Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
15/04/2009

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Παπαδημούλη για την ανάκτηση ατμών βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων

Πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα και υπέρ της δημόσιας υγείας από το Ευρωκοινοβούλιο

Επίτροπος Δήμας: "Η Ελλάδα υπέγραψε αλλά δεν έχει κυρώσει ακόμη το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση"

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία (46 υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές) την έκθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής με την έκθεσή του πετυχαίνει τη βελτίωση της πρότασης της Κομισιόν για τον περιορισμό των εκπομπών των επικίνδυνων πτητικών ουσιών (όζον, βενζόλιο, NO2, και άλλα τοξικά αέρια) κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των οχημάτων, ζητώντας την ανάκτηση τουλάχιστον του 90% των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος. Έτσι, κάθε νέο πρατήριο βενζίνης που κατασκευάζεται σε κατοικημένες περιοχές από το 2011 και έπειτα, καθώς και κάθε υπάρχον πρατήριο καυσίμων με ετήσια διακίνηση πάνω από 3000 m3 μέχρι τα τέλη του 2018, θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης.

Να σημειωθεί δε ότι με την έκθεση Παπαδημούλη συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης όλα τα πρατήρια καυσίμων που είναι τοποθετημένα κάτω από μόνιμους χώρους κατοικίας ή εργασίας οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο σημαντικών έργων ανακαίνισης.

Επιπλέον, με την έκθεση Παπαδημούλη:

•    Τίθεται ρήτρα επανεξέτασης, ώστε η Επιτροπή να καθιερώσει το συντομότερο δυνατόν εναρμονισμένες μεθόδους για τη μέτρηση της αποδοτικότητας δέσμευσης υδρογονανθράκων

•    Επιτυγχάνεται καλύτερη συμμόρφωση μέσω δοκιμών, παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στα πρατήρια καυσίμων και θέσπιση της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποβάλλουν εκθέσεις

•    Καθιερώνεται μία εφικτή και διαφανής διαδικασία περί κυρώσεων για μη συμμόρφωση μέσω της εισαγωγής του συστήματος "κατονομασίας και ονειδισμού" με το οποίο εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία.

Η έκθεση αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στην τελευταία Σύνοδο για την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία, το Μάιο.

Σημειώνεται ότι 17 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη σχετική νομοθεσία, με θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και στην υγεία των πολιτών. H Ελλάδα όχι μόνο δεν διαθέτει σχετική νομοθεσία, αλλά έχει μείνει πίσω και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την φάση Ι ανάκτησης ατμών βενζίνης. Σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Στ. Δήμα "η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα που θέσπισε για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας 94/63/EΚ  για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων". Όμως, τονίζει ο Επίτροπος "Σύμφωνα με τη σύμβαση OΗΕ ΟΕΕ  σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση, το πρωτόκολλο σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή των διασυνοριακών τους ροών υπεγράφη το 1991 και άρχισε να ισχύει από τις 29 Σεπτεμβρίου 1997. Η Ελλάδα υπέγραψε το πρωτόκολλο στις 19 Νοεμβρίου 1991 αλλά δεν το έχει κυρώσει ακόμη."

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως σε παλαιότερη απάντησή του (31.07.2006) σε σχετική ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Στ. Δήμας ανέφερε ότι "όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και τα μικροσωματίδια PM10 στις ζώνες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, τα παρατηρηθέντα επίπεδα των εν λόγω ρύπων, ήταν υψηλότερα απʼ ό,τι η οριακή τιμή συν το περιθώριο ανοχής."

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Η βελτίωση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι επιβεβλημένη. Εκείνο όμως που προέχει στη χώρα μας είναι η εφαρμογή της και η συμμόρφωση με αυτή. Τα χρονικά περιθώρια που έχει η χώρα μας είναι αρκετά. Οι αρμόδιοι οφείλουν να δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα και να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους ελέγχους, για την προστασία της υγείας των πολιτών στο επιβαρυμένο περιβάλλον των αστικών κέντρων."

To Γραφείο Τύπου