Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/06/2013

Σκανδαλώδες πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης σε μεταλλευτικές δραστηριότητες «τζάμπα» εργατικών χεριών για τις επιχειρήσεις «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» - Ερώτηση Δ.Χαραλαμπίδου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον τομέα Β΄ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».

Στην Ανακοίνωση Έναρξης τίθενται οι στόχοι, οι πόροι και το αντικείμενο του  προγράμματος ως εξής:

«Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744].

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων που αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Βʼ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση.»

Τέλος, στην περιγραφή της δράσης διαβάζουμε:

«i. Aπευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Βʼ της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ.

ii. Oργανώνονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ στο θεματικό πεδίο «Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών», τα οποία θα εγγραφούν στο «Μητρώο ΚΕΚ», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ.

iii. Αφορούν σε 10 θεματικά αντικείμενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συμβληθούν με αυτές.

iv. Πραγματοποιούνται στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου).

v. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 4 μήνες.»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.576.000,00 ευρώ. Σε κάθε ωφελούμενο που θα επιλεγεί αντιστοιχεί μια επιταγή κατάρτισης (voucher) αξίας 4.240 ευρώ από τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η αμοιβή των εκπαιδευτών, οι υπηρεσίες του ΚΕΚ, το εκπαιδευτικό υλικό και οι επιχειρήσεις που συμβάλλονται με τα ΚΕΚ για πρακτική άσκηση, ενώ ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2000 ευρώ μικτά με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ωστόσο, εξετάζοντας την λίστα των εγγεγραμμένων ΚΕΚ στο Μητρώο, προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι έχουν επιλεχθεί μόνο τέσσερις επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση και απασχόληση των ωφελουμένων. Μάλιστα, οι δύο από αυτές («Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ») έχουν αναλάβει να «προσφέρουν» την συντριπτική πλειονότητα των συνολικών θέσεων υποχρεωτικής, τετράμηνης απασχόλησης του προγράμματος. Παρουσιάζουν 1433 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης (σε σύνολο 1537 θέσεων που προσφέρουν και οι τέσσερις εταιρείες μαζί), σχεδόν καλύπτοντας από μόνες το όριο απασχόλησης του 30% των καταρτιζόμενων που θέτει το Πρόγραμμα.

Φυσικά, δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός καθώς και στις δύο επιχειρήσεις μετέχουν τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα – η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι μέτοχος στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και στην μητρική της Eldorado Gold Corporation –, ενώ και οι δύο δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη χρυσού στα μεταλλεία της Χαλκιδικής και η πρακτική άσκηση και η απασχόληση που προσφέρουν για τους καταρτιζόμενους άνεργους του προγράμματος αφορά στο εργοτάξιο στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όπως φαίνεται και από τον πίνακα των εγγεγραμμένων ΚΕΚ. 

Είναι εμφανές ότι το παραπάνω πρόγραμμα συνιστά ουσιαστικά σκανδαλώδη επιδότηση της κοινοπραξίας Ελληνικός Χρυσός/ΑΚΤΩΡ για τις μεταλλευτικές-εξορυκτικές εργασίες στα μεταλλεία της Χαλκιδικής με δωρεάν εργασία εργατοτεχνιτών και μηχανικών, για την οποία μάλιστα οι δύο εταιρείες θα επιδοτηθούν και με μέρος του ποσού της επιταγής κατάρτισης ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Επειδή, το συγκεκριμένο έργο έχει εγείρει σφοδρότατες αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις των κατοίκων ενάντια στο συντελούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα.

Επειδή, ο μεταλλευτικός κώδικας δεν προβλέπει δικαιώματα από τα κέρδη υπέρ του δημοσίου, άρα δεν θα υπάρξει όφελος υπέρ του Δημόσιου Ταμείου από την παραχώρηση των μεταλλείων.

Επειδή, από την σχετική μελέτη του ΑΠΘ προκύπτει ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία για την ευρύτερη περιοχή θα είναι καταστροφικές.

Επειδή, σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας, στην πλήρη ανάπτυξη του Επενδυτικού Σχεδίου οι εργαζόμενοι προβλέπεται ότι θα είναι συνολικά 1300, ενώ με βάση τις «προσφερόμενες» θέσεις απασχόλησης στο εργοτάξιο, μέσω του προγράμματος η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει το σύνολο του απαιτούμενου προσωπικού με διαδοχικές τετράμηνες συμβάσεις εργατών και μηχανικών για το έργο δίχως να δημιουργήσει καμία πραγματική θέση απασχόλησης και χωρίς να καταβάλει το παραμικρό τίμημα για εργατικό κόστος, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στην ουσία από κονδύλια του ΕΣΠΑ και χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή, οι δύο εταιρείες, επιπλέον την πλήρους απαλλαγής τους από το εργατικό κόστος, θα επιδοτηθούν και απευθείας, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Ποιος έχει την ευθύνη για την εποπτεία του συγκεκριμένου προγράμματος εκ μέρους της Πολιτείας; Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και υποχρεωτικής απασχόλησης;

2.    Γιατί το Υπουργείο Εργασίας δεν προσδιόρισε συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη ή των αποκλεισμό επιχειρήσεων για απασχόληση των ωφελουμένων στο πρόγραμμα, όπως την συνέπεια των δραστηριοτήτων τους στο φυσικό περιβάλλον και την δημόσια υγεία, την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, το εργασιακό καθεστώς και την διασφάλιση της μη υποκατάστασης των σταθερών (υπαρχουσών ή προβλεπόμενων) θέσεων εργασίας με τις επιδοτούμενες του συγκεκριμένου προγράμματος;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαραλαμπίδου Δέσποινα