Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
10/02/2011

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

Με το ΣΧ.Ν. επιδιώκονται διαρθρωτικές αλλαγές.

Προωθείται πλήρης ανατροπή της αλυσίδας: Δημόσιο συμφέρον-εξασφάλιση ποιότητας της υπηρεσίας-εμπιστοσύνη-ασφάλεια-προστασία καταναλωτή.

Με το όρο “επαγγελματική ελευθερία” απελευθερώνονται και εντάσσονται στην “Αγορά “ όλες οι υπηρεσίες  επαναπροσδιορίζοντας στην ουσία τον 3844/10 «Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά» εφόσον δεν γίνεται αναφορά στις εξαιρέσεις του νόμου αυτού. Επιπλέον δεν γίνεται ρητή αναφορά  στις προυποθέσεις  που συνιστούν εξαίρεση από την απελευθέρωση λόγω Δημοσίου Συμφέροντος. 

Συγκεκριμένα:

1.    Με το σχ., Ν. Ακυρώνονται και επανακαθορίζονται ζητήματα που έχουν ήδη ενταχθεί στον 3844/10 

Η κατάργηση όλων των προυποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς πρόβλεψη λόγων Δημοσίου Συμφέροντος στο Κεφάλαιο Α΄ στα αρθ. 1, 2, 3 του σχ.Ν. ακυρώνουν στην πράξη ακόμη και τις ελάχιστες προβλέψεις του 3844/10 ( Ν. 3844/10-Αρ2-παρ8-  «επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος»)

2.    Στο σχ. Ν.  δεν προβλέπεται  η διαδικασία  ελέγχου ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και απονομή τυχόν ευθύνης από κρατικό φορέα για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος. Η αποφυγή στην αναφορά του όρου “άδεια άσκησης επαγγέλματος” η οποία παρέχονταν με ευθύνη του κράτους και παράλληλα η  χρήση του όρου “επαγγελματική ελευθερία” ενισχύει αυτή την πολιτική επιλογή.

3.    Το σχ. Ν. δεν λαμβάνει υπόψη τη Διασυνοριακή και προσωρινή παροχή υπηρεσίας (χωρίς εγκατάσταση και συνεπώς μη ελεγχόμενη)

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (χωρίς εγκατάσταση)από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία , η Ρουμανία, η Τουρκία κ.α. όπως θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αυτή η εξέλιξη εκτός του ότι θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο τις αμοιβές επιπλέον, θα αυξήσει την επισφάλεια στην εργασία αλλά και στις υπηρεσίες λόγω απουσίας του κρατικού ελέγχου  δεδομένου ότι η όποια πιστοποίηση θα είναι μη ελεγχόμενη και ο έλεγχος και η απονομή ευθυνών ανύπαρκτος.

Οι συνέπειες του υπό ψήφιση σχ. ν. 

Ούτε η έκταση ούτε το κόστος των συνεπειών προς την κοινωνία είναι προβλέψιμα μεγέθη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε διαρθρωτικές αλλαγές αυτής της μορφής οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση  το κοινωνικό όφελος το οποίο  καλούνται να εξυπηρετήσουν, αλλά και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας στη χώρα (μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες).

Να σημειώσουμε ότι το 2011 και το 2012, η Επιτροπή θα διενεργήσει «έλεγχο επιδόσεων» της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών από τη σκοπιά των χρηστών, αναφέροντας ως παράδειγμα «έναν Σουηδό αρχιτέκτονα που επιθυμεί να σχεδιάσει ένα σπίτι στην Ιταλία ή έναν κάτοικο της Φινλανδίας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός Τσέχου λογιστή.  Σκοπός είναι να επισημανθούν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών και πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κανόνων ενδέχεται να έχει απροσδόκητα αποτελέσματα.  Επιπλέον η Επιτροπή θα ξεκινήσει διμερή διάλογο με ορισμένα κράτη μέλη στα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες στη νομοθεσία τους.