Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
18/12/2010

8. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΠΕ ΣΥΝ

Πανελλαδική Σύσκεψη Αιρετών του ΣΥΝ

Σύντροφοι/ισες,

Αυτήν την περίοδο επιχειρούμε την ανασυγκρότηση του τμ. Περιβάλλοντος-Οικολογίας του ΣΥΝ. Κεντρικός μας στόχος είναι η διασύνδεση της δουλειάς που γίνεται κεντρικά στο κόμμα με τις επεξεργασίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συγκρότηση του κόμματος σε περιφερειακή βάση, αλλά και η ίδρυση πρόσφατα στις εκλογές, των αντίστοιχων αυτοδιοικητικών παρατάξεων μας προσφέρουν αρκετές δυνατότητες.

Ιδιαίτερα καθώς τα περισσότερα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ισχυρή τοπική διάσταση και οι πιέσεις των κυρίαρχων κύκλων προς μια προσαρμοσμένη στην «κρίση» και το Μνημόνιο «πράσινη ανάπτυξη» μέσω αντικοινωνικών “fast track” και ιδιωτικοποιήσεων θα ενταθούν ιδιαίτερα.

Η πρότασή μας είναι να ορισθεί ένας/μια σ/σ από κάθε περιφερειακό συμβούλιο του ΣΥΝ με χρέωση να παρακολουθεί τα ζητήματα περιβάλλοντος στην περιοχή του, να διασυνδέεται με τα τοπικά οικολογικά κινήματα πολιτών, να ενημερώνεται για τα σχετικά θέματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοικούμενη Περιφέρεια και η αντίστοιχη παράταξη μας, να έρχεται σε επαφή με το Τμήμα Περιβάλλοντος ΚΠΕ ΣΥΝ (ηλεκτρονική επικοινωνία, συμμετοχή στη διευρυμένη Γραμματεία) και γενικότερα με την κεντρική κομματική και κοινοβουλευτική δουλειά.

Ο γενικότερος άμεσος προγραμματισμός του τμ. Περιβάλλοντος ΚΠΕ περιλαμβάνει:

-    Συγκρότηση Γραμματείας τμήματος (παράλληλα με επόμενη σύνοδο ΚΠΕ)

-    Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΕΑ για κρίση & περιβάλλον (Φεβρ 2011)

-    Ανάδειξη του ζητήματος της διαχείρισης απορριμμάτων - ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την καύση

-    Συμμετοχή με εκδηλώσεις και τοπικές δράσεις στο «Διεθνές Έτος Δασών 2011»

-    Παρακολούθηση της διαδικασίας θεσμοθέτησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής

-    Διασύνδεση με επιτροπές ενέργειας και μεταφορών Τμ. Οικονομικής Πολιτικής & την Κ.Ο.

Ορισμένες σχετικές με το περιβάλλον αρμοδιότητες Καλλικρατικών ΟΤΑ – από ιστοσελίδα: http://www.ita.org.gr/library/downloads/Docs/documents/EkpaidYliko/Armodiotites.pdf

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα των πολεοδομικών εφαρμογών, στον αγροτικό τομέα, στον αναπτυξιακό, στη λειτουργική υποστήριξη των σχολικών δομών, στον τομέα του περιβάλλοντος, καθώς και σΆ εκείνο της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων. (…) Ορισμένες αρμοδιότητες στους τομείς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, θα ασκηθούν από 1-1-2013 με γνώμονα τη διασφάλιση πληρέστερων αντίστοιχων λειτουργικών υποδομών από τους δήμους, καθώς και την εξειδικευμένη στελέχωσή τους.

τομέας Περιβάλλοντος: έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών πολεοδομικών σχεδίων, διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα στάδιά της, στο πλαίσιο του σχετικού Περιφερειακού Προγραμματισμού.

Τομέας Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, (καθορισμός προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών, την απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε ορισμένους χώρους, μελέτη - βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου, σήμανση, σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου κλπ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις, οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός από εκείνες οι οποίες μεταφέρονται στους Δήμους και αρμοδιότητες, που ασκούνται, σήμερα, από την Κρατική Περιφέρεια, με εξαίρεση όσες παραμένουν στα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους (θέματα χωροταξίας – πολεοδομίας, δασικής, μεταναστευτικής πολιτικής. «Περιφέρεια - βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού»…

Η Περιφέρεια αναλαμβάνει αρκετές αρμοδιότητες αναπτυξιακού σχεδιασμού: εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών, παρακολούθηση και την αποτίμηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης σχετικών οικονομικών και θεσμικών παρεμβάσεων, τελική διαμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (έγκριση και εκτέλεση), προτάσεις προς τους κεντρικούς φορείς του δημοσίου τομέα για έργα και μέτρα πολιτικής εθνικής σημασίας, που την αφορούν, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος (επενδύσεις κλπ)

Τομέας φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας: διαχείριση υδατικών πόρων, και προστασία των υδάτων. Οι σχετικές αρμοδιότητες απονέμονται στην Περιφέρεια, «υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής τους διάστασης».

Υποτομέας ορυκτού πλούτου: καθορισμό και αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, τη χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών, τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης σε λατομεία και συναφείς ρυθμίσεις, που σχετίζονται με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

Υποτομέας ενέργειας: καταλαμβάνει σειρά αρμοδιοτήτων για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμία), χορήγηση αδειών εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης / ψύξης χώρων, χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κλπ

Υποτομέας Βιομηχανίας περιλαμβάνει αρμοδιότητες της Κρατικής Διοίκησης, οι οποίες είχαν αποκεντρωθεί, προς άσκηση, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΠΔ 78/2006): χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, επιβολή κυρώσεων σε παραβάσεις,  έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κά.  

Τομέας Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος

Ο Τομέας έργων – χωροταξίας – περιβάλλοντος περιλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνταν από την Κρατική Περιφέρεια και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών, αντίστοιχες μελέτες, κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών κτιριακών, ή ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, η αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, κλπ)

Στον υποτομέα χωροταξίας και περιβάλλοντος: παροχή γνώμης για τη χωροθέτηση Β.Ι.Ο.Π.Α., και τη διαδικασία κατάρτισης των Περιφερειακών xωροταξικών σχεδίων, παρακολούθηση εφαρμογής γενικών πολεοδομικών σχεδίων Σ.Χ.Ο.Ο., Α.Π. και Ζ.Ο.Ε., η χορήγηση άδειας για την εναπόθεση ή αποθήκευση αποβλήτων. Σημαντική αρμοδιότητα, είναι η κατάρτιση και έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού Σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, και στη χωροθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων.

Τμήμα Περιβάλλοντος - Οικολογίας ΚΠΕ ΣΥΝ