Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
06/12/2012

Η εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην λειτουργία του ΕΤΕΑΝ ΑΕ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ένα σημαντικό μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δεσμεύτηκε με αποφάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ σε μια πληθώρα Χρηματοδοτικών Εργαλείων μέσω των Τραπεζών, με κύριο το ΕΤΕΑΝ ΑΕ,  που στόχευαν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια αναγκαία τόσο για τις επενδύσεις τους όσο και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης επεδίωξε την δημιουργία ενός νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας μέσω της ΕΤΕπ που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί παρά την συχνή επίκλησή του από τις κυβερνήσεις.

Από τη μέχρι σήμερα πορεία των Ταμείων προκύπτει ότι η διείσδυση τους στην πραγματική οικονομία είναι παρά πολύ χαμηλή και τα κεφάλαια δεν «φτάνουν» στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας παρά το γεγονός ότι, η συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία συνεχώς μειώνεται.  Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη λειτουργία των Ταμείων, τη χρησιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν προς τις επιχειρήσεις.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε. στην Έκθεση που δημοσίευσε το 2/2012 διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των εργαλείων  δεν ήταν ικανοποιητική καθώς η λειτουργία των ταμείων χαρακτηρίστηκε από σημαντικές ανεπάρκειες, σημαντικές καθυστερήσεις πριν τα κεφάλαια φθάσουν στις ΜΜΕ και χαμηλή ικανότητα των Ταμείων να μοχλεύσουν ιδιωτικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν δημιουργηθεί μια πληθώρα Ταμείων που απευθύνονται στις πολύ-μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την «απεμπλοκή στα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ άμεσα και στη  χορήγηση μέσω του Ταμείου, ενός δις ευρώ προς την πραγματική οικονομία» και ταυτόχρονα την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Ταμείο Εγγυοδοσίας μέσω της ΕΤΕπ, καθώς επίσης και το άλλο πρόγραμμα με την εγγύηση του Υπουργείου Οικονομικών, ύψους 440 εκ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 στην ρύθμιση για το ΕΤΕΑΝ ΑΕ, προβλέπει ότι για κάθε κατάπτωση δανείου για το οποίο υπάρχει εγγύηση του ταμείου αναλαμβάνει το ΕΤΕΑΝ να πληρώνει το ποσό, όχι με ομόλογα αλλά με ρευστό προς τις τράπεζες και μάλιστα –κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης του ν. 2190/20 ή άλλου νόμου- με αυτόματη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Με αφορμή δε και την αλλαγή στην πρόσφατη ηγεσία του ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τον διορισμό του κ. Γεωργίου Γεροντούκη, πρώην Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Πίστης της Alpha Bank,  υποδηλώνεται η σαφής στροφή στην ολική παράδοση της εταιρείας του δημοσίου στο τραπεζοπιστωτικό σύστημα.

Επειδή, η πολιτική των μνημονίων έχει καταβυθίσει την ελληνική οικονομία σε ένα υφεσιακό κυκεώνα με άμεσες συνέπειες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν στοιχειώδη χρηματοδοτική υποστήριξη και δεν την βρίσκουν ούτε από την κυβερνητική πολιτική ούτε από τα χρηματοδοτικά εργαλεία με αποτέλεσμα να κλείνουν κατά δεκάδες ή να υπολειτουργούν με απολύσεις, ακάλυπτες επιταγές και εγκατάλειψη στις τραπεζικές κλειστές πόρτες

Επειδή, το ΕΣΠΑ ως η μόνη αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας έχει παραδοθεί στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της ιδιωτικοποίησης και του τραπεζικού τομέα με αποτέλεσμα να καταστρέφεται κάθε προοπτική ουσιαστικής παρέμβασης στην οικονομία και την κοινωνία

Επειδή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο τρόπος που υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ είναι απόρροια της πολιτικής παράδοσης της αναπτυξιακής πολιτικής στο τραπεζικό σύστημα ως αναγκαίο και συμπληρωματικό εργαλείο στην παράδοση κρίσιμων τομέων της οικονομίας και των δημόσιων δομών στον ιδιωτικό τομέα

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Πόσα Ταμεία για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας έχουν συσταθεί, ποια είναι τα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω αυτών και αν υπάρχει επικάλυψη των διαθέσιμων προϊόντων

2.    Πως λειτουργούν τα Ταμεία αυτά και πως λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις?

3.    Ποιες αποφάσεις έχει πάρει το ΕΕΤΑΝ ΑΕ για την μη αποπληρωμή των δανείων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελεί ένα σοβαρό θέμα;

4.    Σε τι ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την απεμπλοκή των προγραμμάτων της ΕΤΕΑΝ AE. από την τρέχουσα κατάσταση;

5.    Ποια είναι τα αποτελέσματα των Ταμείων? Έχει αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των Ταμείων αυτών μέχρι σήμερα;

6.    Ποιές ενέργειες και όροι θα τεθούν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος ώστε να συνυπολογιστεί η αναγκαία ρευστότητα που απαιτείται ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων σε πραγματικά επενδυτικά σχέδια;

7.    Γιατί παραβιάστηκε ο νόμος 4024/2011 και η εγκύκλιος 2073/18-11-2011 ως προς την υποχρέωση του ΕΤΕΑΝ ΑΕ να μην μειωθούν οι μισθοί των εργαζομένων του ΕΟΜΜΕΧ που μεταφέρθηκαν στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ περισσότερο από 25% μετά την συγχώνευση  και σήμερα η μείωση των μισθών ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις το 30%;

8.    Γιατί έγινε ρύθμιση της κυβέρνησης για κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης του ν. 2190/20 ή άλλου νόμου- για την αυτόματη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κάθε πληρωμή κατάπτωσης εγγυήσεων;.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.    Αντίγραφα όλων των αποφάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων του ΕΤΕΑΝ ΑΕ για τα έτη 2011 και 2012.

2.    Αντίγραφα όλων των πληρωμών που έχει κάνει προς τα πιστωτικά ιδρύματα το ΕΤΕΑΝ ΑΕ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Οι  ερωτώντες Βουλευτές

Ε. Αμμανατίδου

Ν. Βαλαβάνη

Ε. Διαμαντόπουλος

Α. Θεοπεφτάτου

Αι. Ιγγλέζη

Χ. Καφαντάρη

Ε. Ουζουνίδου

Γ. Σταθάκης

Θ. Φωτίου