Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/07/2013

Η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του ακινήτου ΑΒΚ 468 (ΊΣΣΟΣ) - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Στ. Σαμοϊλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Με την απόφαση αριθ. 234 / 24-4-2013 (ΦΕΚ 1020/Β/25-4-2013) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και συγκεκριμένα την παρ 17, α.α. 90, μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ακίνητο με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής (ΑΒΚ) 468 ΝΗΣΟΣ Ή ΙΣΣΟΣ εκτάσεως 1.788.268, 00 τ. μ., κείμενο εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Κερκύρας και του Δήμου Κερκύρας.

Σύμφωνα  με το ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60) η ευρύτερη περιοχή  ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura  με  α.α. 168, κωδικό GR2230007, κατηγορία ΖΕΠ, ονομασία Λιμνοθάλασσα  Κορισσίων (Κέρκυρα) & Νήσος Λαγούδια, έκτασης 1050,98 εκταρίων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου, ΖΕΠ σημάνει Ζώνη Ειδικής Προστασίας και συνιστά περιοχή προστασίας με βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τον κατάλογο του ΥΠΕΚΑ, υπάρχουν τα σπάνια πτηνά Casmerodius albus,  Numenius tenuirostris,  Phalacrocorax carbo, όπως επίσης και το  μοναδικό δάσος κέδρων καθώς και οι μοναδικές στην Ελλάδα πετρόμορφες αμμοθίνες, (δηλ αμμοθίνες που έχουν πετροποιηθεί και σύμφωνα με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία πρόκειται για παλαιοθίνες (Πλειστοκαινικής ηλικίας) με υψόμετρο μεγαλύτερο των 15 m.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών (ΑΑΑ) [Υπ. Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων] (ISSN 0004-6604), υπάρχουν σημαντικά προϊστορικά ευρήματα και πετρώματα. Ανακαλύφθηκε ένα  μεγάλο τμήμα μιας δεξιάς κάτω γνάθου ιπποπόταμου και μικρών θραυσμάτων οστών, ένα κροκαλόμορφο εργαλείο (chopper) η ηλικία του οποίου θα μπορούσε να φθάνει ακόμη και στις αρχές του Μέσου Πλειστοκαίνου (πριν από 700.000 χρόνια), όπως επίσης και 160 λίθινα τέχνεργα και 61 οστέινα κατάλοιπα...!

Επειδή, στο ΦΕΚ 1020/Β/25-4-2013, δεν δημοσιεύεται κανένα Τοπογραφικό Διάγραμμα της μεταβιβαζόμενης έκτασης, αλλά και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Τοπογραφικό Διάγραμμα κάποιας υπηρεσίας, από όπου να προκύπτει η θέση και τα όρια της μεταβιβαζόμενης έκτασης.

Επειδή, η επίμαχη απόφαση αριθ. 234 / 24-4-2013, αντίκεινται στο πνεύμα του άρθρου 11 παρ 2 του ν. 3986/2011 καθώς το εν λόγω “ακίνητο” πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου  μνημείου της φύσης και ως περιοχή τουλάχιστον προστασίας της φύσης.

Επειδή, η επίμαχη απόφαση αριθ. 234 / 24-4-2013 αντίκειται στο άρθρο 11, παρ 4 του ν. 3986/2011 καθώς δεν έχει εκδοθεί  το προβλεπόμενο από το άρθρο 19 του 1650/86  παρ 4.2.γ. όπως ισχύει, προεδρικό διάταγμα το οποίο καθορίζει  ειδικότερους  όρους και περιορισμούς  δόμησης, χρήσεις γης, καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση των ΖΕΠ,  με συνέπεια να μην μπορεί να κριθεί εάν τυχόν αξιοποίηση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ορνιθοπανίδα.

Επειδή, ο αιγιαλός, η παραλία και το δάσος - δασική έκταση του εν λόγω “ακινήτου”, υπάγονται ως κοινόχρηστα στη  δημόσια περιουσία του κράτους - δημόσια κτήση (domain public), η οποία είναι αναπαλλοτρίωτη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1.    Τι προτίθενται να πράξουν για την ακύρωση της συγκεκριμένης μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ, του ακινήτου ΑΒΚ 468;

2.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν, για το χαρακτηρισμό της εν λόγω περιοχής ως διατηρητέο  μνημείο της φύσης;

3.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν, για την έκδοση του υποχρεωτικού Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προστατεύεται η συγκεκριμένη ΖΕΠ;

4.    Πως τεκμηριώνεται νομολογικά, ότι τα δημόσια κοινόχρηστα πράγματα είναι επιδεκτικά ιδιωτικής κυριότητας, μεταβιβάσιμα και απαλλοτριώσιμα; 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν στο Σώμα:

1.    Το Τοπογραφικό Διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, από όπου να προκύπτει ευκρινώς η θέση και τα όριά του.

Ο ΕΡΩΤΩΝ – ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Σαμοΐλης Στέφανος