Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
15/12/2011

Η κυβέρνηση εκχωρεί το σχεδιασμό της νέας διοικητικής δομής της Ελλάδας του Μνημονίου σε εταιρείες συμβούλων με απευθείας αναθέσεις - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Β.Μουλόπουλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

Προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία ακόμη μελέτη που θα συντάξουν ιδιώτες σύμβουλοι και θα αφορά στην “Παροχή συμβουλευτικού έργου στην αναμόρφωση του διοικητικού συστήματος με συνολικό προϋπολογισμό του έργου το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ . Την ίδια μέρα η  Γενική Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης,  με το με αριθμό πρωτοκόλλου διοικ/Φ.500/2/24666 έγγραφό της προχώρησε σε απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον προγραμματισμό αποχωρήσεων / προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2015» στην εταιρεία «Hay Group Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την από 23.11.2011 προσφορά της και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα ανέλθει στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (67.650,00 ?) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του οικονομικού έτους 2011. Πρόκειται ουσιαστικά για μία χαριστική ανάθεση, αφού το σύνολο των προς μελέτη δεδομένων θα δοθούν στην εταιρεία από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία προφανώς θα μπορούσε και μόνη της να επεξεργαστεί τα σχετικά στοιχεία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» αλλά και αυτοτελώς, με αμιγώς εθνικούς πόρους, έχουν προκηρυχθεί δεκάδες μελέτες – προτάσεις με κόστος εκατομμύρια ευρώ τα οποία απορροφούν σημαντικές  εισροές του ΕΣΠΑ και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα  έργα περιλαμβάνουν από καταγραφή κ αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση της κατάστασης σε δημόσιες υπηρεσίες  μέχρι την σύνταξη της «Λευκή Βίβλου» για την αναμόρφωση του κράτους, και τη νέα δομή της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και προετοιμασία νομοσχεδίων στο οποίο θα αποτυπώνονται προτάσεις διοικητικών αλλαγών για το «νέο μοντέλο διακυβέρνησης».

Κρίσιμες αρμοδιότητες που παραδοσιακά –και όχι αναίτια– ανήκουν στον πυρήνα  της κρατικής εξουσίας περνούν μεθοδευμένα σε ιδιωτικούς φορείς,  κορυφαίες θεσμικές αλλαγές  προετοιμάζονται όχι σε διάλογο με την κοινωνία και το στελεχιακό δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, αλλά με πρόχειρους διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες!

Την ίδια στιγμή χιλιάδες στελέχη του Δημόσιου Τομέα, κάτοχοι μεταπτυχιακών, ακόμη και διδακτορικών τίτλων, απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών, παραμένουν απαξιωμένοι και ανεκμετάλλευτοι, ενώ με το νέο αυταρχικό και απόλυτα αναξιοκρατικό  βαθμολόγιο Ρέππα θεσμοθετείται η απόλυτη κομματική καθυπόταξη του Δημοσίου, ώστε να διευκολυνθεί η πλήρη παράδοσή του στα αρπαχτικά του εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου.

Επειδή η εκτεταμένη προσφυγή σε ιδιώτες «συμβούλους»  εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας αποτελεί μία ακόμα έκφανση της πολιτικής πρωτοφανούς απαξίωσης του δυναμικού και των δυνατοτήτων που διαθέτει ο Δημόσιος Τομέας

Επειδή την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μοιράζει  με απευθείας αναθέσεις μελέτες και κονδύλια σε ιδιωτικές εταιρείες εξαπολύει, με αφορμή τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, άγρια επίθεση στα εισοδήματα των εργαζομένων μέσω περικοπών και φορολογίας, ενώ οι περικοπές σε λειτουργικά έξοδα έχουν παραλύσει τη λειτουργία του Δημοσίου

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Πόσες μελέτες ή προτάσεις ή εκθέσεις για οποιοδήποτε ζήτημα και με οποιαδήποτε ονομασία, περιλαμβανομένων των πολιτικών αναδιοργάνωσης του Κράτους και οικονομικών θεμάτων, είτε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είτε αυτοτελώς με αμιγώς εθνικούς πόρους, έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι σήμερα;

2) Υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου έτοιμα σχέδια κειμένων δίνονται στις Υπηρεσίες προκειμένου να τα διεκπεραιώσουν προς υποβολή στο Κοινοβούλιο ως προτάσεις νόμων; Αν ναι, βάσει ποιων διατάξεων και βάσει ποιων συμβάσεων το Δημόσιο παραλαμβάνει αυτά τα κείμενα;

3) Ποιο είναι το προβλεπόμενο ύψος δαπάνης για κάθε μία από όλες τις προαναφερθείσες στα ερωτήματα 1 και 2  μελέτες, ποιες έχουν πληρωθεί, ποιων εκκρεμεί η πληρωμή;

4) Τι έχει συνεισφέρει κάθε μία από τις υποβληθείσες μελέτες στην προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης; Πώς έχει αξιοποιηθεί ακριβώς (αποτύπωση σε κείμενο νόμου, θέση σε δημόσια διαβούλευση) κάθε μία από αυτές;

Επίσης, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

1) ΟΛΕΣ οι μελέτες που περιγράφονται στα παραπάνω ερωτήματα, οποιαδήποτε μορφή ή ονομασία κι αν έχουν, που έχουν υποβληθεί στο Δημόσιο βάσει σύμβασης κι έχουν πληρωθεί ή εκκρεμεί η πληρωμή τους.

2) Τα κείμενα των σχετικών συμβάσεων.

3) Τα έγγραφα βάσει των οποίων ζητείται, από την πολιτική ηγεσία προς τις Υπηρεσίες, να γνωρίσουν εάν μπορούν να ανταποκριθούν στον επιδιωκόμενο σκοπό πριν προσφύγει το Δημόσιο σε ιδιώτες.

3) Όλες οι  εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών που ζητούν την προσφυγή σε ιδιώτες λόγω αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στα ζητούμενα από την πολιτική ηγεσία.

4) Τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εν λόγω μελετών.

5) Τις αποφάσεις ορισμού των παραπάνω επιτροπών παραλαβής.

6) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών που έχουν αναλάβει τέτοιες μελέτες, περιλαμβανομένων των ονομάτων των ιδιοκτητών και όλων των μετόχων τους.

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος Μουλόπουλος