Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
04/03/2009

Απάντηση του Επιτρόπου Δήμα στο Δ. Παπαδημούλη- ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

"Ο κόλπος της Αντίκυρας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο του προγράμματος μέτρων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου, έως το 2015, να έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση των υδάτων" δηλώνει ο Επίτροπος Δήμας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη σχετικά με τη μόλυνση του Κορινθιακού κόλπου που αποδίδεται στις βιομηχανικές μονάδες αλουμινίου που λειτουργούν στην περιοχή.

Ο Δ. Παπαδημούλης επικαλείται στην ερώτησή του έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών η οποία αποδεικνύει ότι μεγάλο μέρος του πυθμένα  του Κορινθιακού κόλπου καλύπτεται από κόκκινη λάσπη, η  οποία περιέχει βαρέα μέταλλα σε ποσότητες πολύ ανώτερες από τα επιτρεπόμενα όρια καθώς επίσης και ραδιενεργά στοιχεία.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος επισημαίνει τον κίνδυνο "ο κόλπος της Αντίκυρας να μην ανταποκριθεί στους στόχους της ΟΠΥ, προσδιορίζοντας ως κύριο πρόβλημα τις εγκαταστάσεις IPPC για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης". Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου, "η πρόληψη ή μείωση των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και το έδαφος πρέπει επομένως να αντιμετωπίζονται μέσω των περιβαλλοντικών αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία IPPC και την οδηγία για τα απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες". Ωστόσο, στη συνέχεια της απάντησής του, ο κ. Δήμας παρατηρεί  ότι "από  την εξέταση της απάντησης των ελληνικών αρχών προέκυψε ότι 189 από τις 293 υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν συμμορφώνονται στην κοινοτική νομοθεσία, δεδομένου ότι δε διαθέτουν άδεια IPPC, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης της εταιρίας Αλουμίνιον της Ελλάδος", η οποία κυρίως  δραστηριοποιείται στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία επί παραβάσει  "επειδή η Ελλάδα δεν εξέδωσε νέες ή επικαιροποιημένες άδειες για μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της οδηγίας IPPC, δηλαδή την 30ή Οκτωβρίου 2007". Ο Επίτροπος Δήμας διευκρινίζει ακόμη ότι πρόγραμμα μέτρων που θα ληφθούν από τις ελληνικές αρχές βάσει της οδηγίας ΟΠΥ αναμένεται να δημοσιευτεί το Δεκέμβριο του 2009.

 Όσον  αφορά  στην επικινδυνότητα  της κόκκινης λάσπης, ο Επίτροπος Δήμας δηλώνει ότι " από τις πληροφορίες που παρέχονται, δεν είναι σαφές κατά πόσο η κόκκινη λάσπη πρέπει να θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο". Όταν όμως αποδεικνύεται ότι εμπεριέχει ραδιενεργές ουσίες, "αυτές υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου ".

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Για ακόμη μια φορά η χώρα μας, με ευθύνη των κυβερνητικών αρμοδίων και της περιβαλλοκτόνας ασυδοσίας πολλών επιχειρήσεων, κινδυνεύει με καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε συνεργασία  με την κοινωνία των πολιτών  να  συνεχίσουμε τη μάχη για την προστασία και την απορρύπανση  του Κορινθιακού κόλπου που αργοπεθαίνει".

To Γραφείο Τύπου