Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/07/2013

Τροπολογία-προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπ. Τουρισμού για τη μετονομασία του ΞΕΕ σε Τουριστικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση Διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Μετονομασία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε Τουριστικό Επιμελητήριο Ελλάδος».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διατάξεις του υπάρχοντος Σχεδίου Νόμου αναφέρονται στην επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την χορήγηση ιδιότητας «εξωτερικού μέλους» σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Τις ειδικότερες ρυθμίσεις περί όρων και προϋποθέσεων της παραπάνω ιδιότητας εξουσιοδοτείται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε.

Αυτές οι διατάξεις καταρχήν φέρονται να ανταποκρίνονται στην πραγματική ανάγκη και στο πάγιο αίτημα ισότιμης θεσμικής εκπροσώπησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η σχετική ασάφεια, σχετικά με τις κατηγορίες επιχειρήσεων που θα αποκτήσουν την ιδιότητα του «εξωτερικού μέλους», τους όρους συμμετοχής τους και το ρόλο που αυτές θα επιτελούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του Ξ.Ε.Ε., ενδεχομένως οδηγήσει εν τέλει σε μη επίλυση του ζητήματος. Επιπροσθέτως, δεν διευκρινίζεται αν η παραπάνω διάταξη θα οδηγήσει σε δραστική αποδυνάμωση των τοπικών επιμελητηρίων.

Με βάση τα παραπάνω, η προτεινόμενη προσθήκη αποσαφηνίζει περαιτέρω την αναγκαία λύση του προβλήματος αυτού και προκρίνει την, κατά το δυνατόν ταχεία, σύσταση Τουριστικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί διαρκές αίτημα των περισσότερων επιχειρήσεων του τουρισμού και ιδιαίτερα των μικρότερων.

Στο Τουριστικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα είναι δυνατή η σταδιακή ενσωμάτωση των σχετικών με τον τουρισμό δραστηριοτήτων, με στόχο την κατά το δυνατόν ισότιμης εκπροσώπησης και συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. στις 15/01/2014, την ήδη προκηρυγμένη διεξαγωγή εκλογών στις 22 – 23/09/2013 σύμφωνα με την 12327/4-6-2013 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1436/Β'/2013) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. και την κεκτημένη μακρόχρονη εμπειρία του Ξ.Ε.Ε., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται, μετά τη σύγκληση του σε σώμα, να θέσει σε άμεση προτεραιότητα το μετασχηματισμό του Ξ.Ε.Ε. σε Τουριστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και να ορίσει τους όρους και προϋποθέσεις της συμμετοχής των μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, το ύψος της εισφοράς τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει καταρχάς την παροχή δυνατότητας ένταξης ως μέλος στο Επιμελητήριο σε κάθε τουριστική επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν.2160/1993 (118 Αʼ). Αυτή η διαδικασία θα εξασφαλίσει τόσο την ομαλή μετάβαση των μελών του Ξ.Ε.Ε. στο νέο Επιμελητήριο όσο και τον δημοκρατικό χαρακτήρα της καταρχάς ένταξης και συμμετοχής νέων μελών στον μετονομασθέντα φορέα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 21 του σ/ν του υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 και προστίθεται παράγραφος 3, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Άρθρο 21

Τουριστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

1.    Το ιδρυθέν κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. της 12/26.06.1935 (287 Aʼ) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Πανελλήνιος Ένωσις Τουριστικών Ξενοδοχείων» και μετονομασθέν με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 866/1941 και το άρθρο 1 του Β.Δ. 17/30.11.1946 (327 Aʼ) σε «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος», μετονομάζεται σε «Τουριστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος». Όπου στην κείμενη νομοθεσία, απαντάται ο όρος «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος», νοείται εφεξής «Τουριστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος».

2.    Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 688/1948 (ΦΕΚ Αʼ 133), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Αʼ 198), προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5, ως εξής:

«3. Στο Τουριστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εκτός των προαναφερόμενων στην παράγραφο 2 επιχειρήσεων, μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη και όλες οι λοιπές κατηγορίες επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (118 Αʼ), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Μέλη του Τουριστικού Επιμελητηρίου μπορούν να γίνονται και επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, αλλά δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (118 Αʼ), όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η οποία εγκρίνεται από τον υπουργό Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών των παραγράφων 3 και 4, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, το ύψος της εισφοράς τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

3.    Στο Τουριστικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ΓΕΜΗ, η σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τμήμα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αθήνα,  18 Ιουλίου 2013

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Αλεξόπουλος Απόστολος

Γάκης Δημήτρης

Δριτσέλη Παναγιώτα

Σαμοΐλης Στέφανος