Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/01/2010

Απαντήσεις της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή για την υπόθεση των σκάφων με φορτίο πυρηνικά και τοξικά απόβλητα, που βύθιζε η Μαφία στην Μεσόγειο

Στις εφιαλτικές αποκαλύψεις για την -επί δύο δεκαετίες- εσκεμμένη βύθιση από την μαφία σκαφών με άκρως επικίνδυνα τοξικά και πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο απαντά η Κομισιόν σε ερωτήσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χουντή.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής με ερωτήσεις του στην Κομισιόν ζητούσε συγκεκριμένα στοιχεία για την υπόθεση των εξαφανισμένων σκαφών, τα οποία «βυθίστηκαν» στις ακτές της Καλαβρίας κι ενδεχομένως στα ανοιχτά του Ιονίου πελάγους μεταφέροντας πυρηνικά και τοξικά απόβλητα και τα οποία εξακολουθούν τα μολύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα στην Ευρ. Επιτροπή κι έλαβε τις εξής απαντήσεις:

1. Ποιά κράτη-μέλη αποστέλλουν από το 1992 ανελλιπώς εκθέσεις στην Επιτροπή, εάν έχουν υποπέσει στην αντίληψή της κενά και ελλιπή στοιχεία, εάν την έχει απασχολήσει το θέμα στο παρελθόν και πώς αξιολογεί τις εκθέσεις αφού υπήρχαν καταγγελίες ήδη από το 1992 για τη βύθιση πλοίων με τοξικά;

«Για το 1992, η ισχύουσα οδηγία 84/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων απαιτούσε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των διασυνοριακών μεταφορών. Ωστόσο, από το 1993, απαιτείται από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ετήσια έκθεση ... και από το 2000 τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν πρόσθετο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παράνομη διακίνηση αποβλήτων. ….

Η Επιτροπή είναι ενήμερη μόνο για τις παράνομες μεταφορές αποβλήτων που της έχουν ήδη αναφέρει τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν μόνο διαπιστωθείσες δραστηριότητες και όχι εγκληματικές δραστηριότητες για τις οποίες κατέστη δυνατόν να παρακαμφθούν εσκεμμένα οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παράνομη διακίνηση αποβλήτων διεξάγεται χωρίς να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία για τις εν λόγω ροές αποβλήτων …».

2. Γνωρίζει ποιοί ήταν οι παραγωγοί ή κάτοχοι των πυρηνικών αποβλήτων των «εξαφανισθέντων» πλοίων και πώς αυτά κατέληξαν στα χέρια παράνομων κυκλωμάτων αφού για τη διαχείριση και τη μεταφορά τους απαιτείται επιτήρηση και έλεγχος;

«Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι η ιταλική κυβέρνηση συγκρότησε ειδική επιχειρησιακή ομάδα προκειμένου να διερευνήσει το θέμα, αλλά δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με την προέλευση των αποβλήτων που περιγράφονται».

3. Θεωρεί ότι υπάρχει απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τα τοξικά φορτία των βυθισμένων πλοίων και αν σκοπεύει να προβεί σε διερεύνηση του θέματος,

«Σε περίπτωση επιβεβαίωσης ραδιενεργού μόλυνσης του περιβάλλοντος από πλοία που έχουν βυθιστεί με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να διεξαγάγει αποστολή ελέγχου στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος παρακολούθησης, όπως προβλέπει το άρθρο 35 της συνθήκης Ευρατόμ».

4. Πόσες ποσότητες πυρηνικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων παράγονται ετησίως στην ΕΕ και ποιοί είναι οι τελικοί χώροι διάθεσής τους;

«Σύμφωνα με την έκτη έκθεση σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση «ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στην ΕΕ παράγονται ετησίως  85.000 m3 ραδιενεργών αποβλήτων, κυρίως χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας. Τα απόβλητα αυτά αποθηκεύονται ή διατίθενται σε εγκαταστάσεις κοντά στην επιφάνεια ή υπόγειες, υπό την εποπτεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Η ποσότητα των υψηλής ραδιενέργειας αποβλήτων είναι περίπου 280 m3, τα οποία αποστέλλονται, στο σύνολό τους, για μακροχρόνια αποθήκευση. Η ετήσια παραγωγή αναλωμένων καυσίμων ανέρχεται σε περίπου 3.600 τόνους βαρέος μετάλλου. Το αναλωμένο καύσιμο αποθηκεύεται σε ειδικές εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περίπου 2.900 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων παρήχθησαν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2006, από τους οποίους περίπου 89 εκατομμύρια τόνοι (3% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων) ταξινομήθηκαν ως επικίνδυνα απόβλητα. Ποσοστό 4,9% των αποβλήτων αποτεφρώθηκαν, 43,6% ανακτήθηκαν και 51,5% κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το άρθρο 12 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται ανάκτηση […], τα απόβλητα να υποβάλλονται σε ασφαλείς εργασίες διάθεσης που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 13 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος». Για να εξασφαλιστεί η ενδεδειγμένη διάθεση των αποβλήτων, τα κράτη μέλη έχουν χορηγήσει άδειες σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2008/98/EΚ».

To Γραφείο Τύπου