Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
31/07/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Απαλλαγή - σκάνδαλο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε» από καταβολή ΦΠΑ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Με το άρθρο 3 του νόμου 2338/95 (ΦΕΚ Α 202) «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νεου Διεθνούς Αεροδρομίου στα Σπάτα... και άλλες διατάξεις», ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, έδρα το Δήμο Σπάτων και επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρείες, που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο, διέπεται δε από τον προαναφερόμενο νόμο και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Η εν λόγω εταιρεία από την 28/3/01, όταν άρχισε η λειτουργία του νέου Αερολιμένα, μέχρι και σήμερα δεν έχει αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο ούτε ένα ευρώ ως Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από τον κύκλο εργασιών της. Για την άρνηση αυτή επικαλείται όρους της κυρωθείσας με νόμο Σύμβασης, οι οποίοι όμως αφενός αναφέρονταν στο στάδιο κατασκευής του αεροδρομίου, αφετέρου δεν κατισχύουν των φορολογικών νόμων της χώρας και της Ε.Ε.

Όπως είναι γνωστό ο ΦΠΑ θεσπίστηκε με τον ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α 125), σε συμμόρφωση Κοινοτικών Οδηγιών (77/388 ΕΚ/17-5-1997, 2006/112/ΕΚ/28-11-2006), διέπεται δε όχι μόνο από την ελληνική, αλλά και την κοινοτική νομοθεσία. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του ισχύοντος Συντάγματος δε νοείται φορολογική απαλλαγή καθιδρυόμενη με σύμβαση, αλλά προαπαιτείται νόμος, οπότε άμεσο έρεισμα της απαλλαγής δεν είναι οι συμβατικές προβλέψεις, αλλά οι νομοθετικές διατάξεις που τις έχουν κυρώσει.

Με σειρά γνωμοδοτήσεων το ΝΣΚ (162/1997, 448/2005, 372/2012 κ.ά. ) έχει αποφανθεί ότι, ο κυρωτικός νόμος της ως άνω σύμβασης δεν απαλλάσσει την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το αεροδρόμιο από τις φορολογικές της υποχρεώσεις, που προβλέπονται με νόμο και δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση ή απαλλαγή, πολύ δε  περισσότερο που ο φορολογικός νόμος ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο το ευρωπαϊκό.

Η εταιρεία για την υποχρέωση η μη καταβολής του ΦΠΑ, προσέφυγε την 11-11-2010 στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου. Το Δικαστήριο με την από 27-2-2013 απόφασή του δέχθηκε ότι, ισχύει για την προσφεύγουσα εταιρεία το ειδικό καθεστώς περί υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου για επιστροφή όποιου ποσού καταβάλλει η εταιρεία, επισημαίνει όμως στην ίδια απόφαση ότι  «Η γνώμη της πλειοψηφίας εκτιμά ότι οι διατάξεις στις οποίες στήριξε τις παραδοχές της περί τέτοιου ειδικού καθεστώτος για την εταιρεία, είναι αντίθετες με την οδηγία για το ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Επιπροσθέτως η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στο Οικονομικό Εισαγγελέα κ. Πεπόνη για τη μη καταβολή του ΦΠΑ από την εταιρεία. 

Μετά τα παραπάνω:

Ερωτώνται  οι  κ. κ. Υπουργοί

1.    Γιατί το ελληνικό δημόσιο απεδέχθη και εφαρμόζει απόφαση οργάνου, το οποίο δεν έχει δικαιοδοσία ερμηνείας κοινοτικού δικαίου όπως η περίπτωση του ΦΠΑ;

2.    Γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν παρέπεμψε το θέμα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που είναι το μόνο αρμόδιο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ;

3.    Γιατί δεν έχει ασκηθεί αρμοδίως ποινική δίωξη από το ελληνικό δημόσιο για μια τόσο μεγάλη οφειλή φόρου, όταν φυλακίζονται και διώκονται απλοί πολίτες με χρέη εκατοντάδων ή λίγων χιλιάδων ευρώ ;

4.    Γιατί τα αρμόδια όργανα της πολιτείας αδιαφορούν για την είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ από την εν λόγω εταιρεία, στερώντας από το δημόσιο μεγάλες προσόδους, όταν επιβάλλονται στον απλό φορολογούμενο τεράστιες επιβαρύνσεις ;

5.    Μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Υπουργός για το ποσό που δαπανήθηκε, από τα έσοδα της εταιρείας, για επισκευές και συντηρήσεις ; Σημειωτέον ότι όπως η ίδια η εταιρεία καταγράφει στους ισολογισμούς της το ποσό αυτό είναι πολύ μεγάλο, ειδικά για ένα καινούργιο αεροδρόμιο.

6.    Μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Υπουργός ποια είναι τα έσοδα όλων των χρόνων, από τη λειτουργία του α/δ, καθώς και τις εισπράξεις του σπατόσημου, πως κατανεμήθηκαν και ποιο ήταν το όφελος του ελληνικού δημοσίου, άρα και του έλληνα πολίτη, από αυτά;

7.    Μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Υπουργός, πως έλαβε φορολογική ενημερότητα η εταιρεία, ώστε να μπορέσει να πουληθεί το μερίδιο της Hochtief σε ισπανικό και μετά καναδικό fund, τη στιγμή που οι οφειλές της προς το δημόσιο, κατά μέτριους υπολογισμούς, ανέρχονται στα 700 εκατ. Ευρώ ;

8.    Μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Υπουργός για πόσα χρόνια πουλήθηκε στο καναδικό επενδυτικό σχήμα το σχετικό μερίδιο, τη στιγμή που όπως προβλέπεται στη σύμβαση η ημερομηνία λήξης είναι το 2025 και για την επέκταση της διάρκειάς της η την ανανέωση απαιτείται διεθνής διαγωνισμός ;

9.    Μπορεί να μας ενημερώσει ο κ. Υπουργός με ποιο καθεστώς η εταιρεία δεν πληρώνει δημοτικά τέλη (καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ.), όταν τη δυνατότητα αυτή, εκ του νόμου, έχουν μόνο οι αμιγώς δημόσιες υπηρεσίες  ;

10.    Μήπως κ. Υπουργέ έχετε στόχο να εφαρμόσετε όλα τα παραπάνω και στα αεροδρόμια που εξαγγέλλετε ότι θα ιδιωτικοποιήσετε, αυτή είναι η ανάπτυξη που επαγγέλλεστε ;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε, προς ενημέρωση της Βουλής, όλα τα προαναφερόμενα και σχετικά έγγραφα.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Στρατούλης Δημήτριος

Μητρόπουλος Αλέξιος

Βαλαβάνη Όλγα - Νάντια

Παναγούλης Ευστάθιος (Στάθης)