Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
15/07/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Παράνομες και αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων στο ΕΤΑΑ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (237/2013) αποφασίσθηκε η πρόσληψη δικηγόρων με συμβάσεις έργου, την ευθύνη και καθοδήγηση των οποίων θα έχει η Διοικούσα Επιτροπή Τομέα Ασφάλισης Νομικών. Συμβάσεις ανανεούμενες ανά εξάμηνο, έναντι μηνιαίας  αμοιβαίας 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού για το 2013 ύψους 70.000 ευρώ.

Το κείμενο της άνω απόφασης έχει ως εξής:

Θέμα 20ο

Δ.Σ. 237/20-06-2013

Ανάθεση σε δικηγόρους για την παρακολούθηση και επίσπευση διαδικασιών είσπραξης οφειλών ασφαλισμένων του ΤΑΝ και των Τομέων αυτού.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει ομοφώνως, με δεδομένο το γεγονός ότι οι διοικητικές υπηρεσίες δεν είναι εις θέσιν, αλλά ούτε έχουν τις απαιτούμενες νομικές γνώσεις και δυνατότητα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη των παραπάνω οφειλομένων ποσών, το ύψος των οποίων είναι σήμερα αδιευκρίνιστο και διαρκώς διογκούνται, όπως γίνει πρόσληψη δικηγόρων με συμβάσεις έργου, την ευθύνη της οποίας και καθοδήγηση αυτών θα έχει η Δ.Ε. του Τ.Α.Ν., ανανεούμενες ανά εξάμηνο και για χρονικό διάστημα και αριθμό δικηγόρων ανάλογα με την εξέλιξη και αποτελεσματικότητα των ληφθησόμενων μέτρων προς είσπραξη των προς το Ταμείο οφειλών, έναντι μηνιαίας αμοιβής 1.000 ? πλέον Φ.Π.Α. με έκδοση από αυτούς αντίστοιχου δελτίου παροχής υπηρεσιών, επιβαρυνόμενου του προϋπολογισμού του Τ.Α.Ν., του συνολικού ποσού προϋπολογιζόμενου για το έτος 2013 στο ποσό των 70.000 ?.

             Η απόφαση θεωρείται επικυρωμένη

Τέτοιες, προσλήψεις, και μάλιστα με αδιαφανείς διαδικασίες δεν είναι σύννομες, όπως έχει κριθεί με απόφαση του Αρείου Πάγου (229/2004), σύμφωνα με την οποία «η σύμβαση έργου και η συμφωνία παροχής υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για ορισμένο χρόνο αποτελούν απαγορευμένες μορφές συμβατικής απασχόλησης του δικηγόρου. Αν συναφθούν, θεωρούνται εξ υπαρχής ως συμβάσεις έμμισθης εντολής παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αργομισθία για αόριστο χρόνο.

Η πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία από νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα γίνεται με επιλογή, ύστερα από προκήρυξη, κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 Ν. 1649/86. Προσλήψεις που γίνονται μετά την 10.10.89 χωρίς τη διατύπωση αυτή είναι άκυρες. Η ως άνω διαδικασία πρόσληψης δεν ισχύει για τους νομικούς συμβούλους».

Κατόπιν τούτων,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

•    Γιατί αποφασίσθηκε μια τέτοια κίνηση, ενώ με απόφαση του Αρείου Πάγου, έχει κριθεί ότι δεν είναι σύννομη;

•    Έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές προσλήψεις μέχρι σήμερα;

•    Σε καταφατική περίπτωση, είναι εν γνώσει του αρμοδίου Υπουργείου οι εν λόγω προσλήψεις; Υπάρχει διοικητική έγκριση; Εάν, ναι, παρακαλούμε να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο, εισήγησης και απόφασης

•    Υπήρξε νόμιμη προκήρυξη και δημοσίευση όλων των διοικητικών αποφάσεων στον Τύπο, στον Δικηγορικό Σύλλογο και στη Διαύγεια (Ν.3861/2010), ώστε να λάβουν γνώση περισσότεροι δικηγόροι; Παρακαλούμε να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί την απάντηση

•    Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των δικηγόρων;  Παρακαλούμε να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο ορισμού των κριτηρίων και πιστοποίησης της ύπαρξής τους στα πρόσωπα των δικηγόρων που (τυχόν) επελέγησαν

•    Πώς δύναται να πραγματοποιηθεί πρόσληψη δικηγόρων με απαγορευμένη, κατά το άρθρο 63 του Κώδικα Δικηγόρων, σύμβαση έργου και, μάλιστα, ορισμένου χρόνου και κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί προσλήψεων δικηγόρων στον δημόσιο τομέα, (δηλαδή η επιλογή μετά από προκήρυξη) κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 ν.1649/1986;

•    Θα διερευνηθεί η διάπραξη παράβασης καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 2190/1990;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Ουζουνίδου Ευγενία

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Πετράκος Θανάσης

Κοντονής Σταύρος