Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/07/2013

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη Μαρίνα Ζέας στο σχέδιο νόμου του Υπ. Τουρισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Στο άρθρο 35 (Μαρίνα Ζέας) του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού

«Απλούστευση Διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διατύπωση του άρθρου 35 (Μαρίνα Ζέας) όπως εισάγεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση Διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών ως προς τον πραγματικό σκοπό της. Κατά τη συζήτηση στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η Υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη αποσαφήνισε (βλ. πρακτικά) ότι μόνος σκοπός είναι η ρύθμιση της εκκρεμότητας στη Ζέα ως προς το νόμιμο καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας. Κατέθεσε μάλιστα προς επίρρωση των ανωτέρω, επίσημο έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου προς την Υπουργό Τουρισμού με αριθμ. Πρωτ. 6437/10.07.2013.

Όμως, το άρθρο 35, όπως εισάγεται, έχει πολλές ασάφειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε παρερμηνείες, αξιοποιήσιμες από επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία διαρκώς και συστηματικά επιδιώκουν την ανατροπή σειράς τελεσίδικων αποφάσεων, Υπουργικών ή του ΣτΕ, αλλά και Νόμων, επί τη βάσει των οποίων έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη Μαρίνα Ζέας, ώστε να προστατευθούν το περιβάλλον, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και ο κοινόχρηστος χαρακτήρας αναψυχής και περιπάτου. Για τούτο το άρθρο 35 πρέπει να αναδιατυπωθεί όπως προτείνεται.

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Άρθρο 35

Μαρίνα Ζέας

1.    Ο Τουριστικός Λιμένας Ζέας, οι χερσαίοι και λιμενικοί χώροι του οποίου εμφαίνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα αρ.744 κλίμακα 1.100 το οποίο συντάχθηκε στις 14-2-2013 και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 29 έως 34 του ν.2160/1993 και διαθέτει έγκριση χωροθέτησης με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν.3207/2003 (Α' 302) για τις υφιστάμενες προ της εφαρμογής του νόμου αυτού και τις κατασκευασμένες μετά το νόμο αυτό, έως την ισχύ της έναρξης του παρόντος νόμου, χερσαίες και λιμενικές εγκαταστάσεις όπως αυτές εμφαίνονται στο ανωτέρω διάγραμμα. Για τον χαρακτήρα, τη χρήση, τη λειτουργία και τις κατασκευές του Τουριστικού Λιμένα Ζέας έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πειραιά  ΥΑ 78946/4063/1988 Αναπλ.Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. του Δήμου Πειραιά (Ν.Αττικής)" (Δ'79) και της ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φο2/22293/866/1982 (Β' 414) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.

2.    Οι χερσαίες, θαλάσσιες  και εν γένει λιμενικές, κτηριακές  ή άλλες εγκαταστάσεις και  τα έργα εντός των χώρων  του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, όπως απεικονίζονται κατά θέση  και διάταξη στο ανωτέρω τοπογραφικό  διάγραμμα της Διεύθυνσης Περιουσίας  της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου  Α.Ε., αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται  σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτυπώνει τον Τουριστικό Λιμένα Ζέας και τη χερσαία του ζώνη με τα στοιχεία Ζ1-Ζ2-Ζ3...-Ζ125-Ζ126-Ζ127-97-98-96-3-2-1-Ζ1, χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενες.  Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες εκ των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν αποτυπώνονται στο σχέδιο γενικής διάταξης που συνοδεύει την έγκριση χωροθέτησης με την διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου γ 11 του άρθρου 7 του ν.3206/2003 (Α'302) και όσες έχουν χαρακτηρισθεί αυθαίρετες με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού. Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις του σχεδίου γενικής διάταξης που συνοδεύει την έγκριση χωροθέτησης με την διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου γ 11 του άρθρου 7 του ν.3206/2003 (Α'302) οι οποίες δεν αποτυπώνονται ως υφιστάμενες στο Τοπογραφικό Διάγραμμα αρ.744 κλίμακα 1.100 το οποίο συντάχθηκε στις 14-2-2013 που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

3.    Για τη λειτουργία  ή τη συμπλήρωση ή την επέκταση  των εγκαταστάσεων του Τουριστικού  Λιμένα Ζέας καθώς και για  επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, επισκευές  και εργασίες αναβάθμισης και  συντήρησης, έχουν εφαρμογή στο  σύνολο τους οι διατάξεις των  άρθρων 29 έως 34 του ν.2160/1993, όπως ισχύουν  και τροποποιούνται με τον  παρόντα νόμο. Για τη συμπλήρωση ή  την επέκταση των εγκαταστάσεων  του Τουριστικού Λιμένα Ζέας  καθώς και για τις επεμβάσεις τοπικού  χαρακτήρα, επισκευές και εργασίες  αναβάθμισης, έχουν εφαρμογή και  οι διατάξεις του Γενικού Πολεοδομικού  Σχεδίου Πειραιά  ΥΑ 78946/4063/1988 Αναπλ.Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. του Δήμου Πειραιά (Ν.Αττικής)" (Δ'79) και της ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φο2/22293/866/1982 (Β' 414) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.

4.    Στο Ναυτικό Μουσείο  Ελλάδος (κτίριο Ε1-Ε2) επιτρέπεται  η χρήση μουσείου, καταστημάτων  πωλητηρίου, βιβλιοπωλείου και εντευκτηρίου  συμβατών με το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο, ενσωματωμένων σε αυτό και υπό τον έλεγχο του μουσείου.

5.    Δεν επιτρέπεται η  εγκατάσταση υπέργειου ή υπόγειου  σταθμού καυσίμων εντός του  Τουριστικού Λιμένα Ζέας.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Μιχάλης Κριτσωτάκης