Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
14/07/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τ.Κουράκη, προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση διορισμών εκπαιδευτικών Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13)

Το 2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τον διορισμό εκπαιδευτικών, δυνάμει της προκήρυξης υπʼ αριθ. 3Π (ΦΕΚ 516/8-10-2008) για την, μεταξύ άλλων ειδικοτήτων, πλήρωση 30 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικότητας Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ 13) για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011.

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010, μετά από σχετική πρόσκληση  του Υπουργείου Παιδείας (αριθ. εγκυκλίου 95542/Δ2/5.8.2009), διορίστηκαν σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης οι πρώτοι 15 διοριστέοι  καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό του 40%, ήτοι οι 10 πρώτοι διοριστέοι από τον ενιαίο πίνακα διορισμών.

Τον Μάρτιο του 2010 ψηφίστηκε ο  ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». Σύμφωνα με το αρ. 10 του νόμου αυτού κατά τη διάρκεια του έτους 2010 αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α) με εξαίρεση μεταξύ άλλων του τομέα της παιδείας προκειμένου για εκπαιδευτικό προσωπικό.

Συγχρόνως στην παρ. 2 του αρ. 10 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β΄ εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012».

Κατά το μήνα Μάιο 2010 ωστόσο, με τις διατάξεις του αρ. 9 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν. 3848/2010, προβλέφθηκε  για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών το εξής : «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική Προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προκαθορισμένο βάσει προκήρυξης  αριθμό θέσεων,  ο διορισμός – απορρόφηση όλων των διοριστέων, αποτελεί για τη Διοίκηση υποχρέωση (Βλ .ν. 2190/1994 άρθρο 17 παρ. 16 όπως ισχύει, ν. 2525/1997 άρθρο 6 όπως ισχύει, ν. 2834/2000 άρθρο 1, ν. 3528/2007 ιδίως άρθρο 25 αυτού).

Παρά όμως τα ανωτέρω τον Αύγουστο του 2010 το Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ κάλεσε με νέα εγκύκλιο (αριθ. πρωτ. 96218/Δ2/02.08.2010) τους εναπομείναντες διοριστέους εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης διορισμού  για τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 και για τη κάλυψη μόλις δύο (2) θέσεων από τους διοριστέους του διαγωνισμού, ενώ σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού θα έπρεπε να πληρωθούν 15 θέσεις και να απορροφηθούν όλοι οι εναπομείναντες διοριστέοι του διαγωνισμού, των οποίων και οι θέσεις είχαν προκηρυχθεί και καθοριστεί και οι σχετικές πιστώσεις εγκριθεί. Παράλληλα προέβλεψε την κάλυψη μιας (1) μόνο θέσης από τον ενιαίο πίνακα διορισμών αντί των 10 θέσεων που θα έπρεπε να  καλυφθούν από τον ενιαίο πίνακα. Στην πραγματικότητα βέβαια ουδείς  διορίστηκε από τον ενιαίο πίνακα, καθώς ο μόλις ένας διοριστέος ανήκε ταυτόχρονα και στον πίνακα του 24μήνου. Σημειωτέον ότι υπήρξαν περί τις 80 συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ13 κατά το σχολικό έτος 2009 – 2010.

Τον Οκτώβριο του 2010 εξεδόθη η υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/29/οικ.22433/20.10.10 εγκύκλιος των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την απορρόφηση επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ. Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ρητά ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε, στα πλαίσια του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010, εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31.12.09.

Σήμερα απομένουν 13 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 13 αδιόριστοι από την κατηγορία του 60% (διοριστέοι από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ) καθώς και 9 εκπαιδευτικοί ΠΕ 13 αδιόριστοι από την κατηγορία του 40% (ενιαίος πίνακας διορισμών).

Επειδή η άρνηση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. να προβεί στο διορισμό των εναπομεινάντων διοριστέων του κλάδου ΠΕ 13 παραβιάζει ευθέως την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Σ) και εισάγει αυθαίρετη και παράνομη διάκριση μεταξύ διοριστέων εκπαιδευτικών του ίδιου  διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008.

Επειδή ο μη διορισμός τους αποτελεί υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας από πλευράς της Διοίκησης.

Επειδή πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις  και έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

1.    Ποτέ θα προβεί το Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να διοριστούν αυτοί οι εκπαιδευτικοί;

2.    Τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες ειδικότητες των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία;

Ο ερωτών βουλευτής

Τάσος Κουράκης