Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/07/2011

Ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Η. Διώτη προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών με θέμα: Χώρος υγειονομικής ταφής Φυλής - ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα με την, από 24/6/2010, ΙΡ/10/830 ανακοίνωση της ΕΕ: “Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για εσφαλμένη εφαρμογή των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, που αφορούν τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, αντιστοίχως, λόγω της κακής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής Φυλής - Σκαλιστήρη στην περιοχή της Αττικής. Επιθεώρηση που διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006 επιβεβαίωσε τις ελλείψεις στη διαχείριση του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής. Η παραβίαση του δικαίου της ΕΕ αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την κακοδιαχείριση”.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις πολλαπλές προσφυγές και διαμαρτυρίες των πολιτών, που, στο σύνολό τους, θέτουν ουσιαστικά το πρόβλημα των όρων λειτουργίας της ΟΕΔΑ Δυτικής. Αττικής. Και αυτό διότι, με δεδομένη τη χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής ως ΟΕΔΑ, φαίνεται ότι αναπτύσσονται αυθαίρετες χρήσεις του χώρου, κατά παράβαση του νόμου, προκαλώντας ντε φάκτο επιπρόσθετη επιβάρυνση, χωρίς κανέναν έλεγχο.

Γνωρίζουμε ότι στα όρια και παρά την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής υπάρχουν:

• ΧΑΔΑ (δεν δέχεται, πλέον, απορρίμματα)

• ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής – Α. Λιόσια, τμήμα Ι και τμήμα ΙΙ (δεν δέχεται, πλέον, απορρίμματα)

• ΧΥΤΑ Φυλής

• ΕΜΑΚ Ι

• Αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών αποβλήτων

• Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύση βιοαερίου, με την επωνυμία ΒΕΑΛ

• Μονάδα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΜΔΑΥ), με την επωνυμία ΕΠΑΝΑ

Πέραν αυτών, γνωρίζουμε, επίσης, ότι:

1. Με την υπ’ αρ. 4344/2010 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτή η προσφυγή της ΕΥΔΑΠ για αποδοχή της λυματολάσπης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΔΚΝΑ, οι οποίες περιορίζονται, ως γνωστόν, στο χώρο Άνω Λιοσίων – Φυλής.

2. Σύμφωνα με την απόφαση 61/2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΥΟΡ05-1) της Ε.Ε., ο ΕΣΔΚΝΑ έχει συνάψει με την Κοινοπραξία με την επωνυμία «LANDTEK EΠE – ENVIROPLAN OE» τη σύμβαση μίσθωσης χώρου, εντός της ΟΕΔΑ, με α.π. 9555/29.10.2010, κατόπιν της διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, στο αντικείμενο της οποίας προβλέπεται ότι «Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή χώρων σχετικών με την προσωρινή αποθήκευση υλικών κατάλληλων για τη χωματοκάλυψη του ΧΥΤΑ (χώμα, άμμος κ.α.), την παραγωγή (με την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία Μονάδας Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.) ή και την εμπορία τέτοιων προϊόντων, καθώς και για άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς, που δεν θα παρεμποδίζουν τον ανωτέρω σκοπό».

3. Η ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ με τις υπ’ αρ. 256/2010 και 46/2011 αποφάσεις της ενέκρινε τη μεταφορά και εγκατάσταση δύο πάγιων λειοτεμαχιστών ογκωδών απορριμμάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής.

4. Η ΕΕ ΕΣΔΚΝΑ, έχει υπογράψει την υπ’ αρ. 491/21-1-2009 σύμβαση, καθώς και μεταγενέστερη με ημερομηνία 15-7-2010, με την εταιρεία ENVIROSUN, που αφορά στην παραχώρηση κατ’ αρχήν χρήσης στεγών της ΕΜΑΚ Ι για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κυψελών και στη συνέχεια επέκταση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος έως 500 KW στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής στα αποκατεστημένα τμήματα του ΧΑΔΑ και του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, στη βάση των αποφάσεών της 313/2008 και 338/2008. Με την απόφασή της 146/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ05-ΨΓΡ) απορρίπτει την εισήγηση του αρμόδιου υπηρεσιακού στελέχους για αναστολή των εργασιών, που απορρέουν από τη σύμβαση 491/21-1-2009, ενώ με την απόφασή της 168/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΡ05-3ΥΛ) παρατείνει τη χρονική διάρκεια της από 15-7-2010 σύμβασης. Η παραχώρηση, τελικά, είναι για 25 χρόνια, έναντι ανταλλάγματος που θα ανέρχεται σε «ποσοστό 3,5 % επί των ακαθαρίστων κερδών της εταιρείας από την λειτουργία του εν λόγω σταθμού». Σύμφωνα με τα στοιχεία των εν λόγω αποφάσεων η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ENVIROSUN ΕΠΕ έχει υποβάλει αιτήσεις στη ΔΕΗ ΑΕ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη στέγη της ΕΜΑΚ Ι και στα αποκατεστημένα τμήματα του ΧΑΔΑ και του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. Στο χώρο πλησίον της ΕΜΑΚ και των αποκατεστημένων τμημάτων του ΧΑΔΑ, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, είναι εγκαταστημένη και λειτουργεί η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιοαέριο της ΒΕΑΛ, που προαναφέρθηκε, ισχύος 23,5 MW. Επίσης, ο χώρος του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι μέρος της Α΄ Ζώνης προστασίας της Πάρνηθας και η επιτρεπόμενη χρήση είναι πάρκο αναψυχής.

Επειδή όλα τα παραπάνω δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στην τοπική κοινωνία, και όχι μόνο, ότι με δεδομένη την ύπαρξη της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής αναπτύσσονται δραστηριότητες και αναλαμβάνονται οικονομικές, και όχι μόνο, δεσμεύσεις, καθ’ υπέρβαση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και όρων, χωρίς κανένα έλεγχο, εν αγνοία των πολιτών ή και των αρμοδίων, που έχουν σαν συνέπεια τη ντε φάκτο διατήρηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής έως και την επιπρόσθετη επιβάρυνσή της και με ενδεχόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις του δημοσίου,

για να αποκτήσω πλήρη γνώση των πραγματικών στοιχείων και προκειμένου να ενεργήσω περαιτέρω τα δέοντα,

ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραπομπής της χώρας μας στο δικαστήριο της ΕΕ, για το θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής και σε ποιες ενέργειες έχει, στο μεταξύ, προβεί η κυβέρνηση;

• Προβλέπεται εναπόθεση της λυματολάσπης, από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας, στο ΧΥΤΑ Φυλής;

• Μπορούν στο χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες, που δεν περιλαμβάνονται, καν, στον υφιστάμενο περιφερειακό σχεδιασμό, όπως οι υπό κατασκευή εγκαταστάσεις λειοτεμαχισμού ογκωδών και της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.;

• Μπορούν στο χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες, που δεν σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών και, μάλιστα, με την παράκαμψη ουσιωδών ενστάσεων, που έχουν κατατεθεί;

και αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω:

1. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την άδεια λειτουργίας για κάθε μία εκ των: ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (Α. Λιοσίων), ΧΥΤΑ Φυλής, ΕΜΑΚ Ι, αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων.

2. Την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την άδεια λειτουργίας και τη σχετική σύμβαση με τον ΕΣΔΚΝΑ ή και το δήμο Φυλής για κάθε μία εκ των: μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου, μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

3. Τη σύμβαση συνεργασίας του ΕΣΔΚΝΑ με την ΕΕΑΑ.

4. Τις συμβάσεις του ΕΣΔΚΝΑ για την ανάθεση της υποστήριξης της λειτουργίας της ΕΜΑΚ Ι και του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων.

5. Τη σύμβαση ΕΣΔΚΝΑ - LANDTEK EΠE - ENVIROPLAN OE, τις σχετικές με αυτή αποφάσεις και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της «LANDTEK EΠE – ENVIROPLAN OE» για την άσκηση δραστηριότητας εναλλακτικής διαχείρισης υλικών κατεδάφισης.

6. Τις συμβάσεις ΕΣΔΚΝΑ - ENVIROSUN ΕΠΕ και τις σχετικές με αυτές αποφάσεις.

7. Τις ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την περίοδο των τελευταίων 5 ετών (2006 έως 2011) για κάθε μία εκ των ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (Α. Λιοσίων), ΧΥΤΑ Φυλής, ΕΜΑΚ Ι, αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων, μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

8. Τις εκθέσεις ελέγχου - αυτοψίας λειτουργίας της ΜΔΑΥ, στις οποίες έχει προβεί η ΕΕΕΑΑ ή και ο ΕΣΔΚΝΑ ή και ο ΕΟΣΔΑΠ/ΥΠΕΚΑ, άλλως την έγγραφη ενημέρωση περί μη ελέγχου.

9. Τα παραστατικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί από την ENVIROSUN ΕΠΕ ή και τον ΕΣΔΚΝΑ προς τις αρμόδιες αρχές (ΡΑΕ κ.ά.) προκειμένου για την εφαρμογή ή μη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο χώρο της ΟΕΔΑ.

10. Την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ.

11. Τα παραστατικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί από τον ΕΣΔΚΝΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης λειοτεμαχισμού ογκωδών στο ΧΥΤΑ και της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ..

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη