Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/01/2013

Αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Μητρόπουλου, για σύγκληση Ολομέλειας του ΝΣΚ

Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
κ. Φωκίωνα Γεωργακόπουλο (Ακαδημίας 68, Αθήνα)

Κοιν.:   

-Αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.Κάρολο Παπούλια

-κ. Ιωάννη Στουρνάρα, πολιτικό Προϊστάμενο του Ν.Σ.Κ.

Θέμα: «Αίτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Μητρόπουλου, για σύγκληση Ολομέλειας του ΝΣΚ και λήψη

απόφασης-γνωμοδότησης για τη νομιμότητα των ζητουμένων

γνωμοδοτήσεων στα πλαίσια των Δανειακών Συμβάσεων»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με νόμο της Ελληνικής Βουλής που ψηφίστηκε στις 14-1-2013 (αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), κυρώθηκαν έξι (6) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, μερικές από τις οποίες εισήχθησαν μετά την πάροδο της κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος προθεσμίας.

Είναι γνωστό ότι, η έκδοση τέτοιων πράξεων επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 44 παρ. 1 εδ.α του Συντ.). Με αυτές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη δανειακή διαδικασία και το πρόγραμμα των δανειστών, με τα λεγόμενα «Υποδείγματα νομικής γνωμοδότησης», που οφείλουν να συντάσσουν μέλη του, πριν από κάθε εκταμίευση της δόσης.

Η εμπλοκή του ΝΣΚ περιγράφεται στα παραρτήματα των τριών σχεδίων συμβάσεων:  i.Τροποποίηση της κύριας Σύμβασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ΕλΤΧΣ και της ΤτΕ με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», ii.Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ΕλΤΧΣ και της ΤτΕ με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων του ΣΙΤ» και iii.Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ΕλΤΧΣ και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση Αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων».

Στα παραρτήματα αυτά παρατίθενται αυτούσια «υποδείγματα νομικής γνωμοδότησης» για το δικαιούχο κράτος-μέλος και για τον εγγυητή. Τις γνωμοδοτήσεις αυτές υπογράφει, όπως ακριβώς έχουν τα ψηφισθέντα υποδείγματα, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Νομικός Σύμβουλος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ως προς το υπόδειγμα που αφορά το ΝΣΚ, αυτός ο τύπος περιλαμβανόταν και στις προηγούμενες συμβάσεις, είτε αυτές πέρασαν από τη Βουλή, είτε όχι.  Και σε αυτές τις γνωμοδοτήσεις περιλαμβάνονται όροι που έπρεπε να μας ανησυχούν όλους ως προς τις παραδοχές τους, αφού παραβιάζουν ευθέως πολλές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς νομικού κεκτημένου!

Στο τελευταίο όμως υπόδειγμα τα πράγματα ξεπέρασαν κάθε όριο!

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, πλην πολλών τυπικών λεπτομερειών και άλλων εξευτελιστικών στοιχείων που υπογράφει, οφείλει να βεβαιώνει -μεταξύ των άλλων-:

•    ότι το δικαιούχο κράτος-μέλος με τη σύναψη της σύμβασης (κύριας ή τροποποιητικής) έχει αμετάκλητα δεσμευτεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του,

•    ότι η εκ μέρους του δικαιούχου κράτους-μέλους παράδοση και εκπλήρωση των συμβάσεων δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιοδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό ή απόφαση αρμόδιας Αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη που εκπορεύεται από κάποιο Διεθνή Οργανισμό,

•    ότι η εκτέλεση της σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη του δικαιούχου κράτους-μέλους, με τις Διεθνείς Συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου που δεσμεύουν το δικαιούχο κράτος-μέλος και την ΤτΕ,

•    ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα της τροποποίησης δεν είναι απαραίτητο αυτή να κατατεθεί, να καταχωρηθεί ή να εγγραφεί ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στο δικαιούχο κράτος-μέλος,

•    ότι ο ορισμός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Δικαιούχο Κράτος-Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου,

•    ότι η σύμβαση τροποποίησης είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστεί κατά του δικαιούχου κράτους-μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδας,

•    ότι η εφαρμογή της σύμβασης τροποποίησης δεν είναι αντίθετη με τους κανόνες δημόσιας τάξης του Ελληνικού Δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις Διεθνείς Συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου που δεσμεύουν το δικαιούχο κράτος μέλος

•    ότι, ούτε το δικαιούχο κράτος-μέλος, ούτε η ΤτΕ, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης -συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση Τροποποίησης,

•    ότι, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, το Κοινοβούλιο δεν απαιτείται να κυρώσει την παρούσα σύμβαση, προκειμένου αυτή να είναι δεσμευτική.

Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στη νομική γνωμοδότηση για την άλλη σύμβαση.

Όπως αντιλαμβάνεστε από την απλή ανάγνωση των θρασύτατων, καταπλεονεκτικών και αστήρικτων για τον νομικό μας πολιτισμό αυτών όρων, το ΝΣΚ επιφορτίζεται να νομιμοποιήσει -και μάλιστα εκ των προτέρων- μια διαδικασία που πάσχει τυπικά, ουσιαστικά και συνταγματικά: από την έκδοση των ΠΝΠ και τη νομική διαδικασία κύρωσής τους στη Βουλή (για τα οποία ελλείπουν οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις) μέχρι τη διαβεβαίωση ότι η καταπλεονεκτικοί τους όροι είναι σύμφωνοι με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, με τις συνταγματικές διατάξεις, με τις διατάξεις του Ανθρωπιστικού Δικαίου, με αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη κ.λπ.

Αλλά η αντίθεση πολλών όρων των συμβάσεων, -σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά ή προαπαιτούμενα μέτρα δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής- με συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.λπ., είναι εμφανής.

Πώς είναι δυνατόν και με ποια νομική συνείδηση το ΝΣΚ, -που (κατά το άρθρο 100Α του Συντ.) έχει σκοπό να υποστηρίζει δικαστικά και να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να αναγνωρίζει απαιτήσεις κατʼαυτού ή να συμβιβάζεται σε διαφορές με αυτό, μετέχει δε της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88 παρ. 2 και 5 και 90 παρ. 5 του Συντ.-, αναδέχεται τόσο εξόφθαλμα παράνομες υποχρεώσεις και μάλιστα προκαταβολικώς, δεσμεύοντας οποιαδήποτε διαφορετική θεώρηση των υποθέσεων αυτών και του δημοσίου συμφέροντος από μια άλλη κυβέρνηση ή Διεθνή Οργανισμό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Επιτροπή ;

Πώς είναι δυνατόν το ΝΣΚ, -που απαρτίζεται από έμπειρους

και μετόχους των εσωτερικών και διεθνών νομικών δεδομένων δημοσίους λειτουργούς-, να συντάσσει βεβαιώσεις, που ευθέως κονιορτοποιούν στοιχειώδεις νομικές κατακτήσεις των κρατών, των συλλογικοτήτων, αλλά και των μεμονωμένων ανθρώπων ;

Πώς είναι δυνατόν να βεβαιώνεται σε μια γνωμοδότηση ότι κανένα στοιχείο των δημοσίων φορέων -που περιγράφονται σʼαυτό- χωρίς εξαίρεση, δεν απολαμβάνει ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας και αυτό να το ανέχεται η νομική και εθνική συνείδηση εντίμων λειτουργών του ΝΣΚ ;

Τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, αποτελούν ενδεικτική παράθεση των καταφανώς παράνομων όρων, που καλείσθε να βεβαιώσετε μετά την ψήφιση των ανωτέρω κειμένων.

Η ενδελεχής μελέτη τους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Εσωτερικού και Διεθνούς Δικαίου που παραβιάζουν, θα Σας αποκαλύψει το μέγεθος του θεσμικού και νομικού συντελούμενου ολοκαυτώματος, με τη σύμπραξη δυστυχώς και πολλών δημόσιων φορέων, οι οποίοι -ακολουθώντας συνήθως τη λογική της κυβερνητικής πλειοψηφίας- παραμερίζουν τις διαχρονικές κατακτήσεις και τα δεδομένα του νομικού μας πολιτισμού.

Είναι καιρός πλέον σε όλες αυτές τις προκλήσεις οι δημόσιοι φορείς και ο κάθε αρμόδιος ξεχωριστά να αντιτάξει τη δική του πίστη στη θεσμική νομιμότητα, την ακεραιοφροσύνη του ως προς την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ασφαλώς την εμμονή του σʼαυτά που διδάχτηκε και εφάρμοσε, κατά τη μακρά νομική του σταδιοδρομία.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, επειδή πλέον η θεσμική κατάρρευση προοιωνίζεται μεγάλα δεινά για την Κοινωνία, αλλά και το Έθνος μας, να συγκαλέσετε την Ολομέλεια του ΝΣΚ, ώστε, μετά από εμπεριστατωμένη ενημέρωση και συζήτηση, να εκθέσετε τη γνώμη Σας, ως όργανο επί των πρωτοφανών αυτών νομικών εκβιασμών και παρεκκλίσεων από την αρχή της νομιμότητας, που μετακυλίονται σε Εσάς, ενημερώνοντας προς τούτο το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ευελπιστούμε ότι, έστω και τώρα, οι θεσμοί θα παρουσιάσουν την εσωτερική τους δυναμική και θα ανακόψουν τον κατήφορο της θεσμικής διάλυσης και του ετερόνομου προσδιορισμού.

Αθήνα 22/1/2013

Με κάθε τιμή

ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Συντονιστής της Επιτροπής
για την Παρακολούθηση του Μνημονίου