Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/02/2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση νέων γεωργών"

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Οικονομικών - Εσωτερικών

Σε αγώνα δρόμου μετʼ εμποδίων έχουν επιδοθεί οι νέοι αγρότες, οι οποίοι εντάχθηκαν στο Μέτρο 112 “Εγκατάσταση νέων γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλ. Μπαλτατζής», καθώς δυο σχεδόν έτη μετά την καταβολή της αʼ δόσης επιδότησης πρώτης εγκατάστασης, οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη παρακολουθήσει σεμινάρια, τα οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ετοιμασία του φακέλου για την χορήγηση της βʼ δόσης και οι τράπεζες ουσιαστικά δεν χορηγούν δάνεια.

Το άρθρο 27 “Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων”, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 17371/704 (ΦΕΚΒ/2497/2008), στην παρ. 4 εδάφιο δ, δέχεται την εξαίρεση των περιπτώσεων μη υποβολής αιτήσεων πληρωμής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης «για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων». Στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 της ίδιας ΚΥΑ, ορίζεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία ότι υπάρχει «ανωτέρα βία» όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός, και δίνονται περιστατικά που δύνανται να χαρακτηριστούν ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας». Η υποκειμενική θεωρία, όμως, δέχεται ως ανωτέρα βία και απρόβλεπτα γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου.

Παράλληλα, για κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, ενταγμένο στο Μέτρο 112, η χορήγηση δανείων κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, καθώς εάν δεν υπάρξει επίτευξή τους, ο δικαιούχος κινδυνεύει με απένταξη από το Μέτρο. Όμως, μια από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι και η αναστολή των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες.

Η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, τέλος, για κατʼ εξαίρεση χορήγηση ενός τέτοιου δανείου από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, στους κατʼ επάγγελμα, ενεργούς νέους αγρότες, καθώς και η παράταση, κατά διετία (2 έτη) τουλάχιστον της περιόδου επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτοί αναλυτικά προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 704/2008, θα είχε ως αποτέλεσμα

    την εκταμίευση και χορήγηση της βʼ δόσης της επιδότησης και κατʼ επέκταση

    την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων του κάθε νέου αγρότη καθώς και

    την οικονομική ανάκαμψη και αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Για τους παραπάνω λόγους κι επειδή η μη καταβολή της βʼ δόσης δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο για τους δικαιούχους του Μέτρου 112, αφού σε συνδυασμό με την αδυναμία δανειοδότησής τους από τις τράπεζες, τους «αποστραγγίζει» οικονομικά και τους θέτει επί της ουσίας εκτός Μέτρου, αφού δεν τηρούν τις τυπικές συμβατικές τους υποχρεώσεις

Επειδή η ένταξη περισσοτέρων νέων αγροτών στο πρόγραμμα, συνοδεύτηκε από περικοπή στο μισό της αρχικής χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα δικαιούχοι που ήδη είχαν ξεκινήσει επενδύσεις με συγκεκριμένο οικονομικό και επενδυτικό σχεδιασμό, έλαβαν πολύ λιγότερα ποσά από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Θα ζητήσουν την αναγνώριση ως περίπτωση «ανωτέρας βίας» την οικονομική κρίση, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος απένταξης αγροτών λόγω μη υποβολής αιτήσεων πληρωμής εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης πράξης;

2.    Θα προχωρήσουν στην καταβολή της βʼ δόσης της επιδότησης;

3.    Θα αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλίας για κατʼ εξαίρεση χορήγηση δανείων, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, στους κατʼ επάγγελμα, ενεργούς νέους αγρότες, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας;

4.    Προτίθενται να παρατείνουν τουλάχιστον κατά δύο (2) έτη την περίοδο επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου;

Οι ερωτώσες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου