Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
21/02/2012

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατέθηκε η Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού από τον Ν. Χουντή

Επιστολή 2.220 κατοίκων της κοινότητας Γραμματικού, του δήμου Μαραθώνα, που έχουν καταθέσει Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα πρόδηλα σφάλματα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΧΥΤΑ Γραμματικού, παρέδωσε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Χουντής. Με την επιστολή τους οι κάτοικοι του Γραμματικού κοινοποιούν στην Επιτροπή Αναφορών την Έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (18/1/2012)  για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, με την οποία, όπως τονίζουν, «δικαιώνει ένα προς ένα τα σημεία της αναφοράς μας, με την οποία αναφέραμε ότι υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα στη ΜΠΕ, και γι αυτό ζητούσαμε την άμεση διακοπή των  έργων προκειμένου να μην υπάρξουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής».

Όλη η Επιστολή έχει ως εξής:

Αθήνα 21/2/2012

Από: κ. Κωνσταντίνο Παπαδιγενόπουλο                              Προς: κα Erminia Mazzoni

Εκπρόσωπο 2220 κατοίκων Δήμου Μαραθώνα    Πρόεδρο Επιτροπής Αναφορών

οι οποίοι συνυπογράφουν την     του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναφορά 0573/2011

Θέμα: Υποβολή συμπληρωματικού εγγράφου «Έκθεση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού» στην Αναφορά 0573/2011

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Σας αποστέλλω, με τον ίδιο τρόπο που υπέβαλα την αναφορά μου, μέσω του ευρωβουλευτή κ. Ν. Χουντή, την έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών (ΕΥΕΠ) Περιβάλλοντος του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύθηκε στις 18/1/2012, η οποία ήδη έχει σταλεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Η έκθεση αφορά λάθη και παραλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και κακοτεχνίες του έργου κατασκευής Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού του δήμου Μαραθώνα. 

Όπως θα διαπιστώσετε, η εν λόγω έκθεση του ΕΥΕΠ, του πιο αρμόδιου και πιο αξιόπιστου επίσημου φορέα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος της ελληνικής πολιτείας, δικαιώνει ένα προς ένα τα σημεία της αναφοράς μας, με την οποία αναφέραμε ότι υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα στη ΜΠΕ, και γι αυτό ζητούσαμε την άμεση διακοπή των  έργων προκειμένου να μην υπάρξουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα ισχυριζόμαστε ότι: 

1.    Υπάρχουν ρέματα μέσα στον ΧΥΤΑ τα οποία η ΜΠΕ απέκρυψε.

2.    Οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές εκτιμήσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι αυθαίρετες και πρέπει να επανεξεταστούν.

3.    Μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ υπάρχει εν ενεργεία πηγάδι με στάθμη νερού λίγα μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, που αποδεικνύει την ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα σε ύψος απαγορευτικό για τη δημιουργία του έργου.

4.    Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ πάνω σε ενεργά σεισμικά ρήγματα.

Τα σημεία της έκθεσης των Επιθεωρητών που επαληθεύουν τα παραπάνω είναι:

1.    Ύπαρξη ρεμάτων μέσα στον ΧΥΤΑ.

Σελ 17 Έκθεσης ΕΥΕΠ:

•    “Το κυρίως ρέμα που καταλήγει τελικά στον Ευβοϊκό Κόλπο, στο οποίο συνενώνονταν όλοι οι ανωτέρω κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου, δε βρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από τα όρια του έργου ( όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ) αλλά εντός των ορίων κατασκευής του έργου και μάλιστα διέρχεται παράλληλα και πλησίον της υπό κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων”. 

•    “Επιπλέον στην λεκάνη απορροής εντός του χώρου κατασκευής του ΧΥΤΑ, όπως διαπιστώθηκε από τις μακροσκοπικές επιστημονικές παρατηρήσεις πεδίου αλλά και από τους παλαιότερους τοπογραφικούς χάρτες της περιοχής, υπήρχαν αρκετά μικρότερα ρέματα των οποίων η κοίτη καταστράφηκε εξαιτίας της διαμόρφωσης του χώρου. Είναι ευθέως αντιληπτό ότι μια τέτοια παρέμβαση είναι δυνατόν να επιφέρει αλλαγές στο υδρολογικό καθεστώς της στενής περιοχής”.

Σελ. 20  Έκθεσης ΕΥΕΠ:

•    “Διαπιστώθηκαν αποθέσεις υλικών εκσκαφής στις όχθες των ρεμάτων  …αλλοιώνοντας ή και καταστρέφοντας τα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων κατά παράβαση της νομοθεσίας”.

•   

2.    Οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές εκτιμήσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι αυθαίρετες και πρέπει να επανεξεταστούν.

Σελ. 9 Έκθεσης ΕΥΕΠ:

•    “Από την εξέταση της ΜΠΕ Προκύπτει ότι τα Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του έργου βασίζονται σχεδόν εξʼ ολοκλήρου σε βιβλιογραφική διερεύνηση στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της Β.Α. Αττικής , χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αφορούν σε έρευνα πεδίο ( πχ γεωλογικές τομές, γεωτρήσεις, μετρήσεις πεδίου”

Σελ. 23 ΕΥΕΠ:

•    “Στην περιοχή εμφανίζεται πλην των υπερκείμενων γεωλογικών σχηματισμών (Κρητιδικά μάρμαρά) και το υπόβαθρο των σχιστόλιθων, το οποίο αποτελείται από τριαδικά μάρμαρα… η παραπάνω γεωλογική διαπίστωση μεταβάλλει σημαντικά το υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχή καθώς δεν ισχύουν τα όσα περιγράφονται (στη ΜΠΕ) περί αδιαπέρατου υπόβαθρου των σχιστόλιθων. Αντιθέτως κάτω από τους σχιστόλιθους βρίσκονται τα Τριαδικά μάρμαρα τα οποία είναι λίαν υδατοπερατά. Επιπλέον σύμφωνα με τα δεδομένα του χάρτη το πάχος των σχιστόλιθων αναμένεται να είναι μικρό, και σε κάθε περίπτωση μικρότερο από τα 90μ που αναφέρονται στη ΜΠΕ” 

Σελ 24 ΕΥΕΠ:

•    “Οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις των σχετικών εγκεκριμένων μελετών ( ΜΠΕ και ειδική γεωλογική και υδρογεωλογική μελέτη) που άπτονται της γεωλογίας και της υδατοπερατότητας των σχηματισμών έχουν βασισθεί σε λανθασμένα δεδομένα”

3.    Μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ υπάρχει εν ενεργεία πηγάδι με στάθμη νερού λίγα μέτρα  από την επιφάνεια του εδάφους γεγονός απαγορευτικό για την δημιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

Σελ. 18 Έκθεσης ΕΥΕΠ:

•    “Εντοπίστηκαν δύο πηγάδια ένα εντός και ένα πλησίον του χώρου του ΧΥΤΑ. Στο πηγάδι μέσα στο χώρο του ΧΥΤΑ «στις 23/9/2011 η στάθμη του νερού ήταν περίπου στα 2-3 μέτρα από την επιφάνεια και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι γίνονταν συστηματική αποστράγγισή του στο ρέμα με μία εγκατεστημένη αντλία”.

•    “… τα ανωτέρω αποτελούν σαφή ένδειξη ύπαρξης υδροφορέα (πιθανά σε μικρό βάθος) στο χώρο κατασκευής, γεγονός που τόσο η ΜΠΕ όσο και η Γεωλογική – υδρογεωλογική Μελέτη δεν αξιολογούν επαρκώς. Αντίθετα οι μελέτες αυτές, για τα συγκεκριμένα στοιχεία στηρίχθηκαν κυρίως σε βιβλιογραφικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία προσδιορίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα στα 90μ βάθος περίπου”.

4.    Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ πάνω σε ενεργά σεισμικά ρήγματα

 Σελ. 28 Έκθεσης ΕΥΕΠ:

•    “Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής του έργου σε μια τέτοια κλίμακα μελέτες και είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ειδικής μικροζωνικής μελέτης γεγονός που δεν πραγματοποιήθηκε. Άλλωστε από τους χάρτες και τις παραπομπές που κάνει η ΜΠΕ στο κείμενο προκύπτει σαφώς ότι στην περιοχή υπάρχουν ενεργά ρήγματα τα οποία μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν σεισμικές περιοχές”

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία για την ακρίβεια των ισχυρισμών μας ότι η ΜΠΕ του έργου ΧΥΤΑ Γραμματικού περιέχει πρόδηλα σφάλματα, και βασίζετε σε εσφαλμένα και ανακριβή στοιχεία, γεγονός που επιβάλει την άμεση διακοπή των εργασιών.

Με εκτίμηση

Κώστας Παπαδιγενόπουλος

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

1)    Έκθεση ΕΥΕΠ

2)    αντιπροσωπευτικό δημοσίευμα για τον τρόπο που υποδέχθηκε την Έκθεση της ΕΥΕΠ ο ελληνικός τύπος