Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
23/01/2012

Ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Η.Διώτη: Πτώχευση, μετά τη δανειοδότηση, για τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Επί ξυρού ακμής βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, καθώς ο Συνεταιρισμός κατάφερε να δανειοδοτηθεί εκμεταλλευόμενος μία τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, για να κάνει όμως σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά τη δανειοδότηση, αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011), δηλαδή να ξεκινήσει διαδικασίες πτώχευσης.

Με την ΥΑ Αριθ. 2/20592/0025 (ΦΕΚ 1596Β/6.7.2011), δόθηκε η ευκαιρία, και ορθώς, εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, να χορηγηθούν δάνεια σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις και συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους για το έτος 2011, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Στην παράγραφο 1Α, εδάφιο 5, προβλεπόταν ότι «οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας πρέπει, μαζί με τη σχετική αίτηση τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά […] αιτιολογημένη εισήγηση του πιστωτικού ιδρύματος για τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, βάσει του αιτήματος της για ένταξη στις διατάξεις της παρούσας».

Στην τροποποιημένη όμως ΥΑ (Αριθ. 2/οικ 63652/0025 – ΦΕΚ 1993Β/8.9.2011) το εδάφιο 5 αλλάζει και προβλέπει ότι θα πρέπει να συνυποβληθεί «αιτιολογημένη εισήγηση πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική διαβάθμιση της επιχείρησης συνοδευόμενο με μελέτη βιωσιμότητας από πιστωτικό ίδρυμα, ή, ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους βάσει του αιτήματος της για ένταξη στις διατάξεις της παρούσας».

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είχε αρνηθεί να δανειοδοτήσει τον ΑΠΣ Άρτας, λόγω οφειλών προς το προσωπικό καθώς και προς ΙΚΑ-Εφορία, όμως το “παραθυράκι” της τροποποίησης της ΥΑ έδωσε την ευκαιρία στην επιχείρηση να δανειοδοτηθεί, με ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και με εγγύηση μάλιστα του Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτά τα χρήματα όμως, που διαχειρίστηκε η Διοίκηση του ΑΠΣ Άρτας, κανείς δεν γνωρίζει πόσα και πού αξιοποιήθηκαν.

Έτσι, στις 9 Δεκεμβρίου η επιχείρηση ζήτησε και πέτυχε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, δηλαδή σε διαδικασία προπτωχευτικής εξυγίανσης, έχοντας εξοφλήσει ελάχιστο μέρος των οφειλών της προς τους εργαζομένους και άγνωστο εάν και ποιες υποθέσεις χρεών της προς τρίτους τακτοποίησε.

Επειδή ορθώς το ελληνικό Δημόσιο μπήκε εγγυητής σε δάνεια προς πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και πτηνοτρόφους, όμως παραμένει άγνωστο εάν υπήρξαν και ποιες ρήτρες και δικλείδες ασφαλείας για τον τρόπο διάθεσης του δανείου.

Επειδή η σημερινή κατάσταση του Συνεταιρισμού δείχνει ότι είναι τουλάχιστον αμφίβολη η προοπτική πραγματικής εξυγίανσης «που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης» όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4013/2011.

Επειδή ακόμη και σήμερα η επιχείρηση χρωστά στους εργαζομένους της δεδουλευμένα και δώρα, και τίθεται υπό αίρεση εάν και πότε θα υπάρξει οριστική εξόφλησή τους, ενώ άγνωστο παραμένει εάν θα κοινοποιηθούν και απολύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Επειδή ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κρίκους στην αλυσίδα της τοπικής οικονομίας και οι τριγμοί στο οικοδόμημά του, μπορούν να επιφέρουν τεράστιο πλήγμα.

Για τους παραπάνω λόγους,

ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Με ποιο σκεπτικό περιλήφθηκαν και ιδιωτικές ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρίες στη διαδικασία παροχής δανείων, με κρατική εγγύηση, σε πτηνοτροφικές μονάδες;

2.    Με ποιο αιτιολογικό αιτήθηκε ο ΑΠΣ Άρτας τη δανειοδότηση; Καλύφθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει και για την επίτευξη των οποίων έλαβε το δάνειο;

3.    Ποιες ρήτρες υπάρχουν, άμα τη δανειοδότηση, για τη δανειζόμενη επιχείρηση, που διασφαλίζουν την χρηστή διαχείριση των χρημάτων από την εκάστοτε Διοίκηση;

4.    Θα πραγματοποιήσουν έλεγχο σχετικά με το πόσα χρήματα και στην εξυπηρέτηση ποιων αναγκών δαπανήθηκε το ποσό του δανείου;

5.    Τι μέτρα θα λάβουν για την πραγματική διατήρηση και ανόρθωση της αρτινής επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και φερέγγυα απέναντι στους πιστωτές της πτηνοτρόφους και στους εργαζομένους της;

6.    Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν για την πλήρη εξόφληση των εργαζομένων αλλά και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη