Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
14/12/2012

Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών Φθιώτιδας -- Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Τουρισμού

Σε αλλεπάλληλα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την «αξιοποίηση» δέσμης (bundle) ιαματικών πηγών, ξενοδοχειακών και λοιπών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, στη Φθιώτιδα, μέσω σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα προκηρυχθεί στους αμέσως επόμενους μήνες.

Στα ίδια ως άνω δημοσιεύματα, αναφέρεται ότι για το θέμα είχε συνάντηση ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Τάκης Αθανασόπουλος, με αντιπροσωπεία του δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, ωστόσο, δεν υπήρξε καμία σχετική ανακοίνωση από αμφότερες τις πλευρές.

Στην περιοχή αυτή, υπάρχουν ιαματικές πηγές, ακίνητα και εκτάσεις, με υδροθεραπευτικές, ξενοδοχειακές και λοιπές εγκαταστάσεις, camping και παραλίες, συνολικής έκτασης 4.350 περίπου στρεμμάτων.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, ανήκουν στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.), η εκπροσώπηση της οποίας έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ, βάσει της υπʼ αριθ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011/28.11.2011 των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ Β΄2779/2.12.2011) και κατά τα προβλεπόμενα στην υπʼ αριθ. 195/27.10.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Βʼ 2501/04.11.2011).

Στις εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Σύμφωνα με το ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Αʼ 152), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν. 4092/2012 (ΦΕΚ Αʼ 220), στις δυνητικές χρήσεις που επιφυλάσσονται για τα ακίνητα αυτά, περιλαμβάνονται παραθεριστικές κατοικίες, τουριστικά χωριά, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, επιχειρηματικά και θεματικά πάρκα, εμπορικά κέντρα, υπηρεσίες περίθαλψης, υγείας και ευεξίας, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, καταστήματα εστίασης, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, καζίνα, γήπεδα γκολφ, μαρίνες, τουριστικά καταφύγια αγκυροβόλια κ.λπ..

Οι παραπάνω χρήσεις αναφέρονται στο ήδη δημοσιευμένο Πρόγραμμα Δράσης του ΤΑΙΠΕΔ για τα έτη το 2012-2014, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για την «αξιοποίηση» της τουριστικής περιουσίας του δημοσίου.

Μεταξύ των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών, διαβάζουμε ότι τα τουριστικά επενδυτικά σχέδια οφείλουν να στοχεύουν στην υλοποίηση μεγάλης κλίμακας τουριστικών επενδύσεων, ικανών να προσελκύσουν tour operators που μπορούν να κινητοποιήσουν μαζικά την τουριστική ζήτηση.

Στο ίδιο Πρόγραμμα αναφέρεται επίσης, ότι μεταξύ των βασικών προαπαιτούμενων κριτηρίων «αξιοποίησης» των τουριστικών ακινήτων, είναι και η μη ύπαρξη ανταγωνισμού σε ακτίνα 80 χλμ. από τον τόπο της επένδυσης.

Τέλος, στο αυτό Πρόγραμμα Δράσης, τίθεται ως προαπαιτούμενο επιτυχίας της όποιας επενδυτικής προσπάθειας η «συναίνεση», τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των εργαζομένων.

Σε Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ για την «αξιοποίηση», τουριστικού ακινήτου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου 2012 και στην παράγραφο 2.7 αυτής, διαβάζουμε επί λέξη: «Ο επιλεγείς επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αξιοποιήσει το ακίνητο με όποιον τρόπο αυτός επιθυμεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με την επιφύλαξη των περιορισμών και υποχρεώσεων που τίθενται από το ν. 3986/2011, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της εθνικής πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.».

Τέλος, είναι γνωστό σε όλους ότι, σε τοπικό επίπεδο, η τουριστική δραστηριότητα είναι οργανωμένη, κυρίως γύρω από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που προσφέρουν σχεδόν αποκλειστικά τουριστικές υπηρεσίες (διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία, διασκέδαση κ.λπ.), με αντικειμενικά μικρές δυνατότητες δημιουργίας οικονομιών κλίμακας. Κατά συνέπεια, η όποια αξιοποίηση των ιαματικών αυτών πηγών και των συνοδών τουριστικών εγκαταστάσεων, οφείλει να διασφαλίζει ωφέλεια και προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά και ουσιαστική προστασία των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων και της απασχόλησης που προσφέρουν, έναντι του ανταγωνισμού που υφίστανται από μαζικής φύσης μεγάλες τουριστικές επενδύσεις.

Επειδή, οι ιαματικές πηγές της χώρας, αποτελούν φυσικούς πόρους ιδιαίτερης φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, δεδομένου ότι συνδέονται από τους αρχαϊκούς χρόνους με τη διατήρηση της φυσικής και ψυχικής υγείας.

Επειδή, η πρόσβαση του πληθυσμού στη χρήση των θεραπευτικών ιδιοτήτων των πηγών, οφείλει να είναι απρόσκοπτη για όλους τους πολίτες και χωρίς αποκλεισμούς.

Επειδή, η όποια αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας και ειδικότερα των ιαματικών φυσικών πόρων, οφείλει να υλοποιείται με όρους όχι μόνο οικονομικής, αλλά και ουσιαστικής κοινωνικής ανταποδοτικότητας με απτές, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επειδή, η όποια αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας και ειδικότερα των ιαματικών φυσικών πόρων, οφείλει να λαμβάνει υπʼ όψιν την υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική οργάνωση της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται και να υλοποιείται με όρους συλλογικής ωφέλειας και ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Ποια είναι τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία (εδαφικές εκτάσεις, ακίνητα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, εξοπλισμός), διαχείρισης της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., τα οποία περιλαμβάνονται στη δέσμη (bundle) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δράσης του ΤΑΙΠΕΔ, για την περιοχή της Φθιώτιδας (εφεξής οι εκμεταλλεύσεις) και ποια η αναπόσβεστη αξία τους τόσο ανά εκμετάλλευση όσο και στο σύνολο;

2.    Περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό αξιοποίησης των εκμεταλλεύσεων αυτών, προβλέψεις δεσμεύσεων εκ μέρους των δυνητικών επενδυτών, μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των κατηγοριών του πληθυσμού στους ιαματικούς πόρους και θα ακολουθούνται πολιτικές διαφοροποίησης των τιμών παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών σε ειδικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα, οι κοινωνικά ευαίσθητες ή ευπαθείς ομάδες, άνεργοι, ανασφάλιστοι, πολίτες με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας κ.λπ.);

3.    Περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό αξιοποίησης των εκμεταλλεύσεων αυτών, προβλέψεις δεσμεύσεων εκ μέρους των δυνητικών επενδυτών για τη συντήρηση ή και αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών και την υλοποίηση νέων ή/και συμπληρωματικών επενδύσεων και ποιες, αναλυτικά και κατά περίπτωση, είναι αυτές;

4.    Περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό αξιοποίησης των εκμεταλλεύσεων αυτών, προβλέψεις δεσμεύσεων εκ μέρους των δυνητικών επενδυτών για τη δημιουργία συγκεκριμένου αριθμού νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση υφιστάμενων;

5.    Ποια εξειδικευμένα κριτήρια και παρεμβάσεις προτείνετε, ώστε να διασφαλίσετε ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν για την αξιοποίηση των εκμεταλλεύσεων, θα αξιολογηθούν ως προς τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και στην απασχόληση της περιοχής;

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων:

1.    Αναλυτική λίστα δέσμης (bundle) των προς αξιοποίηση εκμεταλλεύσεων της περιοχής, με τα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα.

2.    Συμβάσεις παραχώρησης ή/και υπεκμίσθωσης για όλα τα τουριστικά ακίνητα της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. που βρίσκονται στην περιοχή της Φθιώτιδας και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαμβάνονται ή μη, στη δέσμη (bundle) προς αξιοποίηση.

3.    Αναλυτικός πίνακας με τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. ανά εκμετάλλευση που είτε λειτουργεί ως υποκατάστημα είτε τελεί υπό καθεστώς παραχώρησης/μίσθωσης/υπεκμίσθωσης, για την περίοδο 1998-2011, τόσο κατ΄ έτος όσο και στο σύνολο;

4.    Πίνακας με τον αριθμό του τακτικού και του εποχικού προσωπικού των παραπάνω εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν ως υποκαταστήματα της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. για την περίοδο 2006-2011, τόσο κατʼ έτος και στο σύνολο;

5.    Αναλυτικός κατάλογος στρατηγικών μελετών, μελετών εφαρμογής, έργων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, τα οποία υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή έχει εγκριθεί η υλοποίησή τους, σε όλα τα τουριστικά ακίνητα που λειτουργούν ως υποκαταστήματα της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. στην περιοχή της Φθιώτιδας από το 1998 μέχρι σήμερα, ανάδοχοι, καταβληθείσες δαπάνες, προϋπολογισμοί και πηγές χρηματοδότησης.

6.    Αναλυτικός κατάλογος στρατηγικών μελετών, μελετών εφαρμογής, έργων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, τα οποία υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή έχει εγκριθεί η υλοποίησή τους, σε όλα τα τουριστικά ακίνητα της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. που τελούν υπό σύμβαση παραχώρησης ή/και υπεκμίσθωσης στην περιοχή της Φθιώτιδας, από την έναρξη των συμβάσεων παραχώρησης ή/και υπεκμίσθωσης μέχρι σήμερα, ανάδοχοι, καταβληθείσες δαπάνες, προϋπολογισμοί και πηγές χρηματοδότησης.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Αποστόλου Βαγγέλης