Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
06/02/2012

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Τ.Κουράκη, προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: Αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ εγείρουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την αμερόληπτη λειτουργία του φορέα

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) είναι αρμόδιος για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. Ο Οργανισμός συνιστά νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στις αρμοδιότητες του εγγράφεται η διασφάλιση της «δίκαιης αντιμετώπισης των τίτλων σπουδών στην χώρα υποδοχής», παρέχοντας τη «τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να ωφεληθούν από την ποικιλομορφία και την επαφή με διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά συστήματα και να διευρύνουν τους ορίζοντες της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης και αποκατάστασης».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές διακριτικής μεταχείρισης απέναντι σε πτυχιούχους που αιτούνται την αντιστοιχία των πτυχίων τους με τα χορηγούμενα πτυχία ελληνικών πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, η υπ. αρ. 1-168/2010 πράξη του ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών του κ. Ευάγγελου Σκούρα ως ισότιμους με τα χορηγούμενα πτυχία των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των ελληνικών πανεπιστημίων, όχι όμως ως αντίστοιχους, με αποτέλεσμα ο πτυχιούχος να μην μπορεί να αποκτήσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του αρχιτέκτονα μηχανικού από το ΤΕΕ.

Η αντιστοιχία των πτυχίων του κ. Σκούρα, σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, είναι δυνατόν να αποκτηθεί μετά από την εξέταση έξι μαθημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που, χωρίς την υποχρέωση υποβολής σε εξετάσεις, αναγνωρίστηκαν πλήρως οι τίτλοι σπουδών σε απόφοιτους των ίδιων ακριβώς πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι παρακολούθησαν τον ίδιο ακριβώς κύκλο μαθημάτων το ίδιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, από τον φάκελο του ενδιαφερόμενου προκύπτει πως η απόφαση των οφειλόμενων μαθημάτων λήφθηκε πριν εξεταστεί το portfolio του, και δεν μεταβλήθηκε μετά την εξέτασή του, παρότι η πτυχιακή εργασία που είχε εκπονήσει πραγματεύεται ακριβώς αυτά τα μαθήματα στα οποία ο ΔΟΑΤΑΠ ζητά επανεξέταση. Ας σημειωθεί πως οι τίτλοι σπουδών του κ. Σκούρα προέρχονται από δύο διεθνώς γνωστά πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα τόσο από το βρετανικό Royal Institute of British Architects (RIBA) όσο και από το ελληνικό κράτος.

Επειδή οι αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ οφείλουν να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και να εξασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών που απευθύνονται σε αυτόν,

Επειδή η περίπτωση του κ. Σκούρα εγείρει ερωτήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας αναφορικά με τη λειτουργία του θεσμού,

Ερωτάται η κ. Υπουργός,

1)    Προτίθεται να αναζητήσει τους ειδικούς λόγους που τεκμηριώνουν την υπ. αρ. 1-168/2010 απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, για την περίπτωση του κ. Σκούρα, σε συνάρτηση με όσες αποφάσεις αφορούν ακριβώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις πτυχιούχων της αλλοδαπής και σε περίπτωση λάθους ή παράβλεψης να γίνει αποκατάσταση της αδικίας;

2)    Τι μέτρα λαμβάνονται για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αξιοκρατικής λειτουργίας ενός εποπτευόμενου από το Υπουργείο Φορέα;

3)     Ποιος είναι ο υφιστάμενος μηχανισμός ελέγχου και λογοδοσίας των αποφάσεων του ΔΟΑΤΑΠ; Ποιες είναι οι σύννομες διαδικασίες με τις οποίες μπορεί ένας πολίτης να προσβάλει τις αποφάσεις αυτές, αν κρίνει πως έχει έννομο συμφέρον να τις αμφισβητήσει;

Ο ερωτών βουλευτής

Τάσος Κουράκης