Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
26/08/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Yπό διωγμό το τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Το άρθρο 90 του Νόμου 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013) καθορίζει ότι για την αξιολόγηση του προσωπικού των Υπουργείων λαμβάνεται υπόψιν και ο τρόπος εισαγωγής τους στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το ίδιο άρθρο προβλέπει την σύσταση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με σκοπό την αποτίμηση των προσόντων των εργαζομένων και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η «περίφημη» αξιολόγηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει προχωρήσει.

Το τεχνικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως τεκμαίρεται από την πολύχρονη εμπειρία του και παραμονή του σε μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων,  συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία τους και την συντήρηση των υλικών και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το προσωπικό κατηγορίας ΔΕ Τεχνικού, όπως τεχνίτης κατεργασίας ξύλου, τεχνίτης σιδηροβιομηχανίας, μηχανοτεχνίτης, ηλεκτρολόγος, τεχνίτης οχημάτων, οπλουργός, οδηγός κτλ, και ιδιαίτερα όσοι υπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια σε μονάδες παραμεθόριων περιοχών. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, λόγω της πολύχρονης επαγγελματικής τους εμπειρίας, καλύπτουν επαρκώς πάγιες και διαρκείς ανάγκες μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η απόλυσή τους είναι πιθανό να οδηγήσει σε εργολαβίες με σημαντικά αυξημένο τίμημα και πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Εξάλλου, τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, όπως καθορίστηκαν με την υπʼ αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2013 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1914) αδικούν όσους εργαζόμενους διορίστηκαν πριν την ίδρυση του ΑΣΕΠ. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι από τα κριτήρια αυτά συνάγεται ότι όλοι όσοι έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 30 μόρια (όσοι έδωσαν κάποια γραπτή εξέταση) ή με 25 μόρια (όλοι οι υπόλοιποι). Όλοι οι άλλοι οι οποίοι τυχαίνει να έχουν προσληφθεί πριν την ίδρυση του ΑΣΕΠ "τιμωρούνται" και παίρνουν μηδέν (0) μόρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και διδακτορικό να έχουν (πιάνει 7 μόρια) ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (πιάνει 4 μόρια) δεν έχουν καμία τύχη να εξαιρεθούν από την «διαθεσιμότητα».

Η εφαρμογή του προαναφερόμενου συστήματος μοριοδότησης είναι άδικη και αναποτελεσματική ειδικά στην περίπτωση της αξιολόγησης του τεχνικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο σήμερα εργάζεται σημαντικός αριθμός εργαζομένων με μακρόχρονη εμπειρία σε τεχνικές ειδικότητες πολύτιμες για την εύρυθμη λειτουργία μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτές τεχνικών ειδικοτήτων στα Σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΧ), ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ξυλουργοί, οδηγοί, φωτογράφοι, χαλκουργοί, σιδηρουργοί, ψυκτικοί, μανουβραδόροι, εργάτες, τεχνίτες, κλητήρες, ηλεκτροσυγκολλητές, τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες, λιπαντές, φανοποιοί κ.α., από τους οποίους πολλοί έχουν προσληφθεί πολλά χρόνια πριν την ίδρυση και λειτουργία του ΑΣΕΠ.

Τέλος, εύλογα ερωτηματικά διατηρούνται σχετικά με το εάν έχει συσταθεί Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εάν έχει πράγματι υπάρξει αξιολόγηση του συνόλου του πολιτικού προσωπικού και όχι ορισμένων μόνο ειδικοτήτων με μοναδικό κριτήριο το είδος της εργασιακής σχέσης με το Δημόσιο (δηλ. δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κάτι που, εάν πράγματι συνέβη, αποτελεί ευθεία παραβίαση του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

1) Προτίθενται να «παγώσουν» άμεσα οποιαδήποτε διαδικασία «διαθεσιμότητας» του τεχνικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την απομάκρυνση του οποίου γεννώνται κίνδυνοι για την εύρυθμη λειτουργία μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων;  Προτίθενται να σταματήσουν άμεσα την άδικη και αναποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης του Ν. 4172/2013; Εγγυώνται ότι θα ολοκληρώσουν την αξιολόγηση του συνόλου του πολιτικού προσωπικού;

2) Έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των Διοικητών των μονάδων στις οποίες υπηρετεί σήμερα το τεχνικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων; Έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των Ανώτατων κατά Κλάδο Συμβουλίων;

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επίσης ζητείται να κατατεθούν

1) Η απόφαση σύστασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4272/2013

2) Η έκθεση αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι βαθμολογικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους υποχρεούται να συντάξει το προαναφερόμενο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θοδωρής Δρίτσας

Απόστολος Αλεξόπουλος

Γιώργος Βαρεμένος

Ρένα Δούρου

Αγνή Καλογερή

Βασίλης Χατζηλάμπρου