Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/02/2013

Έλεγχος νομιμότητας ένταξης ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με αριθμό 4208 & 380 αντίστοιχα που καταθέσαμε στις 21 Νοεμβρίου 2012, η οποία έμεινε αναπάντητη ακόμη και όταν επιλέχθηκε να συζητηθεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο ως επίκαιρη στις 5 Φεβρουαρίου 2013 αφού ο Υπουργός δήλωσε κώλυμα, αναφερθήκαμε στο θέμα της ένταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο.

Α. Με το υπʼ αριθμ. Φ.17/13109/22-10-2012 έγγραφο του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, κατατάσσονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε βαθμούς σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο από την 1-11-2011, παρά το γεγονός ότι η γνωμοδότηση 214/2012 του ΝΣΚ, την οποία έχει κάνει αποδεκτή ο κ. Υπουργός, προσδιορίζει ως αφετηρία της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τον Μάιο του 2012. Στην ΕΜΠ.ΑΠ: 111/5-10-2012 ο κύριος Υπουργός αναφέρει σχετικά «..η ως άνω γνωμοδότηση εφαρμόζεται μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας».

Με το υπʼ αριθμ. Φ.18/150576/Δ5/29-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ενημερωθήκαμε ότι «…οι ως άνω κατατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ειδικότερα με το ΠΔ.1/03 (Α,1) άρθρο 11, παρ. 18, παρ. 24 και παρ. 29 και άρθρο 12, παρ. 19, παρ. 25 και παρ. 28.»

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο και σύμφωνα με καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση μας, Διευθυντές Εκπαίδευσης προχώρησαν σε έκδοση αποφάσεων ένταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών σε βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια χωρίς τη σύγκλιση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ), όπως ο νόμος ορίζει.

Β. Στο ίδιο έγγραφο (Φ.18/150576/Δ5/29-11-2012) αναφέρεται ότι «…θεωρούνται μη απαιτητές και μη συμψηφιστέες οι διαφορές των αποδοχών που καταβλήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2012, κατʼ εφαρμογήν του νέου συστήματος προσδιορισμού των ελάχιστων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Η παραπάνω αναφορά δημιουργεί μια παραδοξότητα. Το χρονικό διάστημα 1/11/2011 έως 15/6/2012, διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ένταξής τους σε αυτό, πολλοί ιδιοκτήτες κατέβαλλαν τις νόμιμες αποδοχές στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς καθώς και τις νόμιμες εισφορές προς τα δοκιμαζόμενα ασφαλιστικά ταμεία ενώ άλλοι εξ αυτών παρανομούσαν μην εφαρμόζοντας το νόμο. Με την εν λόγω εγκύκλιο, νομιμοποιούνται οι πράξεις των ιδιοκτητών που παρανομούσαν, στερώντας από τους εκπαιδευτικούς, το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έσοδα που νομίμως θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, «τιμωρώντας» παράλληλα εκείνους τους ιδιοκτήτες που εφαρμόζοντας το νόμο κατέβαλλαν τα νόμιμα, αφού η συνέπειά τους τους ζημίωσε οικονομικά ενώ η ενδεχόμενη παρανομία τους όχι απλά θα τους είχε ευνοήσει αλλά και θα είχε επιβραβευτεί από εσάς.

Επειδή η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει στα κρατικά όργανα να πράττουν όπως ρητά ο νόμος ορίζει,

Επειδή το Υπ. Παιδείας είναι αρμόδιο να εξασφαλίζει τον έλεγχο και την προστασία του αγαθού της Παιδείας ώστε να μη γίνει βορά ιδιωτικών συμφερόντων,

Επειδή ο Υπουργός Παιδείας ως Πολιτικός Προϊστάμενος όλων των οργάνων της διοίκησης έχει την ηθική αλλά και τη νομική υποχρέωση και ευθύνη να ελέγχει τους υφισταμένους του,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί από την ημερομηνία κατάθεσης της υπʼ αριθμ. 4208/21-11-2012 ερώτησης και έπειτα για τον έλεγχο των υφισταμένων του σχετικά με την τήρηση της νομιμότητας αναφορικά με την ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών σε βαθμολογικά-μισθολογικά κλιμάκια;

2.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με τις διοικητικές πράξεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τις οποίες προχώρησαν σε κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών σε βαθμολογικά-μισθολογικά κλιμάκια χωρίς τη σύγκληση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων;

3.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αποδοθούν στους εκπαιδευτικούς οι αμοιβές που παράνομα είχαν περικοπεί αλλά και ο νόμιμος βαθμός τους;

4.    Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να αποδοθούν στα σκληρά δοκιμαζόμενα ασφαλιστικά ταμεία οι διαφορές των εισφορών για την χρονική περίοδο 1-11-2011 έως την έναρξη ισχύος της γνωμοδότησης 214/2012 ;

5.    Πού αποσκοπούν οι μειώσεις μισθών εκπαιδευτικών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όταν ζημιώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία και μειώνονται τα έσοδα του κράτους ενώ αντίθετα ευνοούνται τα κέρδη των ιδιοκτητών-επιχειρηματιών;

6.    Πώς δικαιολογείται η με το υπʼ αριθμ. Φ.18/150576/Δ5/29-11-2012 έγγραφο νομιμοποίηση της παρανομίας των ιδιοκτητών που κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2011 έως 15/6/2012 δεν εφάρμοζαν το νόμο στερώντας από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς εισοδήματα και από τα ασφαλιστικά ταμεία εισφορές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τζένη Βαμβακά

Κώστας Μπάρκας

Γιώργος Πάντζας

Μαρία Κανελλοπούλου