα προγραμματισμού• τα μέσα αυτά προσδιορίζουν τους στόχους που καθορίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο και θεσπίζουν εν προκειμένω συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Συνεκτιμώντας όλους τους ανωτέρω παράγοντες, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, αυτό καθαυτό, δεν εμπίπτει στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Για τον ίδιο λόγο, δεν συνιστά σχέδιο κατά την έννοια που ορίζεται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ."

Μάλιστα ο κ. Δήμας υπογραμμίζει ότι "δεδομένου ότι το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο αποτελεί σαφώς ένα έγγραφο πολιτικής, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση θεμελίωσης μελλοντικών αναπτυξιακών προοπτικών."

Απαντώντας, τέλος, στο ερώτημα του Δημήτρη Παπαδημούλη για το εάν είναι υποχρεωτική διαδικασία εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, τα οποία προβλέπεται να εκδοθούν με βάση το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, ο κ. Δήμας επισημαίνει ότι: "Οι εν λόγω πράξεις, καθώς και άλλες παρόμοιες, όπως είναι τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και τα εθνικά σχέδια χρήσεων γης, έχουν τον χαρακτήρα σχεδίου κατά την έννοια των οδηγιών 2001/42/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ, δεδομένου ότι θεσπίζουν νομικά δεσμευτικούς όρους με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι μελλοντικές αναπτυξιακές άδειες. Οι πράξεις οι οποίες προϊδεάζουν μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με έργα πρέπει να υπόκεινται σε περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, έχουν κινηθεί οι σχετικές με τα Ειδικά Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια διαδικασίες."

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

"H Κομισιόν, με την απάντηση του κ. Δήμα αντιμετωπίζει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, το οποίο η κυβέρνηση και ο κ. Σουφλιάς προβάλουν σαν την προμετωπίδα της περιβαλλοντικής τους πολιτικής, ως ευχολόγιο και σαπουνόφουσκα χωρίς κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα.

H Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα στην ΕΕ που δεν έχει κτηματολόγιο, δεν έχει δασολόγιο,  που έχει ρεκόρ αυθαιρέτων, που επιτρέπει τη μαζική εκτός σχεδίου δόμηση, που αναδασώνει 1 στα 11 στρέμματα που καίγονται από τις πυρκαγιές και που χτίζονται τόσο εύκολα βίλες στα καμένα.

Το πρώτο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο της χώρας, που εκδόθηκε με μεγάλες ενστάσεις και με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, θα έπρεπε, κατ' επιταγήν του Συντάγματος, να οδηγεί σε μια ανάπτυξη φιλική το περιβάλλον και να παράγει δεσμευτικές πολιτικές.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, τα οποία ελπίζουμε να μην παραπεμφθούν στις ελληνικές καλένδες."

To Γραφείο Τύπου