Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
31/01/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Π.Λαφαζάνη: Σε καθεστώς πρωτοφανούς ομηρίας το μόνιμο προσωπικό του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Ο.Ε.Ε.Κ)

Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με το ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», που προωθήθηκε προς ψήφιση στη Βουλή  από το Υπουργείο Παιδείας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21-9-2010,  ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.). Από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., που πραγματοποιήθηκε στις 21-12-2010, καταργήθηκε ο Ο.Ε.Ε.Κ, ο οποίος ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και απασχολούσε 120 περίπου εργαζόμενους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Σε ότι αφορά στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π, ορίζεται από το ν. 3879/2010 ότι θα καθορισθεί μελλοντικά με Προεδρικό Διάταγμα. Να σημειωθεί, ότι η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος μπορεί να απαιτήσει χρονικό διάστημα 8 μηνών περίπου, όπως δήλωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.    

Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι δόκιμοι και οι μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ο.Ε.Ε.Κ μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και κατέλαβαν προσωρινές θέσεις, οι οποίες θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετατάξεών τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.  Επίσης, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας μεταφέρθηκαν οι πόροι του τακτικού προϋπολογισμού, που καλύπτουν τη μισθοδοσία του παραπάνω μεταφερόμενου προσωπικού. Παρʼ όλη όμως την μεταφορά των εν λόγω πόρων, δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα στους εργαζόμενους του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ το Δώρο Χριστουγέννων του έτους 2010 και ο μισθός του μηνός Ιανουαρίου 2011! 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ -  ύστερα από αίτησή τους, που θα υποβληθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας - μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν οριστικά στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Π.Π, αφού βέβαια προηγουμένως έχουν δεχθεί τη μεταβολή της σύμβασης εργασίας τους. Δηλαδή να γίνουν από μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μόνιμοι υπάλληλου του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. δεν έχουν θέση στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Ε.Ο.Π.Π», καθώς η ένταξή τους σε αυτό θα συνεπάγονταν την κατάργηση της ιδιότητάς τους ως μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.

     Οι υπάλληλοι τώρα που δεν θα ενταχθούν, κατά τα ανωτέρω, στον Ε.Ο.Π.Π. έχουν δικαίωμα μετάταξης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας. Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί, ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων, η οποία θα υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας του ενός μήνα για ένταξη στον Ε.Ο.Π.Π.

Επειδή το μόνιμο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) από τις  21-12-2010,  οπότε και καταργήθηκε ο Ο.Ε.Ε.Κ, βρίσκεται τυπικά σε καθεστώς προσωρινών θέσεων στην  Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας χωρίς να έχει αναλάβει ουσιαστικά υπηρεσία.

Επειδή στο μόνιμο προσωπικό του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα το Δώρο Χριστουγέννων του έτους 2010 και ο μισθός του μηνός Ιανουαρίου 2011.

Επειδή το μόνιμο προσωπικό του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αιτήσεις για τη μετάταξή του σε άλλες δημόσιες υπηρεσίας πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος - το οποίο, όπως προαναφέραμε, θα εκδοθεί έπειτα από πολλούς μήνες- που θα αφορά την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του «Ε.Ο.Π.Π.»,

Επειδή οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ δεν είναι δυνατόν να δεχθούν την κατάργηση της ιδιότητάς τους ως μονίμων δημοσίων υπαλλήλων εντασσόμενοι στον Ε.Ο.Ο.Π, ο οποίος είναι  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.    Σε ποιους λόγους οφείλεται η μη καταβολή του Δώρου 2010 και της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου 2011 στο μόνιμο προσωπικό του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και  σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν, προκειμένου υπάρξει άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους;

2.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των μετατάξεων του μόνιμου προσωπικού του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ, ώστε να παύσουν οι εργαζόμενοι να εξαρτώνται από την έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος – το οποίο θα κάνει πολλούς μήνες να εκδοθεί-  για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στο οποίο δεν δύνανται να εργασθούν;                 

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης