Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/01/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 34 (επιστημονικό προσωπικό ΑΕΙ) στο Σχ.Νόμου του Υπ.Παιδείας: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ  34

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι περικοπές που επιβάλλονται από τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους έχουν φέρει σε ακραίο σημείο λειτουργίας τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων καθώς και τα όσα καταγράφηκαν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής στερούν βασικές παροχές προς τους διδασκόμενους ενώ τα Ιδρύματα καλούνται να αντλήσουν πόρους πέραν της κρατικής δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών όπως αναλώσιμα, εξοπλισμοί εργαστηρίων, κλινικών κλπ. Ήδη από το 1ο μνημόνιο μεθοδεύεται στρατηγικά η μείωση τους επιστημονικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με τη δραματική μείωση των αμοιβών τους και τη συνεπαγόμενη διαρροή, είτε ευθέως με την άρνηση διορισμού των 1000 και πλέον ήδη εκλεγμένων μελών ΔΕΠ/ΕΠ.

Είναι προφανές ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης φθίνει, φτάνοντας σε καταστροφικά επίπεδα, όσο τα Ιδρύματα χάνουν το επιστημονικό προσωπικό τους. Όμως, σήμερα υπάρχει και λειτουργεί εντός των ΑΕΙ επιστημονικό δυναμικό το οποίο καλύπτει πάγιες διοικητικές, εργαστηριακές, τεχνικές, και επικουρικές διδακτικές ανάγκες, στο οποίο δεν αναγνωρίζεται θεσμικά αυτός ο ρόλος και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Ιδρυμάτων με τις πολιτικές των μνημονίων.

Κρίνεται, επομένως, απολύτως απαραίτητο τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να παραμείνουν σε λειτουργία με αξιοπρεπείς όρους. Η εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής τους πρέπει να γίνει αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη σε αυτά και πάντα με γνώμονα κριτήρια τα οποία τίθενται από τα ΑΕΙ.

Αναφορικά με τους επί συμβάσει διδάσκοντες στα ΑΕΙ και αναγνωρίζοντας ότι αυτοί καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στη λειτουργία των Τμημάτων και Σχολών, κρίνεται αναγκαίο η σχέση εργασίας που αυτοί θα έχουν να είναι αξιοπρεπής και ικανή να τους εντάσσει πλήρως στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων.

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα υπηρετούνται μέλη ΔΕΠ/ΕΠ να εξελιχθούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του επιστημονικού προσωπικού με ισότιμο τρόπο ανεξάρτητα με τη βαθμίδα που υπηρετούν.

Οι λέκτορες και οι καθηγητές Εφαρμογών είναι ένα από τα πιο κρίσιμα τμήματα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. Με τον Ν.4009/2011 η βαθμίδα του λέκτορα και του καθηγητή Εφαρμογών καταργήθηκε. Με την κατάργηση της βαθμίδας προέκυψαν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα, καθώς η κατάργηση του νόμου 1268/1982 και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 13 παρ. 4 απέκοψε τους λέκτορες και τους καθηγητές Εφαρμογών από το σώμα των Καθηγητών Α.Ε.Ι. Με την προτεινόμενη τροπολογία γίνεται προσπάθεια να θεραπευτούν ορισμένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αφορούν αυτή τη βαθμίδα επιστημονικού προσωπικού (μόνιμους, επί θητεία και υπό διορισμό).

Προσθήκη στο άρθρο 34

«Για τη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, τα Ιδρύματα δύνανται να αξιοποιούν το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη σε αυτά.

1.    Η περ. α) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα. Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα, με μετατροπή των θέσεων που κατέχουν και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου».

2.    Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 8 του άρθ. 34 του παρόντος σ/ν τροποποιείται ως εξής: «Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας».

3.    Η περ. β) της παραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Οι θέσεις των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29. Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια στις θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα και»

4.    Η περ. γ) της παραγράφου της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29. Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στις θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29».

5.    Στο άρθρο 79 παρ. 3 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011), προστίθεται η περ. ε) ως εξής: «ε) οι υπηρετούντες στο Ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την άμεση ένταξή τους στις κατηγορίες Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, εφόσον είναι αντίστοιχα κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (ΜΔΣ) ή πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και αποδεδειγμένο έργο στο εν λόγω αντικείμενο. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. κατά περίπτωση που ορίζονται από τον κοσμήτορα και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προς τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Για την αναγνώριση του επιτελούμενου από τους ανωτέρω έργου και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι. Για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εντασσόμενων στην κατηγορία Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους στο Ίδρυμα και κάθε άλλος χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας.»

6.    Η περ. δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «Με τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες στο Ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την άμεση ένταξή τους στην υφιστάμενη κατηγορία Ε.Ε.ΔΙ.Π, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας ή της γενικής συνέλευσης στην περίπτωση μονοτμηματικών Σχολών ή ανεξάρτητων - αυτοτελών Τμημάτων, μέχρι τη σύσταση Σχολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π που ορίζονται από τον κοσμήτορα ή τον πρόεδρο των μονοτμηματικών Σχολών ή τον πρόεδρο των ανεξάρτητων - αυτοτελών Τμημάτων και μέχρι τη σύσταση Σχολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου και σχετική πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εντασσόμενων στην κατηγορία Ε.Ε.ΔΙ.Π., όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ 118/2002, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους στο Ίδρυμα και κάθε άλλος χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας. Μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, η ανωτέρω διαδικασία, εφόσον δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί, εφαρμόζεται για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 του παρόντος Νόμου.»

7.    Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 17 του άρθ. 34 του παρόντος σ/ν τροποποιείται ως εξής: «Με την παράγραφο 17 ρυθμίζεται η δυνατότητα κάλυψης διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου των Α.Ε.Ι. Τα Τμήματα μπορούν να προσλαμβάνουν επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται κατʼ ελάχιστο σε 12 μήνες με πλήρη απασχόληση, ενώ δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

8.    Η περ. γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5, παράγραφος 6 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Αʼ), τροποποιείται ως εξής: οι υπηρετούντες επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στις βαθμίδες του αναπληρωτή καθηγητή και καθηγητή αντίστοιχα με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

9.    Η προτεινόμενη ρύθμιση της περ. β) της παρ. 5 του άρθ. 34 του παρόντος σ/ν τροποποιείται ως εξής: «Οι μόνιμοι λέκτορες ή καθηγητές Εφαρμογών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους σε κάθε περίπτωση είτε μέχρι τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, είτε εάν δεν κριθούν θετικά για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, είτε μέχρι την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με τη δυνατότητα δύο κρίσεων.».

10.    Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Αʼ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Οι λέκτορες ή καθηγητές Εφαρμογών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν δικαίωμα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για τους υπηρετούντες και από την ημερομηνία διορισμού τους στην βαθμίδα του λέκτορα ή καθηγητή Εφαρμογών για αυτούς που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν την ένταξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μετά από ατομική κρίση.

11.    Στο άρθρο 34 του παρόντος σ/ν προστίθεται παράγραφος 20 ως ακολούθως: «Η κρίση για ένταξη στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή γίνεται από την επιτροπή εξέλιξης του άρθρου 19 του Ν.4009/11 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η επιτροπή εξέλιξης κρίνει κατά πλειοψηφία εάν ο υποψήφιος έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1268/82 και τον εντάσσει στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή σε προσωποπαγή θέση.»

12.    Στο άρθρο 34 του παρόντος σ/ν προστίθεται παράγραφος 21 ως ακολούθως: «Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις των ισχυόντων νόμων, διατηρώντας τη μονιμότητα του εάν είναι μόνιμος. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος εάν είναι μόνιμος παραμένει στη θέση που κατέχει, εάν όμως είναι με θητεία δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξη (6) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να επιλέξει εναλλακτικά ή αα) να παραμένει σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Λέκτορα ή Καθηγητή Εφαρμογών υπαγόμενος στις διατάξεις των ισχυόντων νόμων ή ββ) να ζητήσει με αίτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού δια μέσου του οικείου Α.Ε.Ι., τη μετάταξη του με ανάλογο βαθμό που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στην οποία διορίζεται κατά προτεραιότητα, και κατά παρέκκλιση των περί ανωτάτου ορίου ηλικίας κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας αρχαιότητος.»

13.    Στο άρθρο 34 του παρόντος σ/ν προστίθεται παράγραφος 22 ως ακολούθως: «Εάν κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου ο υπηρετών λέκτορας ή καθηγητής Εφαρμογών έχει ζητήσει την προκήρυξη θέσης για την εξέλιξή του στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και η προκήρυξη αυτή δεν έχει δημοσιευτεί τότε μπορεί με αίτηση του να ζητήσει να καταργηθεί η διαδικασία προκήρυξης και η διαδικασία εξέλιξης του να γίνει σύμφωνα με τις παραγράφους (3), (20) και (21) του παρόντος άρθρου.»

14.    Στο άρθρο 34 του παρόντος σ/ν προστίθεται παράγραφος 23 ως ακολούθως: «Εάν κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου η προκήρυξη της θέσης για εξέλιξη υπηρετούντος λέκτορα ή καθηγητή Εφαρμογών έχει δημοσιευτεί ή εάν ο υπηρετών λέκτορας ή καθηγητής Εφαρμογών δεν ζητήσει την κατάργηση της διαδικασίας προκήρυξης πριν την δημοσίευσή της σύμφωνα με την παρ. (22) του παρόντος άρθρου τότε η διαδικασία εξέλιξης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Στην περίπτωση αυτή εάν ο υπηρετών λέκτορας ή καθηγητής Εφαρμογών για οποιονδήποτε λόγο δεν εξελιχθεί τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει εκ νέου για μία φορά την εξέλιξή του σύμφωνα με τις παραγράφους (3), (20) και (21) του παρόντος άρθρου.»

15.    Στο άρθρο 34 του παρόντος σ/ν προστίθεται παράγραφος 24 ως ακολούθως: «Οι λέκτορες και οι καθηγητές Εφαρμογών όσο υφίστανται, διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καθηγητών όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ν.4009/2011».

16.    Στο άρθρο 34 του παρόντος σ/ν προστίθεται παράγραφος 25 ως ακολούθως: «Για τους επίκουρους καθηγητές οι οποίοι προέρχονται από την εξέλιξη της βαθμίδας του λέκτορα ή του καθηγητή εφαρμογών δίνεται η δυνατότητα μονιμοποίησης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με ατομική κρίση ύστερα από τρία χρόνια.

17.    Η παράγραφος 5 του αρθ. 34 του παρόντος σ/ν καταργείται.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Θεανώ Φωτίου

Τάσος Κουράκης

Χρήστος Μαντάς

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Αμανατίδης

Παναγιώτα Δριτσέλη

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη