Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
18/12/2010

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝIΟΥ

Πανελλαδική Σύσκεψη Αιρετών του ΣΥΝ

Η νέα επικαιροποίηση του μνημονίου επηρεάζει την ΤΑ σε πολλά ζητήματα. Τέσσερα είναι τα σημαντικότερα:

1. Για πρώτη φορά διατυπώνεται η πρόθεση να μειωθούν οι καθαρές μεταβιβάσεις προς την ΤΑ (βλέπε ΚΑΠ) για να εξασφαλισθεί η εξοικονόμηση πόρων. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη επικαιροποίηση γινόταν λόγος για δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα μάλιστα θα επιτυγχάνονταν  με  διάφορους  τρόπους  όπως  η  ενίσχυση  της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ.

2. Ξεκαθαρίζεται ότι η μείωση του κόστους της ΤΑ το 2013 σε σχέση με σήμερα θα πρέπει να είναι 1.500 εκ. ?

3. Οι έλεγχοι στην ΤΑ γίνονται ασφυκτικοί. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναλαμβάνει πλέον ένα ρόλο γενικού επόπτη. Στα Συνταγματικά προβλήματα που ανακύπτουν θα πρέπει να προστεθεί ότι το σύστημα είναι τόσο βαρύ και γραφειοκρατικό που πολύ δύσκολα θα μπει σε εφαρμογή. Το ερώτημα που τίθεται είναι την τυχόν αποτυχία του συστήματος ποιος και πως θα την χρεωθεί;

4. Διαχωρίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παρακαταθηκών. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με τους πόρους της ΤΑ που διαχειρίζεται.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια, από τα ενδιαφέροντα την ΤΑ, σημεία του επικαιροποιημένου μνημονίου. Επισυνάπτεται το σύνολο του κειμένου με υπογραμμισμένες τις παραγράφους που επηρεάζουν την ΤΑ

* θα μειώσουμε τις καθαρές μεταβιβάσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη

* θα δημοσιεύουμε σε μηνιαία βάση ενοποιημένες εκθέσεις της γενικής κυβέρνησης για τα έσοδα, τις δαπάνες και τις πληρωμές εντός της γενικής κυβέρνησης για κάθε επιμέρους τομέα της (αρχής γενομένης το Μάρτιο 2011)

τις πιστώσεις του προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων ξεκινάει τη  δημιουργία ενός ειδικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2011, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση όλων των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), προκειμένου να παρέχουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο

* Η εισαγωγή ενός κανόνα εσόδων για τη γενική κυβέρνηση σύμφωνα με τον οποίο η διάθεση των εσόδων, εφόσον αυτά ξεπερνούν τις προβλέψεις, θα καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό

* Η δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο που θα παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές και θα διεξάγει λεπτομερή έλεγχο σε δημοσιονομικά ζητήματα, θα δημοσιεύει στοιχεία για τα δημοσιονομικά σχέδια των φορέων της γενικής κυβέρνησης και την εκτέλεση τους, καθώς και για τις μακροοικονομικές υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό.

* Η Κυβέρνηση υιοθετεί τα απαιτούμενα διατάγματα για την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης (μεταρρύθμιση Καλλικράτη). Η μεταρρύθμιση θα αποφέρει εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ το 2011 και επιπρόσθετων 500 εκ. ευρώ το 2012 και το 2013 για τη γενική Κυβέρνηση ως σύνολο.

* Η Κυβέρνηση υιοθετεί διάταγμα που απαγορεύει στις τοπικές αυτοδιοικήσεις να πραγματοποιούν ελλείμματα, τουλάχιστον μέχρι το 2014. Για να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις δαπανών από την εφαρμογή του Καλλικράτη συνεισφέρουν στη μείωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση μειώνει τις επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εξοικονομήσεις πόρων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

* Το Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη στενή παρακολούθηση των δεσμεύσεων για τις  δαπάνες για κάθε  φορέα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΔΕΚΟ και την αποτελεσματική συλλογή φόρων, για να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος για το έλλειμμα (βλέπε αντιστοίχως πίνακα 2 του ΜΟΧΠ και το άρθρο 1 της απόφασης του Συμβουλίου 2010/320/EU)

* Το Υπουργείο Οικονομικών αποδεσμεύει κάθε μήνα το 1/14 των πιστώσεων του    προϋπολογισμού (εκτός από μισθούς, συντάξεις και τόκους) προς τους  διάφορους φορείς. Οι εναπομένουσες πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν θα αποδεσμευτούν πριν το Σεπτέμβρη του 2011  και μπορούν να ακυρωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την ανάγκη τήρησης του στόχου του ελλείμματος της Κυβέρνησης.

* Η Κυβέρνηση τοποθετεί οικονομικούς επιθεωρητές, σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου Οικονομικών, σε όλα τα υπουργεία και τους κύριους δημόσιους φορείς με την ευθύνη να διασφαλίζουν τον επαρκή οικονομικό έλεγχο προϋπολογισμών τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων και των οργανισμών που υπάγονται σε αυτούς, οι οποίοι ταξινομούνται ως τοπικές αρχές, σύμφωνα με το ΕSΑ 95.

* Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της τοπικής αυτοδιοίκησης ορίζεται σε συναλλακτική βάση ως η μεταβολή στα συνολικά   χρηματοοικονομικά   περιουσιακά   στοιχεία   μείον    τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσαρμοσμένες για τις μεταβολές αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) :

ο Τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εγχώριες εμπορικές τράπεζες. Οι καταθέσεις θα μετρώνται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της νομισματικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίων.

ο Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονομαστική αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της νομισματικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίων.

* Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως λογαριασμοί μη πληρωτέοι προς τους εγχώριους προμηθευτές μετά από πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης τους. Στην περίπτωση που η οφειλόμενη ημερομηνία δεν ορίζεται ρητά στη σύμβαση προμήθειας, μια υποχρέωση που δεν έχει πληρωθεί θεωρείται ως ληξιπρόθεσμη οφειλή 90 ημέρες μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού.