Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
23/07/2009

Εντεκα ελάχιστοι όροι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις συμβάσεις έργου του δημοσίου με εργολάβους καθαριότητας για την προστασία των καθαριστριών

Επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Αλαβάνου στην υπουργό απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά

Επιστολή για τα εργασιακά δικαιώματα των χιλιάδων καθαριστριών που απασχολούνται μέσω εργολάβων στο Δημόσιο ή σε επιχειρήσεις του Δημοσίου απέστειλε ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ  Αλ. Αλαβάνος στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Πετραλιά. Στην επιστολή του ο Αλ. Αλαβάνος αφού επισημαίνει την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «καμία δραστηριότητα του δημοσίου δεν πρέπει να μεταβιβάζεται σε εργολάβους»  τονίζει ότι «παρά το γεγονός ότι και η Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (Π.Ε.Κ.Ο.Π.) είναι κατά των αναθέσεων σε εργολάβους καθαριότητας αυτών των υπηρεσιών καταλήξαμε από κοινού, ότι μέχρι να συμβεί αυτό, θα ήταν σκόπιμο  στις συμβάσεις έργου μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και των αναδόχων να συμπεριλαμβάνονται ρητά όροι, οι οποίοι αν και είναι αυτονόητοι ως περιεχόμενοι στην εργατική νομοθεσία, παραμένουν ανεφάρμοστοι. Είναι προφανές ότι η παραβίασή τους (διαπιστωμένη με οποιονδήποτε τρόπο, είτε δηλ. από το φορέα, το ΣΕΠΕ, από τρίτους κλπ.)  θα οδηγεί αυτόματα και αυτοδίκαια, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις στην καταγγελία της σύμβασης έργου, στην έκπτωση του αναδόχου και στην κατά περίπτωση είτε επιλογή του επομένου αναδόχου είτε σε διενέργεια νέου διαγωνισμού» και συνεχίζει :

Οι όροι αυτοί τους οποίους επεξεργάστηκε ο ανωτέρω συνδικαλιστικός φορέας είναι οι εξής :

1.- Την αμοιβή στους εργαζόμενους του αναδόχου θα καταβάλει απευθείας ο φορέας- κύριος του έργου, με βάση τόσο τις καταστάσεις προσωπικού και του πίνακα ωρών εργασίας του εργολάβου αλλά και την πιστοποίηση της εργασίας από υπαλλήλους του ίδιου του φορέα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ώρες και τον αριθμό των εργαζομένων-καθαριστών. Το σχετικό κονδύλι, θα παρακρατείται από το καταβαλλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα και θα αποδίδεται κατευθείαν στους εργαζόμενους και τους ασφαλιστικούς φορείς, στο όνομα και για λογαριασμό του εργολάβου, με βάση ρητή εξουσιοδότηση που, από τη σύμβαση, θα παρέχει αυτός. Τυχόν υπερωρίες των εργαζομένων-καθαριστών, εφόσον πιστοποιούνται, θα δίνουν το δικαίωμα στο φορέα να παρακρατά επιπλέον και το ποσό αυτό, αφαιρώντας το από το εργολαβικό αντάλλαγμα. Η δυνατότητα αυτή, δηλ. της πληρωμής των εργαζομένων από τον φορέα (δημόσιο, νπδδ κλπ.), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, η δε επιβολή της υποχρέωσης αυτής θα πρέπει να θεσπιστεί με σχετικό νόμο ή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και να αφορά το σύνολο των σχετικών διαγωνισμών που συνάπτει το Δημόσιο.

2.- Κατά την υποβολή των προσφορών ή έστω κατά την υπογραφή της σύμβασης έργου, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίζει πίνακα του προσωπικού του το οποίο θα απασχοληθεί στο έργο, επί του οποίου θα υπολογιστεί τελικά το εργολαβικό αντάλλαγμα. Και τούτο διότι ότι έχει κατά κόρον παρατηρηθεί ότι οι ανάδοχοι, όταν ομιλούν για εργατικό κόστος, αναφέρονται στον άγαμο χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις τυχόν τριετίες, τα επιδόματα γάμου ή τέκνου κλπ. με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να αμείβονται με ποσά κάτω από τις κλαδικές ΣΣΕ.

3.- Να προβλέπεται στη σύμβαση έργου (στην περίπτωση που αυτό θα εκτελείται σε διάφορους τόπους, π.χ. σταθμούς μετρό κλπ.), ότι ο ανάδοχος θα υποχρεούται να καταθέτει και αναρτά ξεχωριστούς πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας ανά τόπο παροχής του έργου (δηλ. π.χ. διαφορετικό σε κάθε σταθμό), έτσι ώστε να αποφεύγεται τόσο η διπλοβάρδια του προσωπικού όσο και ο «δανεισμός» εργαζομένων από τόπο σε τόπο, για την κάλυψη ελλείποντος προσωπικού, χωρίς φυσικά οι εργαζόμενοι αυτοί να αμείβονται αντίστοιχα.

4.- Να προβλέπεται σε κάθε σύμβαση έργου, συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, βαρδιών, ωραρίων ανά τόπο εκτέλεσης της σύμβασης και να μην αναφέρεται γενικά στο σύνολο του απαιτούμενου προσωπικού του αναδόχου.

5.- Να κατατίθενται όλες οι ατομικές συμβάσεις εργασίας του αναδόχου με το προσωπικό του στο φορέα του έργου, ο οποίος και θα ελέγχει την ορθότητα και νομιμότητα των καταβολών των μισθών, αφού του προσκομίζονται μηνιαίως και οι εξοφλητικές αποδείξεις της μισθοδοσίας.

6.- Να ορισθεί υποχρεωτικός τρόπος πληρωμής των εργαζομένων (στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η υπό 1. πρότασή μας) η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου με ταυτόχρονη υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει τα καταθετήρια στο φορέα για τον ανωτέρω υπό 5. έλεγχο.

7.- Να υποχρεώνεται ο ανάδοχος να αναφέρει στις ατομικές συμβάσεις εργασίας το συγκεκριμένο τόπο παροχής της εργασίας (π.χ. σταθμός «Ομόνοια» Μετρό και όχι γενικώς Αθήνα) καθώς και να αναγράφεται τόσο το ημερήσιο ωράριο όσο και το ημερομίσθιο, το οποίο επίσης θα πρέπει να ελέγχεται από το φορέα αναφορικά με τη συμφωνία του με τα κατώτατα όρια των ΣΣΕ.

8.- Να υποχρεώνεται ο ανάδοχος να καταβάλει τις αμοιβές των ΣΣΕ ή ΔΑ από την ημέρα που αυτές κατατίθενται στο Υπουργείο Απασχόλησης και εφεξής, ανεξάρτητα αν ο ίδιος ή οι εργαζόμενοι είναι μέλη της εργοδοτικής ή της συνδικαλιστικής οργάνωσης αντίστοιχα και πριν ακόμα κηρυχθούν υποχρεωτικές από τον Υπουργό Απασχόλησης.

9. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης των συμβατικών όρων ή ευρύτερα των όρων της εργατικής νομοθεσίας, να υπάρχει η υποχρέωση και όχι το δικαίωμα στο φορέα να καταγγείλει τη σύμβαση έργου, χωρίς αιρέσεις.

10.- Να προβλέπεται ότι η διαπίστωση των εργατικών παραβιάσεων θα μπορεί να γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και όχι απαραίτητα να αποδεικνύεται με πράξη οργάνων όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, ΣΕΠΕ κλπ., όπως π.χ. με αιφνιδιαστικό έλεγχο του ίδιου του φορέα, με έγγραφα, φωτογραφίες, καταγγελίες, δικαστικές αποφάσεις κλπ., τις οποίες μπορεί να προσκομίσει οποιοσδήποτε στο φορέα (εργαζόμενοι, σωματείο κλπ.).

11.- Να υποχρεώνεται ο φορέας, σε περίπτωση που εργαζόμενος αιτηθεί τούτο για δικαστική π.χ. χρήση, να χορηγεί οποιοδήποτε στοιχείο που τον αφορά όπως π.χ., αντίγραφο του βιβλίου εισόδου-εξόδου στις εγκαταστάσεις για την απόδειξη των ωρών εργασίας ή υπερωρίας, αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή εξοφλητικών αποδείξεων, αντίγραφο τυχόν διενεργηθέντος ελέγχου του αναδόχου κλπ.

Τέλος επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας για τροποποίηση του άρθρου 4 Ν. 3528/07 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), και των άλλων σχετικών νόμων (Ν. 2190/94 κλπ.) έτσι ώστε να επιτρέπεται η πρόσληψη στο Δημόσιο αλλοδαπών προερχομένων από χώρες εκτός Ε.Ε. όχι μόνο όπου προβλέπεται από ειδικούς νόμους αλλά και σε κάθε βοηθητική εργασία όπως είναι αυτή του καθαρισμού καθώς και να καταργηθεί η δυνατότητα του Δημοσίου με τη στενή και την ευρεία έννοια, να συνάπτει συμβάσεις έργου καθαριότητας με ιδιωτικές εταιρείες, οι δε σχετικές εργασίες να γίνονται από προσωπικό που προσλαμβάνεται με τις διαδικασίες πρόσληψης του ΑΣΕΠ. Θεωρούμε ότι έτσι θα τελειώσει δια παντός το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπων και δη οικονομικών μεταναστών με βασικό ηθικό και φυσικό αυτουργό το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο.»

To Γραφείο Τύπου