Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/03/2009

Επιστολή του Πρόεδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνου προς τον Πρωθυπουργό - Προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Προς
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Κ. Καραμανλή

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Σας ενημερώνω και γραπτώς για τις παρακάτω πρωτοβουλίες που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ληφθούν κατεπειγόντως, για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Αύξηση των δημοσίων εσόδων

1. Αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα μεγάλα εισοδήματα,  τιμαριθμοποίηση κλιμακίων και αύξηση αφορολογήτου, αντιστροφή της σχέσης άμεσων – έμμεσων φόρων, φορολογίας κεφαλαίου και εργασίας, φόρων φυσικών και νομικών προσώπων.

2. Θεσμοθέτηση ουσιαστικής φορολόγησης  της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με πολλαπλά κλιμάκια

3. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών, των φορολογικών κινήτρων και των ειδικών φορολογικών καθεστώτων, όπως με την εκκλησιαστική περιουσία, τους εφοπλιστές, τους βουλευτές.

4. Περιορισμός της λειτουργίας  των παράκτιων εταιρειών που λειτουργούν ως εργαλεία φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας και σύλληψη της φορολογητέας ύλης. Προώθηση  σχετικής νομοθεσίας και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Άμεση καταπολέμηση της διαφθοράς και αποκομματικοποίηση των φοροεισπραχτικών μηχανισμών.

6. Άμεση μείωση των στρατιωτικών δαπανών με ματαίωση όλων των παραγγελιών που είναι έξω από μια λογική υπεράσπισης της ακεραιότητας  της χώρας και έχουν επιβληθεί για πολιτικούς λόγους ή έχουν νατοϊκές σκοπιμότητες. Αξιοποίηση των απελευθερούμενων πόρων στον πόλεμο κατά της ανεργίας και της φτώχειας που ήδη έχει κηρυχθεί.

Ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης

7. Άμεση απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και δημιουργία ισχυρού δημόσιου πόλου κοινωφελών τραπεζών μαζί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Αγροτική Τράπεζα για την άσκηση μιας νέας χρηματοπιστωτικής πολιτικής με στόχο όχι τα κέρδη των τραπεζιτών αλλά την αναζωογόνηση της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας.

8. Άμεση θέση υπό δημόσιο έλεγχο των τραπεζών που δεν μπορούν να στηριχτούν σε δικά τους κεφάλαια ή των μετόχων τους για να αντεπεξέλθουν πλήρως στις υποχρεώσεις τους.

9. Πλέγμα μέτρων για την διευκόλυνση δανειοληπτών χωρίς ποινές στις προεξοφλήσεις, επιβαρύνσεις, καταχρηστικές πρακτικές,  πλειστηριασμούς, αυθαίρετα τέλη.

10. Μετεξέλιξη του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) σε Τράπεζα δημοσίου συμφέροντος με αντικείμενο τη χορήγηση δανείων σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους κι όχι στις ασφαλείς μόνο επιχειρήσεις.

11. Ανάπτυξη νέου τύπου χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως είναι οι τράπεζες ειδικού σκοπού, Αγροτικής , Στεγαστικής, Επενδυτικής Πίστης και οι συνεταιριστικές τράπεζες.

12. Ουσιαστική και άμεση ενίσχυση των ασφαλιστικών Ταμείων που οδηγούνται σε κατάρρευση.

13. Άμεση κατάργηση του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και αντικατάστασή του από ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό όργανο με τη συμμετοχή  εκπροσώπων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που θα στοχεύει στην εξυγίανση και όχι στην εξόντωση.

Πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

14. Αίτημα για άμεση κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας το οποίο εκφράζει τις πολιτικές που οδήγησαν στην κρίση και οδηγεί με την δημοσιονομική ένδεια απευθείας στον αποπληθωρισμό και αντικατάστασή του από ένα Σύμφωνο Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης.

15. Αίτημα για θέσπιση μηχανισμού στήριξης των οικονομιών των κρατών – μελών που δέχονται κερδοσκοπικές  επιθέσεις μέσω ευρωομολόγων ή εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσα από την ραγδαία αύξηση των επιτοκίων δανεισμού(spread), ενισχύοντας έτσι και συνολικά το ευρώ.

16. Απόρριψη από την Ελλάδα της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η οποία συνταγματοποιεί τους κρισιακούς παράγοντες  και είναι ήδη εκτός πραγματικότητας.

17. Ελληνική παρέμβαση  για την κοινοτική ενίσχυση των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης, ώστε  οι λαοί τους να μη περάσουν για δεύτερη φορά από την εξαθλίωση  μέσα σε μία εικοσαετία αλλά και να μη συμπαρασύρουν και χώρες  με στενές οικονομικές σχέσεις, όπως η Ελλάδα.

18. Ματαίωση της Αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που προβλέπεται για το 2013, άμεσα κοινοτικά μέτρα για την ενίσχυση της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εθνικής αγροτικής στρατηγικής.

Ανάληψη πρωτοβουλιών από το δημόσιο  για την ανάκαμψη

19. Νέος Προϋπολογισμός με έμφαση στο πρόγραμμα Δημοσίων Δαπανών και τις κοινωνικές δαπάνες χωρίς τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας

20. Άμεση και καθολική αναθεώρηση των στόχων και των δράσεων του ΕΣΠΑ(2007-13) που έχουν καταρτιστεί πριν από την εκδήλωση της κρίσης με κριτήρια τη στήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη των μικρο-μεσαίων  επιχειρήσεων, των αγροτών, της ελληνικής παραγωγής.

21. Ειδικές παρεμβάσεις και κίνητρα για τη στήριξη της παραγωγής, έξω από λογικές προστατευτισμού αλλά και έξω από αυτοκαταστροφικές λογικές, όπως τα μέτρα για την απόσυρση των αυτοκινήτων που λειτουργούν προστατευτικά υπέρ της Γαλλίας και της Γερμανίας.

22. Ενίσχυση των δημόσιων εργαλείων παρέμβασης στην οικονομία με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν σε συνθήκες αποκομματοποίησης, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας – ανάκτηση του ΟΤΕ, των λιμανιών, ανάπτυξη της Ολυμπιακής Αεροπορίας ως εθνικού αερομεταφορέα.

Στήριξη της Απασχόλησης και των Εργασιακών Σχέσεων

23. Έκτακτο Πρόγραμμα Δημιουργίας θέσεων εργασίας με έμφαση στις Επενδύσεις, την Υγεία, την Παιδεία, την Έρευνα, τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που θα εγκριθεί από την Βουλή.

24.  Μέτρα ενάντια στις απολύσεις, κατάργηση των αναιτιολόγητων απολύσεων και  αύξηση των αποζημιώσεων  και εξίσωση μεταξύ εργατών  και  υπαλλήλων .

25. Κατάργηση των νομοθετικών ρυθμίσεων των τελευταίων κυβερνήσεων για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, τα stage, την ανασφάλιστη εργασία, τη μείωση του χρόνου εργασίας, τις απολύσεις.

Με εκτίμηση

Αλέκος Αλαβάνος
Πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ