Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
10/12/2012

Υλοποίηση των μεγάλων οδικών αξόνων που εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες των τεσσάρων από τους 5 οδικούς άξονες οι οποίοι υλοποιούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης, έχουν διακοπεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενάμιση χρόνο, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να έχουν απολυθεί στα έργα αυτά ή και σε άλλες υποστηρικτικές των έργων μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία των οδηγών στα ημιτελή και υπό εκτέλεση τμήματα των οδικών αξόνων, με σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλειά τους, ενώ συνεχίζεται η προείσπραξη των εσόδων από τα εκχωρηθέντα διόδια.

Στο ίδιο διάστημα συνεχίζονται από τους Παραχωρησιούχους κατά τρόπο απαράδεκτο και εκδικητικό οι διώξεις και οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις κατά των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, που έχουν αρνηθεί να πληρώσουν τα αυξημένα διόδια και μάλιστα πριν καν υπάρξει η σχετική δικαστική διερεύνηση των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Ο βασικότερος λόγος που προβάλλεται από τους Παραχωρησιούχους για την εν λόγω Διακοπή Εργασιών είναι η άρνηση των χρηματοπιστωτικών ομίλων να συνεχίσουν την χρηματοδότηση, ενώ οι κατασκευαστικοί όμιλοι  ασκούν μεγάλες πιέσεις για αναθεώρηση προς το συμφέρον τους όρων των συμβάσεων, προβάλλοντας μεγάλες υπερσυμβατικές και εξωσυμβατικές απαιτήσεις. Είναι επίσης γεγονός ότι το περίπλοκο, ατελέστατο και, σε κρίσιμα ζητήματα, «λεόντειο» εις βάρος του Δημοσίου νομικό πλαίσιο των Συμβάσεων αυτών, δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων και διευκολύνει τους χρηματοπιστωτικούς και κατασκευαστικούς ομίλους στην συνεχή και πιεστική υποβολή των αιτημάτων τους προς το δημόσιο, τα οποία κατά τεκμήριο είναι αβάσιμα, αλλά και στις δίχως συνέπειες συνεχείς καθυστερήσεις στην πορεία των έργων, σύμφωνα με τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα.Υπενθυμίζουμε ότι οι εν λόγω Συμβάσεις Παραχώρησης, έχουν ψηφιστεί στη Βουλή από τους δύο εταίρους της τριμερούς σημερινής κυβέρνησης, παρά την εμπεριστατωμένη ριζικά αντίθετη τοποθέτηση του κόμματός μας. Όμως πρέπει να επισημάνουμε, ότι στις Συμβάσεις Παραχώρησης, πρώτη ανάμεσα στις Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου αναφέρεται η υποχρέωση «να χρηματοδοτήσει το Έργο με ίδια και δάνεια κεφάλαια», ενώ ρητά και σαφώς καθορίζεται ότι «ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή χρηματοδότηση διαθέσιμη για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου». Σε αντίθετη δε περίπτωση συντρέχει «Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου».

Όπως έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός όρισε τον Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ κ. Βιδάλη ως Σύμβουλό του «επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού της διαπραγμάτευσης» για την επίλυση του θέματος της παύσης των εργασιών στους υπόψη 4 οδικούς άξονες που εκτελούνται με Συμβάσεις Παραχώρησης. Όμως, μας είναι άγνωστες οι βασικές κατευθύνσεις σας ως Ελληνικό Δημόσιο και οι σχετικές «κόκκινες γραμμές σας» κατά την υπόψη διαπραγμάτευση.

Λόγω της συνεχούς επαύξησης των υφιστάμενων προβλημάτων στα έργα αυτά και κυρίως των προκαλούμενων στο δημόσιο ζημιών από τις συνεχείς καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσής τους, θεωρούμε σοβαρότατο το θέμα της τύχης των εν λόγω Συμβάσεων Παραχώρησης. Προκειμένου να διαμορφώσουμε την αναγκαία ολοκληρωμένη εικόνα,

 Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση για τις σε εξέλιξη Συμβάσεις Παραχώρησης των πέντε οδικών αξόνων και ειδικότερα:

1.α. Ποια είναι τα συνολικά ποσά που έχει εισπράξει ο κάθε Παραχωρησιούχος (έσοδα), από την ημερομηνία έναρξης κάθε παραχώρησης μέχρι την 31η/10/2012. Τα ποσά αυτά να προκύπτουν από ανάλυση των παρακάτω επιμέρους κονδυλίων:

•    Από τα εισπραχθέντα τέλη διοδίων.

•    Από την χορηγηθείσα χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου.

•    Από τα ποσά τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων.

•    Από πρόσθετα ποσά που έχει εγκρίνει το Υπουργείο και επιβαρύνουν το Δημόσιο, πέραν των ποσών που περιλαμβάνονται στο κόστος προσφοράς του Παραχωρησιούχου της περιόδου μελετών και κατασκευών.

•    Από πρόσθετες αποζημιώσεις του Παραχωρησιούχου.

•    Από ποσά που προέρχονται από καταγγελίες της σύμβασης.

•    Από ποσά που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από θετικές για τον Παραχωρησιούχο αποφάσεις της Διαιτησίας.

2. Έχουν τεθεί υπόψη του Ελληνικού Δημοσίου και των Αρμόδιων Αρχών καταγγελίες σχετικά με απαιτήσεις τρίτων (ενδεικτικά: εργαζομένων, υπεργολάβων) έναντι των Παραχωρησιούχων για εργασίες παρασχεθείσες στα Έργα; Αν ναι, σε τι ύψος ανέρχονται; Τι έχει πράξει σχετικά το Ελληνικό Δημόσιο;

3. Ως προς τον ονομαζόμενο στις Συμβάσεις Παραχώρησης «Ανεξάρτητο Μηχανικό», ο οποίος ως γνωστόν πληρώνεται από τον Παραχωρησιούχο:

α) έχουν τηρηθεί από πλευράς του οι όροι της Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού, η οποία αποτελεί Παράρτημα των Συμβάσεων Παραχώρησης;

β) έχουν υπάρξει περιπτώσεις ασυνέπειας του «Ανεξάρτητου Μηχανικού» ως προς το καθήκον επιμέλειας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου;

4. Ποιο είναι το ποσοστό του εκτελεσμένου μέχρι σήμερα τεχνικού αντικειμένου σε σχέση με αυτό της σύμβασης για κάθε έργο και ποιο το συνολικό ποσό που έχει δαπανήσει ο Παραχωρησιούχος για το εν λόγω εκτελεσμένο τεχνικό αντικείμενο;

5.α.. Ποιες είναι οι οικονομικές απαιτήσεις πέραν της σύμβασης που ο κάθε Παραχωρησιούχος διεκδικεί επίσημα μέχρι σήμερα από το Δημόσιο;

5.β. Ποιο είναι το υπολειπόμενο ποσό προς χρηματοδότηση, ανά συμβαλλόμενο (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), με βάση τις υφιστάμενες Συμβάσεις Παραχώρησης. Το τμήμα των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου να περιλαμβάνει τις εξής διακριτές κατηγορίες δαπανών:

•    Χρηματοδοτική Συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου

•    Δαπάνη Απαλλοτριώσεων

•    Δαπάνη από Αποφάσεις Επιτροπών Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών ή /και Διαιτησίας

•    Δαπάνη από Πρόσθετες Εργασίες  

•    Λοιπές υποχρεώσεις. 

5.γ. Ποια είναι τα ποσά (και ποσοστά επί των προϋπολογισμών των έργων) των επιλέξιμων δαπανών; Υπάρχει διασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (ΠΔΕ, ΣΑΕ κλπ).;

6. Ποιες είναι οι επικαιροποιημένες απαιτήσεις του Δημοσίου από τους Παραχωρησιούχους;

7. Υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς τις Απαλλοτριώσεις; Αν ναι, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το ποιες περιοχές αφορούν και σε ποιους λόγους οφείλονται; Έχουν καταθέσει οι Παραχωρησιούχοι όλα τα απαιτούμενα στοιχεία  (ενδεικτικά: Μελέτες, Κτηματολόγιο) για τη διενέργεια των Συμπληρωματικών Απαλλοτριώσεων;

8. Έχουν κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο οι Συμφωνίες που προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης για τις υπηρεσίες Αστυνόμευσης και Πυρόσβεσης των Έργων; Έχουν κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο τα σχέδια Δράσης για την οργάνωση της αντιμετώπισης των Ατυχημάτων;

9.α Ποιες είναι οι επικαιροποιημένες  απαιτήσεις των Παραχωρησιούχων και ποιες  των  Κατασκευαστών;

9.β. Ποιο είναι το εκτιμώμενο κόστος επανεκκίνησης των υπόψη Συμβάσεων Παραχώρησης, επί ποίων Συμβατικών Όρων στηρίζεται ο υπολογισμός του και σε τι ύψος εκτιμάται η κατά το διάστημα εγκατάλειψης των έργων, απαξίωση  των εκτελεσθεισών εργασιών;

9.γ. Ποιο είναι το συνολικό ύψος και τα ποσοστά ανάληψης κύριων και δευτερευουσών Δανειακών Συμβάσεων ανά Έργο και ανά Τράπεζα;

9.δ. Ποια είναι τα ιδιαίτερα αιτήματα που προβάλλουν οι Δανείστριες Τράπεζες; Ποια από αυτά έχουν συμβατικό έρεισμα και ποια όχι; Πόσες και ποιες από τις Δανείστριες Τράπεζες υπάγονται στο πρόγραμμα ανακεφαλοποίησης και ποιο ποσοστό των δανείων των Έργων καλύπτουν αυτές συνολικά; 

9.ε Υπάρχουν Δάνεια που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των Έργων τα οποία καλύπτονται με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και σε τι ποσό ανέρχονται;

10. Θεωρείτε ότι υπάρχει κόστος καταγγελίας των υπόψη Συμβάσεων Παραχώρησης; Αν ναι, επί ποίων Συμβατικών Όρων τεκμηριώνεται και σε πιο ύψος εκτιμάται;

11.α Ποιά είναι τελικώς η επιβάρυνση του Δημοσίου από την καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης για την κατασκευή του έργου της «Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης» και ποιο το ύψος των αποζημιώσεων που τελικώς επιδίκασαν υπέρ του παραχωρησιούχου τα διαιτητικά δικαστήρια; Έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και αν ναι ποιό είναι το τελικό κόστος; Ποιο ποσό έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης και ποιο ποσό στο πλαίσιο της αποζημίωσης;

11.β.Έχουν αναζητηθεί πάσης φύσεως ευθύνες για αυτήν την απαράδεκτη επιβάρυνση του Δημοσίου; Αν ναι, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες; Αν όχι, γιατί;

12. Ποια είναι η ακριβής περιγραφή καθηκόντων του Συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. Βιδάλη; Υπόκεινται στο σύνολο των υποχρεώσεων ενός Δημόσιου Λειτουργού; Ενδεχόμενη «ευόδωση» των διαπραγματεύσεων και επίτευξη συμφωνίας με τους Παραχωρησιούχους, θα φέρει την υπογραφή του;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

1.    Εάν έχουν οι Παραχωρησιούχοι κοινοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο Δήλωση Διακοπής Εργασιών, παρακαλούμε να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα των Παραχωρησιούχων. Παρακαλούμε επίσης να καταθέσετε τις απαντήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

2.    Έχει διεξαχθεί Έλεγχος για την τήρηση των Προδιαγραφών Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Διακοπής Εργασιών; Υπάρχουν σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου; Αν ναι, παρακαλούμε να κατατεθούν

3.    Έχουν συντρέξει λόγοι επιβολής Ποινικών Ρητρών στους Παραχωρησιούχους; Αν ναι, παρακαλούμε να καταθέσετε αναλυτικά τις σχετικές περιπτώσεις.

4.    Υπάρχουν «Γεγονότα Αθέτησης των Παραχωρησιούχων»; Αν ναι, παρακαλούμε να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό κατάλογο ανά έργο.

5.    Έχει ελεγχθεί η τήρηση των Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων στην εκτέλεση των Έργων; Υπάρχουν σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου; Αν ναι, παρακαλούμε να κατατεθούν.

6.    Εάν έχουν εκδοθεί Βεβαιώσεις Περάτωσης Αποκλειστικής Τμηματικής, προθεσμίας; Παρακαλούμε να κατατεθούν ανά Έργο τα σχετικά έγγραφα.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αθανασίου Νάσος

Αλέξόπουλος Απόστολος

Αποστόλου Βαγγέλης

Βαρεμένος Γιώργος

Βούτσης Νίκος

Γελαλής Δημήτριος

Γεροβασίλη Όλγα

Γεωργοπούλου Έφη

Διώτη Ηρώ

Ζαχαριάς Κώστας

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Κανελοπουλου Μαρία

Καφαντάρη Χαρά

Κοδέλας Δημήτρης

Κυριακάκης Βασίλης

Μαντάς Χρήστος

Μεικόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαλάκης Νίκος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μητρόπουλος Αλέξης

Ουζουνίδου Ευγενία

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδημούλης Δημήτρης

Πετράκος Θανάσης

Σταθάς Γιάννης

Συρμαλένιος Νίκος

Τριανταφύλλου Μαρία

Φωτίου Θεανώ 

Χατζηλάμπρου  Βασίλης