Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/02/2013

Άλλος ένας διεθνής διαγωνισμός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολλών εκατομμυρίων με πολλά προβλήματα στους στόχους και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με πρόσφατη διακήρυξη του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως αναθέτουσα αρχή, αναζητεί ανάδοχο του έργου «Ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ)», προϋπολογισμού 3.210.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάρκειας 16 μήνες, το αντικείμενο του οποίου περιγράφεται ως: Ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e‐ ΥπΑΑΤ (υποέργο 1) και με χρήση web‐gis (υποέργο 2) της Πράξης «Υψηλή Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e‐ΥΠΑΑΤ»).

Το έργο ως προς την υλοποίησή του περιλαμβάνει τα εξής: ¨ανάπτυξη και παραμετροποίηση της απαιτούμενης βάσης δεδομένων σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του ΣΑΑ, διασύνδεση για υποβολή ενιαίας αίτησης μέσω του web‐gis (υποέργο2) και του portal (υποέργο 1) της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e‐ΥΠΑΑΤ)», προμήθεια των απαραίτητων ορθοεικόνων βάσει των οποίων θα γίνει ο επανασχεδιασμός του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (εξαιρούνται οι περιοχές που θα τύχουν προμήθειας με το υποέργο 6 της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e‐ΥΠΑΑΤ)») και επανασχεδιασμός των ενοτήτων και υποενοτήτων που πρακτικά σημαίνει διανυσματοποίηση και απόδοση χρήσης με χρήση τεχνολογίας αιχμής (φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), μέσα διαχείρισης και αποθήκευσης γεωδεδομένων αυξημένου όγκου (αξιοποίηση υφιστάμενης Oracle Spatial) ώστε να ανανεωθεί πλήρως το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων το οποίο θα είναι κοινό για την Ενιαία Αίτηση¨.

Κατʼ αρχήν θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το έργο αυτό θα μπορούσε, αφού το επιτρέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, να ολοκληρωθεί τμηματικά από τις ίδιες τις υποδομές του ΟΠΕΚΕΠΕ (ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική τεχνογνωσία), προμηθευόμενος τις απαραίτητες ορθοεικόνες ή ορθοφωτοχάρτες από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων ή την Κτηματολόγιο ΑΕ, χωρίς να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη διακήρυξη για την ανάθεσή του στον ιδιωτικό τομέα, μέσω μάλιστα μιας ιδιαίτερα ακριβής σύμβασης.

Ως προς τη δια-λειτουργικότητα (που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σύγχρονου συστήματος του δημοσίου και κρίνει εν πολλοίς την αξία του) τα συστήματα που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με την διακήρυξη του υπό υλοποίηση συστήματος θα έχουν ¨τη δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου με τα υφιστάμενα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαδικτυακή πύλη του Υποέργου 1, με το web‐gis του Υποέργου 2 της Πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)» καθώς και με τρίτα συστήματα όπως άλλες Διαδικτυακές Πύλες, ιστοχώρους κ.λ.π. Η συνεργασία αφορά τόσο την εξαγωγή περιεχομένου όσο και την εισαγωγή από «τρίτες πηγές». Επίσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα δέχεται ορθοφωτοχάρτες από διάφορες τρίτες πηγές¨.

Η έκφραση ¨δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων¨ δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση για την αναγκαία δια-λειτουργικότητα διαφορετικών συστημάτων αν δε διατυπώνεται ακριβώς η δυνατότητα ¨ανταλλαγής και χρήσης πληροφορίας¨, που είναι ο προσδιορισμός της δια-λειτουργικότητας.

Αυτός ο ελλιπής προσδιορισμός δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τους λόγους αλλά και την πιθανή στόχευση να υπάρξει η αναγκαιότητα επιπλέον έργου ή χρηματοδότησης για να ολοκληρωθεί αυτή η κρίσιμη λειτουργία του νέου συστήματος.

Επιπλέον, δεν αναφέρεται πουθενά η αναγκαία δια-λειτουργικότητα του υπό υλοποίηση έργου με το σύστημα του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ). Κι επειδή ο ρόλος του συγκεκριμένου έργου είναι συμπληρωματικός του έργου του ΟΚΧΕ, η σοβαρή αυτή παράλειψη δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου και τη συνεργατική σχέση του με όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές δημόσιες δομές.

Η διατύπωση ¨επίσης, όπως περιγράφεται παραπάνω [το σύστημα] θα δέχεται ορθοφωτοχάρτες από διάφορες τρίτες πηγές¨ που όμως δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια, δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα για την αξιοπιστία του συστήματος αλλά και για πιθανές επεμβάσεις από ʽτρίτες πηγέςʼ εκεί που δε θα μπορεί να ανταποκριθεί ή θα αφήνει περιθώρια τροποποιήσεων των ορθοφωτοχαρτών.

Ερωτηματικά δημιουργούνται  και για την ʽεξαγωγή περιεχομένουʼ σε τρίτες πηγές αν και δεν προσδιορίζεται ακριβώς σε ποιες ʽ τρίτες πηγέςʼ αναφέρεται η προκήρυξη και αν πρόκειται για τρίτες πηγές του δημοσίου και όχι εκμετάλλευση των πληροφοριών από τον ιδιωτικό τομέα.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Γιατί το υπό υλοποίηση έργο δεν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις όχι μόνο αναγνώρισης αγροτεμαχίων αλλά και του ακριβούς προσδιορισμού της δια-λειτουργικότητάς του με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές δομές του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΟΚΧΕ που συγκροτούν το ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης πληροφοριών, ελέγχου και δικαιωμάτων σε αυτό τον τομέα;

2.     Γιατί δεν αναφέρει η προκήρυξη ακριβώς σε ποιες υποχρεώσεις, που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανταποκρίνονται οι προδιαγραφές του αλλά αντʼ αυτού αναφέρει γενικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία;

3.    Ποιες είναι οι ¨τρίτες  πηγές¨ που αναφέρεται στην διακήρυξη ότι θα συμβάλλουν στην εισαγωγή και εξαγωγή πληροφοριών στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και ποια είναι η τεχνική βάση διασφάλισης της εγκυρότητας αυτών των πηγών;

4.    Με ποια κριτήρια (τεχνικά και μεθοδολογικά) προσδιορίστηκε το ιδιαίτερα ακριβό κόστος για ένα σύστημα που σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των απαιτήσεων των κανονισμών;

5.     Γιατί δεν ανατέθηκε νωρίτερα η τμηματική ανάπτυξη του έργου στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιώντας μάλιστα υπάρχουσες ορθοεικόνες που με χρήματα του Δημοσίου έχουν στην κατοχή τους ο ΟΚΧΕ ή και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, και το υπάρχον, ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, ανθρώπινο δυναμικό του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος

Αμμανατίδου Ευαγγελία

Αλεξόπουλος Απόστολος

Ζεϊμπέκ Χουσείν

Καλογερή Αγνή

Κοδέλας Δημήτρης

Πετράκος Θανάσης