Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
06/05/2009

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Παπαδημούλη για την ανάκτηση ατμών βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων || Δ.Παπαδημούλης: "Κάνουμε σημαντικά βήματα για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα και υπέρ της δημόσιας υγείας"

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία (598 ψήφοι υπέρ, 13 κατά και 15 αποχές) την έκθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής διαπραγματεύθηκε και πέτυχε με την προεδρία του Συμβουλίου, συμβιβασμό σε πρώτη ανάγνωση, βάσει του οποίου επισπεύδεται κατά ένα χρόνο η εφαρμογή της οδηγίας και διευρύνεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της, ενώ βελτιώνεται η διαδικασία ελέγχου και ενισχύεται η δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών. Τον συμβιβασμό υποστήριξε το σύνολο των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου και υπερψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές, πλην των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, οι οποίοι απείχαν.

Η έκθεση Παπαδημούλη συγκεκριμένα προβλέπει:

•    υποχρέωση εξοπλισμού με σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, όλων των νέων πρατηρίων που κατασκευάζονται από το 2012 και μετά, εάν η διακίνησή τους υπερβαίνει τα 500m3 ετησίως ή υπερβαίνει τα 100m3 και βρίσκονται κάτω από μόνιμους χώρους εργασίας ή κατοικίας,

•    αντίστοιχη υποχρέωση για τα υφιστάμενα πρατήρια βενζίνης στα οποία γίνεται σημαντική ανακαίνιση, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018,

•    καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την τήρηση των διατάξεων από τους πρατηριούχους, με την ανάρτηση ειδικού σήματος, (αυτοκόλλητο ή άλλη κοινοποίηση) που θα αναφέρει ότι τα πρατήρια είναι εξοπλισμένα με σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης το οποίο λειτουργεί σωστά,

•    ανάκτηση του 85% τουλάχιστον των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων των αυτοκινήτων. Το ανωτέρω ποσοστό ενδέχεται να αναθεωρηθεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μέχρι το τέλος του 2014.

Οι πτητικές ενώσεις που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των αυτοκινήτων στα πρατήρια βενζίνης αντιδρούν στο ηλιακό φως με οξείδια του αζώτου συμβάλλοντας στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας. Αυτό είναι ένα από τα συστατικά της φωτοχημικής αιθαλομίχλης, η οποία βλάπτει καίρια την υγεία του ανθρώπου, τη βλάστηση και τα κατασκευαστικά υλικά.

Σημειώνεται ακόμη ότι 17 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ήδη σχετική νομοθεσία, με θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και στην υγεία των πολιτών. H Ελλάδα όχι μόνο δεν διαθέτει σχετική νομοθεσία, αλλά έχει μείνει πίσω και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την φάση Ι ανάκτησης ατμών βενζίνης. Σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Στ. Δήμα (02.04.2009) "η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα που θέσπισε για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας 94/63/EΚ  για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων". Όμως, τονίζει ο Επίτροπος "Σύμφωνα με τη σύμβαση OΗΕ ΟΕΕ  σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση, το πρωτόκολλο σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή των διασυνοριακών τους ροών υπεγράφη το 1991 και άρχισε να ισχύει από τις 29 Σεπτεμβρίου 1997. Η Ελλάδα υπέγραψε το πρωτόκολλο στις 19 Νοεμβρίου 1991 αλλά δεν το έχει κυρώσει ακόμη."

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως σε παλαιότερη απάντησή του (31.07.2006) σε σχετική ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Στ. Δήμας ανέφερε ότι "όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και τα μικροσωματίδια PM10 στις ζώνες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, τα παρατηρηθέντα επίπεδα των εν λόγω ρύπων, ήταν υψηλότερα απΆ ό,τι η οριακή τιμή συν το περιθώριο ανοχής... Τα μικροσωματίδια PM2,5 , τα οποία είναι και τα πλέον επικίνδυνα, συνιστούν το λεπτότερο κλάσμα των PM10,  το οποίο εισβάλλει βαθύτερα στους πνεύμονες, μειώνει το στατιστικά προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη κατά οκτώ μήνες και πλέον, ενώ σε ορισμένες περιοχές υψηλής ρύπανσης, το μειώνει κατά δύο έτη και πλέον."

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Κάνουμε σημαντικά βήματα για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα και υπέρ της δημόσιας υγείας. Με την πρόταση αυτή θα επιτευχθεί βελτίωση τόσο της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα όσο και των αποτελεσμάτων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, όπως το όζον. Ακόμη, μακροπρόθεσμα, παρά τα αρχικά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας, οι ίδιοι οι πρατηριούχοι θα μπορούν να αποσβέσουν τα έξοδα, συλλέγοντας και επαναπωλώντας τους ρευστοποιημένους ατμούς. Καταφέραμε μια καλή συμφωνία, η οποία ικανοποιεί και τους πολίτες και τους πρατηριούχους. Η βελτίωση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι επιβεβλημένη. Εκείνο όμως που προέχει στη χώρα μας είναι η εφαρμογή της και η συμμόρφωση με αυτή. Τα χρονικά περιθώρια που έχει η χώρα μας είναι αρκετά. Οι αρμόδιοι οφείλουν να δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα και να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους ελέγχους, για την προστασία της υγείας των πολιτών στο επιβαρυμένο περιβάλλον των αστικών κέντρων."

To Γραφείο Τύπου