Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/07/2013

Πρόσβαση των κοινοτήτων Ρομά σε στέγη, βασικές υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, περίθαλψης, εκπαίδευσης και η δημοτολόγηση τους - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των Ρομά βρίσκεται διαρκώς συχνότερα στο επίκεντρο της πολιτικής προσοχής στην Ευρώπη. Οι Ρομά o πληθυσμός των οποίων ανέρχεται περίπου στα 10 έως 12 εκατομμύρια άτομα αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης– πέφτουν πολύ συχνά θύματα ρατσισμού, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού, ζουν σε απόλυτη φτώχεια και δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Τέτοιες συνθήκες αντιμετωπίζουν και οι Ρομά που ζουν σε διάφορους Δήμους στην Ελληνική Επικράτεια. Για παράδειγμα στον Δήμο Καστοριάς στην περιοχή της Κολοκυνθούς διαβιούν σε χείριστες συνθήκες 50 περίπου Ρομά. Κατοικούν στην περιοχή μόνιμα πάνω από 20 χρόνια μην έχοντας καμία από τις βασικές υποδομές της στέγασης, ύδρευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η δημοτολόγηση των Ρομά καθώς και η πρόσβασή τους σε βασικά κοινωνικά αγαθά όπως η στέγαση, η ύδρευση, η αποχέτευση, η εκπαίδευση και η εργασία αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης τους στον κοινωνικό ιστό με όρους συνοχής.

Έχοντας υπʼ όψιν:

Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το κείμενο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όπου περιγράφεται η κατάσταση των Ρομά στον Ελλαδικό χώρο.

Την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», COM(2011) 173 της 5ης Απριλίου 2011.

Την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Χειραφέτηση και κοινωνική ένταξη των πολιτών Ρομά στην Ευρώπη», CESE 998/2011 της 16ης Ιουνίου 2011.

Την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», CdR 247/2011 της 14ης Δεκεμβρίου 2011.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, EUCO 23/11 της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011, μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου EPSCO σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, έγγραφο 106665/11 της 19ης Μαΐου 2011.

Έχοντας υπʼ όψιν ότι στόχος της ΕΕ είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του ποσοστού των Ρομά που έχουν πρόσβαση σε στέγαση και σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και του υπόλοιπου ποσοστού αυτού του πληθυσμού.

Έχοντας υπʼ όψιν :

Ότι η δραστηριοποίηση των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των τοπικών κοινοτήτων των Ρομά και των μη Ρομά είναι σημαντική για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Το παράδειγμα του δήμου Κεφαλληνίας ο οποίος άρχισε τη μεταστέγαση των 13 οικογενειών σε οικίες με διετή επιδότηση ενοικίου, ή από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και προβλέπει τόσο ολοκληρωμένα προγράμματα μετεγκατάστασης όσο και επιδότηση ενοικίου.

Το πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά του 2011 όπου ο Άξονας Προτεραιότητας 1 αναφέρεται στην στέγαση και στις βασικές υποδομές.

Την COM(2012) 226 «Ανακοίνωσης της επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συμβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών, Εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά: ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ»

Με δεδομένο ότι αυτή την στιγμή οι Ρομά στην Κολοκυνθού Καστοριάς είναι εγκατεστημένοι σε δημόσια έκταση γης αλλά και του γεγονότος ότι στην περιοχή υπάρχουν περαιτέρω δημόσιοι χώροι για την εγκατάσταση τους.

Με δεδομένη την θέση του ευρωκοινοβουλίου EP-PE_TC1-COD(2009)0105 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.    Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της δημοτολόγησης και της μεταδημότευσης των κατοίκων Ρομά σε διάφορυς δήμους της χώρας όπως για την  περίπτωση της Κολοκυνθούς;

2.    Ποια χρηματοδότηση προβλέπεται να διατεθεί από το ΕΤΠΑ και ποια η Εθνική Δημόσια Συμμετοχή στην χρηματοδότηση για την επίλυση των προβλημάτων στέγασης και παροχής βασικών υποδομών όπως ορίζονται από την ΕΕ στην Χάρτα θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων για τους Ρομά;

3.    Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των Ρομά;

4.    Σε ποιές ενέργειες διατίθεται να προβεί ο Υπουργός προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίλυση των βασικών ζητημάτων της κοινότητας των Ρομά;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Κατριβάνου Βασιλική

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τατσόπουλος Πέτρος