Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/09/2010

Απάντηση Κομισιόν στον Ν.Χουντή - ΙΚΟΝΙΟ-ΘΡΙΑΣΙΟ - Εξωφρενικό!!! Τι στιγμή που μειώνουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτούμε ένα έργο για να το παραδώσουμε σε ιδιώτες

Τη στιγμή που το μνημόνιο προβλέπει για τον ΟΣΕ την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, απολύσεις προσωπικού, την πώληση της ακίνητης περιουσίας ακόμα και το κλείσιμο γραμμών, ο ΟΣΕ και το ελληνικό δημόσιο εξακολουθούν να συγχρηματοδοτούν μαζί με το Ταμείο Συνοχής με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα έργα σιδηροδρομικής σύνδεσης Ικονίου-Θριασίου, καθώς και του Συγκροτήματος Εγκαταστάσεων του Θριασίου, τα οποία πρόκειται, με ρητή δέσμευση της κυβέρνησης, να προικίσουν τους υποψήφιους αγοραστές.

 Πιο συγκεκριμένα, σε διερευνητική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, για την πορεία των έργων και τις σχετικές εκταμιεύσεις για τη σιδηροδρομική γραμμή Ικόνιο-Θριάσιο και το Συγκρότημα Εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο, απάντησε ο αρμόδιος Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Hahn.

 Στην απάντηση του ο κ. Hahn υπογραμμίζει:

Πρώτον, ότι το συνολικό έργο της σιδηροδρομικής γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο είναι 143 εκατ. ευρώ, με 50% συμμετοχή του ταμείου συνοχής και 50% εθνικοί πόροι. Μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί το 80% της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής (57.196.568 ευρώ) και το υπόλοιπο πρέπει να απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 2010,

Δεύτερον, το άλλο έργο που αφορά την κατασκευή “Συγκροτήματος Εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο φάση Αʼ και Βʼ”, ύψους 160 εκατ. ευρώ, όπως σημειώνει ο Επίτροπος, γίνεται με εθνικούς πόρους τους οποίους θα καλύψει κατά 50% το Ταμείο Συνοχής “μόνο εάν κατά την αποπληρωμή του έργου το ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων παραχώρησης”, ενώ διευκρινίζει ότι το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και ότι “ο εν λόγω όρος δεν πληρούται ακόμη”, και

Τρίτον, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης της γραμμής Ικονίου Θριάσιου δήλωσε ότι “μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν απευθυνθεί στην Επιτροπή για το θέμα της ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης της χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής Ικόνιο-Θριάσιο”.

Η πλήρης απάντηση της Επιτροπής έχει ως εξής:

 Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Ικόνιο-Θριάσιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, στο πλαίσιο της απόφασης Ε(2001)1252 της 20ής Ιουνίου 2001, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις Ε(2006) 3785 της 16ης Αυγούστου 2006 και Ε(2009)1619 της 4ης Μαρτίου 2009. Οι προαναφερόμενες αποφάσεις καθορίζουν τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό του έργου σε 143 εκατ. ευρώ, τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής σε 71 495 710,00 ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης σε 50 %. Μέχρι σήμερα το έργο έχει απορροφήσει το 80 % της συνδρομής της ΕΕ, ήτοι 57 196 568,00 ευρώ, και εξακολουθεί να είναι υπό υλοποίηση, δεδομένου ότι η περίοδος επιλεξιμότητας διαρκεί έως το τέλος του 2010. Το κέντρο μεταφοράς εμπορευμάτων ή εμπορευματικό κέντρο δεν χρηματοδοτείται από την ΕΕ, αλλά συνιστά ειδικό όρο της απόφασης Ε(2001) 569 της 21ης Μαρτίου 2001, όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις Ε(2006) 5744 της 23ης Νοεμβρίου 2006 και Ε(2010)1357 της 15ης Μαρτίου 2010, οι οποίες αναφέρονται στο έργο «Κατασκευή συγκροτήματος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο, φάση Α και Β». Το άρθρο 1 σημείο 2 της απόφασης Ε(2010)1357 προβλέπει ότι: «οι δαπάνες σχετικές με τις σιδηροδρομικές και άλλες υποδομές που σχετίζονται άμεσα με τη δημιουργία και λειτουργία του ιδιωτικού Εμπορευματικού Κέντρου είναι επιλέξιμες μόνο εάν κατά την αποπληρωμή του έργου το ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων παραχώρησης». Το προαναφερόμενο έργο είναι επίσης σε φάση υλοποίησης και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει λάβει η Επιτροπή, ο εν λόγω όρος δεν πληρούται ακόμη.

2. Μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν απευθυνθεί στην Επιτροπή για το θέμα της ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης της χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής Ικόνιο-Θριάσιο. Γενικά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου(1) καθορίζει τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους που απορρέουν από τη συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Μία από τις υποχρεώσεις είναι να υποβάλει στην Επιτροπή την τελική έκθεση μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση του έργου και, για τα έργα που αποφέρουν έσοδα, επιβεβαίωση των οικονομικών προβλέψεων σχετικά με το κόστος λειτουργίας και τα προβλεπόμενα έσοδα. Σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν τις αρχικές προβλέψεις, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τη συνδρομή της, η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους στα κράτη μέλη που καλύπτονται από το Ταμείο Συνοχής. Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής γιʼ αυτό το έργο καθορίστηκε στο 50 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

To Γραφείο Τύπου