Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/12/2010

Απάντηση Κομισιόν στο Νίκο Χουντή - «Α λα κάρτ» εφαρμόζονται οι κανόνες της Eurostat για τα δημόσια ελλείμματα - Κανόνας που ισχύει από το 2000, θυμήθηκαν να τον εφαρμόσουν το 2010!!!

«Α λα κάρτ» εφαρμόζει η Κομισιόν τους κανόνες της Eurostat για τα δημόσια ελλείμματα. Τους κανόνες για την ένταξη των ελλειμματικών ΔΕΚΟ στα ελλείμματα και χρέη της Γενικής Κυβέρνησης, που ισχύουν από το 2000, θυμήθηκαν να τους εφαρμόσουν στην Ελλάδα το 2010. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί γιατί μόνο από φέτος αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση, μαζί με την τρόικα, να εντάξουν τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ, και ιδίως των συγκοινωνιακών ΔΕΚΟ, στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα την εκ νέου εκτίναξη του δημοσίου ελλείμματος και χρέους, αλλά και την αύξηση των εισιτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του έθετε το θέμα της καταγραφής των μεταφορικών ΔΕΚΟ στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης και του κανόνα του 50% του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95 που εφαρμόζεται και ισχύει από το 2000), που ορίζει «ότι μια επιχείρηση εντάσσεται στην Γενική Κυβέρνηση, εφόσον τα έσοδά της από πωλήσεις του αγαθού ή της υπηρεσίας που προσφέρει, δεν καλύπτει τουλάχιστον το 50% των λειτουργικών της δαπανών» και ρωτούσε να πληροφορηθεί «από πότε εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας στην Ελλάδα» καιαν «έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης τις Συγκοινωνιακές Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και συγκεκριμένα τον Όμιλο ΟΣΕ, τον ΗΣΑΠ, την ΕΘΕΛ, τους ΗΛΠΑΠ, και εάν είχαν γίνει στο παρελθόν, έστω συστάσεις, προς τις ελληνικές αρχές γι΄ αυτό το θέμα».

Στην απάντησή της η Κομισιόν, αναγωρίζει ότι ουδέποτε έκανε ειδική σύσταση στο παρελθόν στην Ελλάδα για την εφαρμογή του κανόνα του 50% και ότι μόλις πρόσφατα και μετά από υπόδειξη της Κομισιόν ενέταξε τον ΟΣΕ ΗΣΑΠ ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ στην Γενική Κυβέρνηση, αυξάνοντας έτσι το δημόσιο έλλειμμα και χρέος

 

Η Κομισιόν απαντάει συγκεκριμένα: «Η Επιτροπή (Eurostat) ζητά οι αρμόδιες στατιστικές αρχές όλων των κρατών μελών να εξετάζουν συστηματικά τους λογαριασμούς των μονάδων που ελέγχονται από τη γενική κυβέρνηση και δεν περιλαμβάνονται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και να αποφασίσουν για την ταξινόμηση αυτών των μονάδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών. Στη διάρκεια των πρόσφατων μεθοδολογικών επισκέψεων της Επιτροπής (Eurostat) στην Ελλάδα, έγινε σαφές ότι τέτοιες έρευνες δεν είχαν πραγματοποιηθεί για κάποιο διάστημα, κατά το οποίο οι οικονομικές εξελίξεις σε πολλές δημόσιες επιχειρήσεις έχουν καταστήσει αναγκαία την επανακατάταξή τους στη γενική κυβέρνηση. Επομένως, ο όμιλος ΟΣΕ, ο ΗΣΑΠ, η ΕΘΕΛ και ο ΗΛΠΑΠ έχουν επαναταξινομηθεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) στον τομέα της γενικής κυβέρνησης».

Η Κομισιόν προκειμένου να πείσει ότι ο κανόνας δεν εφαρμόζεται μόνο και ειδικά στην Ελλάδα, παραθέτει ενδεικτικό κατάλογο επανακατατάξεων δημοσίων επιχειρήσεων από διάφορα κράτη μέλη και αναφέρει συγκεκριμένα : «Στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 1995 (ΕΣΑ 95) παράγραφος 3.27 (και πίνακας 3.1) ορίζονται τα κριτήρια για τη διάκριση των θεσμικών μονάδων μεταξύ εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων μονάδων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια περιοδικά προκειμένου να αποφασίσουν για την κατάταξη των δημόσιων επιχειρήσεων και, γενικά, των μονάδων που ελέγχονται από τη γενική κυβέρνηση. Αν οι μονάδες αυτές πληρούν τα κριτήρια για μη εμπορεύσιμες μονάδες, ένα από τα οποία είναι ο κανόνας του 50%, κατατάσσονται στον υποτομέα της γενικής κυβέρνησης. Πολλά κράτη μέλη το έχουν πράξει στο παρελθόν. Ένας ενδεικτικός κατάλογος της επανακατάταξης που έγινε στα κράτη μέλη περιλαμβάνει: Γαλλία (2001), Βέλγιο (2008 και 2010), Εσθονία (2008), Ουγγαρία (2008), Ιρλανδία (2007), Ιταλία (2008), Ρουμανία (2008 και 2010), Ισπανία (2009), Πολωνία (2009), Γερμανία (2010), και το Ηνωμένο Βασίλειο (2010)».

 

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στον ανωτέρω κατάλογο[1] προκύπτει ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις αφορούν μόνο τα έτη 2008, 2009 και 2010, και ότι πολλές από αυτές τις επανακατατάξεις μειώνουν τα ελλείμματα αντί να τα αυξάνουν, λίγες αφορούν ΔΕΚΟ και ελάχιστες μεταφορικές ΔΕΚΟ.

Ο Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι φανερό πια ότι εκτός από τα «μαγειρεμένα» στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας που σύμφωνα με την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το ΠΑΣΟΚ, βύθισαν τη χώρα στην αναξιοπιστία, την κρίση και τη χρεοκοπία, υπάρχουν και οι «αλχημίες των Βρυξελών» που αυξάνουν κατά το δοκούν τα ελλείμματα των κρατών μελών, ανατροφοδοτούν την κερδοσκοπική μανία των χρηματαγορών και επιβάλουν σκληρά μέτρα λιτότητας και κοινωνικής δυστυχίας».

[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/publications/press_releases

 

To Γραφείο Τύπου