Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/07/2011

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Λαφαζάνη προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης με θέμα: Κυβέρνηση και Τρόϊκα κλείνουν την ΚΕΔ χωρίς καμιά μελέτη, με στόχο την fast-track εκποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

Η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με την Τρόϊκα, προχωρά στο κλείσιμο της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ), παρά την σημαντική προσφορά της εταιρείας στη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των Δημοσίων Ακινήτων και στην υλοποίηση σημαντικών Προγραμμάτων Στέγασης του Δημοσίου. Η απόφαση περιλαμβάνεται, στο «Μνημόνιο Συνεννόησης για τις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» (τέταρτη επικαιροποίηση, 2 Ιουλίου 2011) όπου η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε  ρητά στην κατάργηση (κλείσιμο) της ΚΕΔ το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011.

Οι προθέσεις και οι στόχοι της κυβέρνησης είναι προφανείς και αφορούν την γρήγορη, ανεξέλεγκτη και με αδιαφανείς διαδικασίες εκποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προχωρεί στο κλείσιμο της ΚΕΔ επειδή θεωρεί πως το νομοθετικό πλαίσιο  που είναι ενταγμένη, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της δεν εξυπηρετεί τα σχέδια της αυτά. 

Η ΚΕΔ προώθησε εντατικά στα 30 και παραπάνω χρόνια λειτουργίας της:

α. Την ανάδειξη, καταγραφή και ενεργή προστασία των Δημοσίων Ακινήτων(Δ.Α)

β. Την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Ακινήτων (το βασικότερο εργαλείο για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωσης πολιτικής αξιοποίησης των Δ.Α), τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων του αξιοποιώντας  τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

γ. Τη Διοίκηση, Διαχείριση και Αξιοποίηση των Δημοσίων Ακινήτων, με στόχους, αφενός την δημιουργία εσόδων για το ελληνικό δημόσιο και αφετέρου την εξασφάλιση χρηματοδότησης των δράσεων της ΚΕΔ με πλέον σημαντική την κατασκευή, ανακαίνιση και αγορά κτιρίων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών.

δ.Tην υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος κατασκευής πρότυπων κτιρίων, στην Ελλάδα (Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Δ.Ο.Υ., Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, κ.λπ) και το εξωτερικό (Πρεσβείες, Προξενεία, Πρεσβευτικές κ.λπ), μεγάλο μέρος του οποίου χρηματοδοτήθηκε από πόρους που προήλθαν από τις δραστηριότητες διαχείρισης και αξιοποίησης των Δημοσίων Ακινήτων. Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε πολυετείς στεγαστικές ανάγκες δημοσίων φορέων, οι οποίοι, στεγάζονταν στο παρελθόν σε μισθωμένα και ακατάλληλα για υπηρεσίες Διοίκησης κτίρια.

στ. Τέλος την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα ή έναντι συμβολικού ανταλλάγματος, Δημοσίων Ακινήτων, για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων του Ευρύτερου Δημοσίου, Προνοιακών Ιδρυμάτων για την λειτουργία κοινωφελών δραστηριοτήτων καθώς και για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η ΚΕΔ στη διάρκεια λειτουργίας της παραχώρησε συνολικά 2.050 περίπου Δημόσια Ακίνητα, συνολικής αξίας περίπου 5 δις €, για το σύνολο των οποίων έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης.

Η προσφορά της ΚΕΔ επομένως είναι σημαντική και τα προβλήματα και αδυναμίες της αφορούν γενικότερες παθογένειες που σχετίζονται με πελατειακές πολιτικές και  άλλες σκοπιμότητες των κυβερνήσεων του δικομματισμού.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της ΚΕΔ, διαχρονικά, δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό αφού οι δαπάνες για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων καλύφθηκαν και καλύπτονται αποκλειστικά από τις διαχειριστικές αμοιβές των παρεχομένων εκ μέρους της υπηρεσιών. 

Η ΚΕΔ θα μπορούσε  με ένα  ουσιαστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της, με αξιοποίηση των ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους κοινωνικούς φορείς να προχωρήσει σε ενίσχυση του ρόλου της, για την  ανάπτυξη της χώρας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και όχι σε απαράδεκτο, απλά εισπρακτικό ξεπούλημά.

Με βάση τα παραπάνω:

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ΚΕΔ αλλά επιλέγεται το κλείσιμό της; Αφού δεν υπάρχει σχετική μελέτη, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο της ΚΕΔ,  όταν στο Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 2011-2013, που κατήρτισε και υπέβαλε η εταιρεία στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ το Δεκέμβριο του 2010, τεκμηριώνεται με πληρότητα και σαφήνεια η βιωσιμότητα και κερδοφορία της καθώς και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα  στους τομείς της διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας και στα Προγράμματα Στέγασης του Δημοσίου;

2. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης εμμονής για κατάργηση της ΚΕΔ, θα υπάρξει πρόβλεψη για μετάταξη των εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αναπτυχθεί και να αποφευχθεί ή διόγκωση της ανεργίας ;

3. Θα επανεξετάσουν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, έστω την ύστατη στιγμή, τα σχέδια κατάργησης της ΚΕΔ, για τη διατήρηση και ανασυγκρότησή της, με δεδομένο, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, την σημαντική προσφορά και τις δυνατότητες της εταιρείας στη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των Δημοσίων Ακινήτων και στην υλοποίηση σημαντικών Προγραμμάτων Στέγασης του Δημοσίου;

Ο ερωτών βουλευτής

Λαφαζάνης Παναγιώτης