Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/02/2012

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής των κατοίκων στο Πλατύ Ημαθίας εξαιτίας της παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της εταιρείας «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε»

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εσωτερικών - Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μετά από επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες καταγγελίες κατοίκων και των τοπικών αρχών της περιοχής  Πλατέως του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, οι οποίες αναφέρονταν στην έντονη δυσοσμία, προβλήματα στα μάτια και στην αναπνοή που προερχόταν από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε» στο ΒΙΟ.ΠΑ Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας, διενεργήθηκε επιτόπια επιθεώρηση στις 4/4/2011 από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Α΄ του Τομέα Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η ως άνω εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση υλικών με δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες τα οργανικά λιπάσματα, οργανοχημικά λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά και αποβουλκανισμό ελαστικών. Μετά το από 18/7/2011  απολογητικό υπόμνημα που προσκόμισε η εταιρεία στην ως άνω υπηρεσία εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 2136/14.11.2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν:

Η Επεξεργασία των αποβλήτων χωρίς πιστοποιητικά σύστασης κατά παράβαση του όρου 4.3 της Α.Π 14039 π.ε/10-2-2011 Απόφασης της Ε.Π.Ο, δηλαδή η εταιρεία παραλάμβανε ιλύ δραστηριοτήτων της οποίας τη σύνθεση δεν γνώριζε με πιθανές επιπτώσεις στο έδαφος, στα γεωργικά προϊόντα και τελικά στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Παραλαβή αποβλήτων από μη αδειοδοτημένες εταιρείες κατά παράβαση του όρου α.4 της Α.Π Δ13-β5571/2008/20.3.2009 Απόφασης Νομάρχη

Μη εγκεκριμένη αποθήκευση αποβλήτων και προϊόντων, κατά παράβαση της Α.Π 14039 π.ε/10.2.2011 Απόφασης Ε.Π.Ο και της Μ.Π.Ε .

Μη λήψη των εγκεκριμένων μέτρων πρόληψης της αέριας ρύπανσης  κατά παράβαση της Α.Π 14039 π.ε/10.2.2011 Απόφασης Ε.Π.Ο με την οποία επιβάλλεται η χρήση 100 l ημερησίως διαλύματος σιδήρου ή οξειδωτικού για απόσμηση .

Μη ορθή παρακολούθηση της ποιότητας των αέριων εκπομπών, δηλαδή δεν πραγματοποιούνται από την εταιρεία μετρήσεις της ποιότητας της καύσης και των καυσαερίων του καυστήρα υγραερίου και του καυστήρα της βιομάζας κατά παράβαση του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 11294/1993 και των όρων 3.11 3.12 και 3.13 της Α.Π 14039 π.ε/10.2.2011 Απόφασης Ε.Π.Ο.

Μη εφαρμογή διατάξεων περί διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων αφού κατά τον έλεγχο δεν διέθετε κτηνιατρική άδεια υγειονομικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας της στην οποία διαχειρίζεται κοπριά ορνίθων και δεν τηρούσε τη διαδικασία που να βασίζεται στις αρχές ανάλυσης κινδύνου που ορίζεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ( Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1069/2009 και 1774/2002).

Μη ορθή παρακολούθηση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αφού δεν καταγραφόταν στο μητρώο των εισερχομένων αποβλήτων σε κάθε παραλαβή το μέσο μεταφοράς και οι παραλαβές των ζωικών υποπροϊόντων, καθώς επίσης οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση. Επιπλέον δεν τηρεί και δεν αποστέλλει κάθε έτος στην αρμόδια Υπηρεσία των Υπουργείων Π.Ε.Κ.Α  και Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων το βιβλίο, ως όφειλε. για την καταγραφή των ποσοτήτων , τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος επεξεργασμένης ή μη, τον τρόπο επεξεργασίας καθώς και τους παραλήπτες αυτής.

Μη αδειοδοτημένη χρήση νερού, αφού για την γεώτρηση εντός του γηπέδου της δραστηριότητας δεν τηρήθηκε η διαδικασία για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  και δεν διαθέτει άδεια εκτέλεσης και χρήσης νερού. Επομένως δεν ελέγχεται η ποσότητα και η ποιότητα του αντλούμενου νερού και προπαντός δεν λαμβάνονται μέτρα διατήρησης της καλής οικολογικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων.

Παράβαση λοιπών περιβαλλοντικών όρων, αφού δεν διαπιστώθηκαν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που αφορούν τη δραστηριότητά της εταιρείας και δεν υπάρχει περιμετρική δενδροφύτευση στη βόρεια και δυτική πλευρά του γηπέδου της δραστηριότητας.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι το ως άνω έγγραφο καταλήγει στη διαπίστωση ότι: «Συναξιολογώντας όσα αναφέρονται στις καταγγελίες με όσα διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, συμπεραίνεται ότι η εταιρεία δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή»

Επίσης  όπως αναφέρεται στην Πράξη βεβαίωσης Παράβασης η εταιρεία «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε» δεν τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα και όρους για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συνεπώς η ως άνω εταιρεία και οι κατά το νόμο υπεύθυνοι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του Ν.1650/86, όπως αυτός ισχύει προκάλεσαν υποβάθμιση και κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.1650/86, όπως αυτός ισχύει.

Επειδή παρόλο που με το με αρ. πρωτ. έγγραφο 2137/14.11.2011 διαβιβάστηκε η  ως άνω Πράξη προς την ελεγχθείσα εταιρεία,  η οποία  καλείται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων και να συμμορφωθεί στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, αυτή δεν έπραξε τα παραπάνω ως όφειλε.

Επειδή με το ίδιο έγγραφο η ως άνω Πράξη διαβιβάστηκε στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε» καθώς επίσης και στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βεροίας,

Επειδή ιδιαίτερα τις μέρες με έντονη υγρασία, βροχή, ή ζέστη εμφανίζονται έντονα αναπνευστικά προβλήματα σε παιδιά και ηλικιωμένους και εξαιτίας αυτού του γεγονότος τα παιδιά του δημοτικού σχολείου δεν βγαίνουν στην αυλή κατά το διάλειμμα των μαθημάτων.

Επειδή στην περιοχή καλλιεργούνται βαμβάκια, καλαμπόκια, οπωρολαχανικά και φρούτα συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός κατοικιών υδροδοτείται από ανεξέλεγκτες οικιακές πομώνες.

Επειδή το πρόβλημα, όπως καταγγέλλεται, επιβαρύνει και την ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα τριών χιλιόμετρων περίπου, όπως τον Άραχο Ημαθίας και τον Λουδία Θεσσαλονίκης.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Σε ποιες άμεσες και απαραίτητες ενέργειες συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας, κ.α προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, έχουν προβεί:

•    Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι Δ/νσεις Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας,  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

•    ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε» καθώς επίσης και

•    ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βεροίας;

2.    Το Περιφερειακό Όργανο Ελέγχου (απ. 4199/12.12.2011)έχει προβεί σε έλεγχο της επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 στον οποίο έχει υπαχθεί η επιχείρηση και εάν ναι ποιό το πόρισμά του;

3.    Με ποια άμεσα μέτρα θα αποτραπεί η υποβάθμιση και ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος και θα προστατευθεί η υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας από τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη λειτουργία της εταιρείας «ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε»;

4.    Κατά πόσο οι αρμόδιες Υπηρεσίες είναι επαρκώς στελεχωμένες ώστε να ανταποκριθούν σε ανάλογες περιπτώσεις, δεδομένου και των περικοπών που έχουν  επιβληθεί στο πλαίσιο των μνημονίων;

5.    Ποιες θα είναι οι συνέπειες από  ενδεχόμενο έλεγχο των αρμόδιων κοινοτικών αρχών, οι οποίες έχουν συγχρηματοδοτήσει με ευρωπαϊκά κονδύλια την εταιρεία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου –Πασχαλίδου

Ηρώ Διώτη

Δημήτρης Παπαδημούλης