Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/12/2012

Τροπολογία σχετικά με επιτυχόντες 9Κ και 8Κ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφοριών επικοινωνίας»

Θέμα: «Στελέχωση υπηρεσιών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΚΕΠΑ και ΕΟΠΥΥ με επιτυχόντες προκηρύξεων ΑΣΕΠ 8Κ/2008 και 9Κ/2008»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

    Με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων σε διάφορους φορείς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων στην Αγροτική Τράπεζα. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 για το ΙΚΑ δεν έχουν έως σήμερα διορισθεί, πλην ορισμένων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, παρόλο που δημοσιεύθηκαν πίνακες διοριστέων, ενώ 500 επιτυχόντες της 9Κ/2008, έπειτα από την  άρνηση της Αγροτικής Τράπεζας να τους προσλάβει, διορίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 12 του Νόμου 3899/2010. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε την άμεση απόλυση των 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ, επειδή έκρινε ότι παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών.

    Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεραπεύεται η άδικη μεταχείριση των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2008, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν διορισθεί, και αποκαθίστανται οι διορισμένοι επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008.

    Οι προτεινόμενες διατάξεις γίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος το οποίο απαιτεί την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ιδίως και βάσει των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη λύση αναγνωρίζει τις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκρίνοντας την άμεση στελέχωση και από την προκήρυξη 8Κ/2008 και από την 9Κ/2008.

    Συγκεκριμένα, υπάρχει δραματική έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που απονέμουν τις συντάξεις. Ο αριθμός αιτήσεων απονομών σύνταξης που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα μέχρι 30-9-2012, ανέρχεται σε 85.300 περίπου αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.659 για επικουρική. Ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι εκδόσεως της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης φθάνει τους έντεκα μήνες για υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και Πειραιά και δέκα μήνες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν, λοιπόν, ξαφνικά αποστερηθεί η διοικητική υποδομή του ΙΚΑ τους εργαζόμενους διορισμένους της προκήρυξης 9Κ, θα καταστεί αδύνατη η διοικητική διεκπεραίωση των βασικών του λειτουργιών. Αντίθετα, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, θα πρέπει να ενισχυθούν με την πρόσληψη των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008.

    Ταυτόχρονα, οι εισπρακτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που είναι τόσο κρίσιμες για την οικονομική βιωσιμότητα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας μαστίζονται από υποστελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

    Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με τα ΚΕ.Π.Α, τα κέντρα τα οποία διαπιστώνουν και αξιολογούν την αναπηρία στα άτομα με αναπηρία. Εξήντα χιλιάδες περίπου άτομα με αναπηρία, είναι εγκλωβισμένα για πάρα πολλούς μήνες μέχρις ότου βγουν οι αποφάσεις που θα αξιολογήσουν και θα εκτιμήσουν την αναπηρία τους, με αποτέλεσμα για όλους αυτούς τους μήνες να στερούνται τη σύνταξή τους, να στερούνται τα προνοιακά τους επιδόματα και την υγειονομική τους περίθαλψη. Τα προβλήματα οφείλονται και στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού, πέραν των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

    Τέλος, το Υπουργείο Υγείας δεν ανανέωσε τη σύμβαση με ιδιώτη για τη λειτουργία των γραμματειών επικοινωνίας για τα ραντεβού του ΕΟΠΥΥ και σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσής τους με δημοσίους υπαλλήλους. Λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, όμως, οι γραμματείες είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστές, με αποτέλεσμα τις ατελείωτες ουρές και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη διορισμού των επιτυχόντων.

    Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008 αίρει και τους λόγους ακύρωσης των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, διότι θεραπεύεται η παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

                    ¶ρθρο 1

«Οι πράξεις διορισμού των υπαλλήλων, επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, οι οποίοι διορίστηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Νόμου 3899/2010, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη άλλου νόμου ή δικαστικής απόφασης, δεν ανακαλούνται. Οι επιτυχόντες δύνανται να τοποθετηθούν και σε υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και των ΚΕΠΑ, βάσει των διατάξεων του Ν. 4093/2012 περί μετακίνησης και υποχρεωτικής μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων»

                    ¶ρθρο 2

«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων σε θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με την υπΆ αριθ. 8Κ/2008 προκήρυξη (ΦΕΚ 508/τ.ΑΣΕΠ/6-10-2008) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού σε διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στα υπΆ αριθ. 412/τ.ΓΆ/19-5-2010 και 1180/τ.ΓΆ/13-12-2010 Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ αντιστοίχως, και οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν διορισθεί σε θέση της κατηγορίας τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι επιτυχόντες δύνανται να τοποθετηθούν και σε υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και των ΚΕΠΑ, βάσει των διατάξεων του Ν. 4093/2012 περί μετακίνησης και υποχρεωτικής μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων»

Αθήνα,      3-12  2012                   

Οι  υπογράφοντες  βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Σταθάς Γιάννης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Μητρόπουλος Αλέξης