Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/12/2012

Αδικαιολόγητη μακρόχρονη εμπλοκή των αιτήσεων μετατάξεως υπαλλήλων ΟΤΑ Α' βαθμού Ν. Θεσσαλονίκης - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών - Οικονομικών

Ο Νόμος 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» αποφάσισε την ίδρυση νέων οργανωτικών σχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των καλούμενων «υπηρεσιών μιας στάσης», με σκοπό την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, την παροχή πληροφοριών και την παράδοση σε αυτούς των σχετικών αποφάσεων. Με το άρθρο 3 του Νόμου, σχετικά με την στελέχωση των υπηρεσιών, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 ως εξής: «Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Δήμων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές τους μονάδες, αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ή έχουν οριστεί αρμόδιοι για την είσπραξη των παραβόλων του άρθρου 92 του παρόντος νόμου μπορούν να μετατάσσονται ή να μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η μετάταξη ή η μεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.»

Υπάλληλοι ΟΤΑ Α΄ βαθμού Ν. Θεσσαλονίκης που υπηρετούν σε γραφεία αλλοδαπών των Δήμων τους, έπειτα από την δημοσίευση του νόμου, υπέβαλαν σχετικό αίτημα μετάταξης τον Οκτώβριο του 2011. Ωστόσο, δεκατέσσερις μήνες αργότερα, η πορεία των αιτήσεών τους δεν έχει εξελιχθεί καθόλου, σύμφωνα και με επικοινωνία που είχαν οι ίδιοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπεύθυνων Υπουργείων.

    Η εμπλοκή αυτή προκύπτει από την άρνηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να μεταφέρει πόρους που αντιστοιχούν στις αποδοχές τους από την χρηματοδότηση των Δήμων στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τις οποίες έχουν ζητήσει να μεταταχθούν. Πρόκειται δηλαδή για ένα λογιστικό-γραφειοκρατικό κώλυμα, και όχι θεσμικό, καθώς ο νόμος ρητά ορίζει την σχετική δυνατότητα.

    Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών παραλαβής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαμονής αλλοδαπών των Δήμων έχουν όλη την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για την επεξεργασία ενός πολύ μεγάλου όγκου εκκρεμών, αυτήν την στιγμή, αιτήσεων. Οι Διευθύνσεις, όμως, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αδυνατούν να μεταπέσουν στο νέο σύστημα λόγω ανεπάρκειας του κατάλληλου προσωπικού. Ταυτόχρονα, οι Δήμοι, οι οποίοι πρόκειται να απολέσουν την παραπάνω αρμοδιότητα, λόγω και των τεράστιων περικοπών που έχουν υποστεί στην χρηματοδότησή τους, σταδιακά παύουν να μεριμνούν για την στήριξη των σχετικών δομών, ενώ στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο νέος οργανισμός δεν περιλαμβάνει καν πλέον υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Ποια είναι η αιτία της καθυστέρησης της υλοποίησης των οριζόμενων από τον Νόμο 4018/2012 μετατάξεων των δημοτικών υπαλλήλων;

2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να απεμπλακεί η πορεία έγκρισης των αιτήσεών τους από ένα σαφώς γραφειοκρατικό κώλυμα και να μεταφερθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις αποδοχές τους από την αντλούμενη από τους πόρους των ΚΑΠ, κρατική επιχορήγηση των Δήμων στους οποίους υπηρετούν, στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ώστε να διενεργείται εφεξής από εκεί η καταβολή των αποδοχών τους και να μετακινηθούν οι ίδιοι για την, αναγκαία πια, στελέχωση των αντίστοιχων δομών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Γαϊτάνη Γιάννα

Κουράκης Τάσος