Skip to main content.
21/12/2011

Κοινή ερώτηση Σ.Σακοράφα, Θ.Δρίτσα, Τ.Κουράκη: Αγροτικά και άλλα προϊόντα από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη...

Προς τον Υπουργό Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΘΕΜΑ: Αγροτικά και άλλα προϊόντα από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ζημίες ελληνικού κράτους από παράνομη αποφυγή δασμών ισραηλινών αγροτικών επιχειρήσεων και αθέμιτος ανταγωνισμός σε  βάρος Ελλήνων αγροτών και ελληνικών επιχειρήσεων

Όταν  στις 8/1/2010 η ευρωβουλευτής Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) με ερώτησή της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε το θέμα  της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ και των προϊόντων των προερχομένων από τους παράνομους  ισραηλινούς εποικισμούς, έλαβε την απάντηση:

«[…] Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα εδάφη τα οποία τελούν υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, της Λωρίδας της Γάζας, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και των Υψωμάτων του Γκολάν, δεν συνιστούν μέρος του κράτους του Ισραήλ. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα που κατάγονται από τα εδάφη αυτά δεν δικαιούνται να τύχουν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης δυνάμει της συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ.

»Για να διαπιστωθεί κατά πόσον προϊόντα που κατάγονται από τα προαναφερόμενα εδάφη ή το Ισραήλ, αυτό καθαυτό, συνήφθη τεχνικός διακανονισμός μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ το Δεκέμβριο του 2004, που περιέχει σαφείς αρχές ένδειξης του τόπου παραγωγής. Δυνάμει του διακανονισμού αυτού, σε όλα τα πιστοποιητικά διακίνησης που επιδιώκουν προτιμησιακή μεταχείριση κατά την εισαγωγή στην ΕΕ επισημαίνονται η ονομασία της πόλης, του χωριού ή της βιομηχανικής ζώνης όπου έγινε η παραγωγή, καθώς και ο αντίστοιχος ταχυδρομικός κώδικας. Συνακόλουθα, η ΕΕ γνωστοποίησε στους εισαγωγείς ότι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών που παράγονται στα προαναφερόμενα εδάφη (που προσδιορίζονται πλέον από τον τόπο παραγωγής που αναφέρεται στο πιστοποιητικό προέλευσης και είναι διακριτά για τις αρχές) θα έχει ως αποτέλεσμα τελωνειακό χρέος. […]

»Το Συμβούλιο εμμένει σταθερά στη θέση του σύμφωνα με την οποία τα προαναφερόμενα εδάφη υπό ισραηλινή διοίκηση δεν ανήκουν στο κράτος του Ισραήλ, και έχει λάβει τα ως άνω μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα που κατάγονται από τα εδάφη αυτά μπορούν να ταυτοποιούνται και να υποβάλλονται σε μη προτιμησιακούς δασμούς από τις εθνικές τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Η κατά το δυνατόν πλήρης εφαρμογή του καθεστώτος αυτού αποτελεί ευθύνη των εν λόγω αρχών.[…]»

Επίσης σύμφωνα με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Φεβρουαρίου 2010 [αίτηση του Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Firma Brita GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Υπόθεση C-386/08): «Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής οφείλουν να αρνηθούν την παροχή της προνομιακής μεταχειρίσεως που προβλέπει η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου 1995, στην περίπτωση κατά την οποία τα επίμαχα εμπορεύματα κατάγονται από τη Δυτική Όχθη. […]

»Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 32 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 που έχει προσαρτηθεί στην Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής δεν δεσμεύονται από το υποβληθέν πιστοποιητικό καταγωγής και από την απάντηση των τελωνειακών αρχών του κράτους εξαγωγής σε περίπτωση που η εν λόγω απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες, κατά την έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 6, του πρωτοκόλλου ΕΚ-Ισραήλ, για τη διαπίστωση της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων.»

Εξάλλου σε ό,τι αφορά τη μη σήμανση των προϊόντων από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και την παραπλανητική σήμανση ως προϊόντων παραγμένων στο Ισραήλ πρέπει να επισημανθεί ότι: σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 2005/29/EK του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») η οποία ενσωματώθηκε στο ν. 3587/2007 : «Απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. (άρθρο 5). […] Μια εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι επομένως αναληθής ή, όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειμενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάμβανε (άρθρο 6):

»[…] β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως είναι η διαθεσιμότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήματα, η μετά την πώληση υποστήριξη προς τον καταναλωτή και η αντιμετώπιση των παραπόνων, η μέθοδος και η ημερομηνία κατασκευής ή παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η γεωγραφική ή εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα από τη χρήση του προϊόντος αποτελέσματα, ή τα αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων του προϊόντος».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ν. 3587/2007 Άρθρο 9θ (Κυρώσεις) παράγραφος 5: «Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει, με απόφασή του, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση αυτή επιβάλλονται, σε βάρος του παραβάτη, οι κυρώσεις του άρθρου 13α του παρόντος νόμου.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

1.    Ποια προϊόντα εισάγονται στη χώρα μας από τους παράνομους κατά το διεθνές δίκαιο ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη με την ένδειξη «Made in Israel»;

2.    Δεδομένης της πρόσφατης χρεοκοπίας, ρευστοποίησης και εξαγοράς της ημι-κρατικής εταιρίας Agrexco, ποιες είναι σήμερα οι ισραηλινές εταιρίες που τα εξάγουν στην Ελλάδα;

3.     Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί  ώστε να διασφαλίσετε ότι προϊόντα από παράνομους κατά το διεθνές δίκαιο ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ανιχνεύονται και δασμολογούνται όπως πρέπει, ώστε να εισπράττει το ελληνικό κράτος τους δασμούς που οφείλονται και να προστατεύονται οι Έλληνες αγρότες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ισραηλινών αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων;

4.    Προτίθεσθε να εξετάσετε εάν τα προηγούμενα χρόνια έχουν εισαχθεί αυτά τα προϊόντα χωρίς να δασμολογηθούν; Θα διεκδικήσει το ελληνικό κράτος τους δασμούς αυτούς; Θα επιβληθούν επιπλέον κυρώσεις (πέραν των δασμών) σε εταιρίες που ενδεχομένως έχουν παρανομήσει μέχρι τώρα;

5.    Με δεδομένη και τη δυσκολία ανίχνευσης των συγκεκριμένων προϊόντων που προέρχονται από τους παράνομους, κατά το διεθνές δίκαιο, ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, προτίθεσθε  να σταματήσετε  την εισαγωγή προϊόντων από τις συγκεκριμένες ισραηλινές εταιρίες των οποίων το σύνολο ή μέρος της παραγωγής προέρχεται από αυτούς, ώστε να μην στηρίζει η Ελλάδα την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την ισραηλινή κατοχή και καταπίεση του παλαιστινιακού λαού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης  Τάσος

Σακοράφα  Σοφία

Δρίτσας  Θοδωρής