Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/09/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Μεταφορά των εργαζομένων των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Με τον Ν.3895/2010 (ΦΕΚ Α' 206/08-12-2010) ψηφίστηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (ΚΕΓ ΑΕ, ΕΛΚΕΑ ΑΕ. ΕΛΚΑ ΑΕ) από την ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. , προβλέποντας και τη μεταφορά του προσωπικού στην απορροφούσα εταιρεία,  διατηρώντας μάλιστα την ίδια σχέση εργασίας. Λόγω καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν δεν έγινε εφικτή μέσα σε ένα ολόκληρο έτος η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πράγμα το οποίο έγινε με τον Νόμο 4038/2012, ο οποίος  με το άρθρο 17, ρυθμίζει την τύχη της μητρικής Εταιρίας «Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.» και των εργαζομένων της,  οι περισσότεροι εκ των οποίων μεταφέρθηκαν σε άλλα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και σε Ν.Π.Δ.Δ..

Με το άρθρο 16 του ιδίου νόμου, καταργεί τις θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε., ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., ΕΛΚΑ Α.Ε. και ΕΛΚΕΑ Α.Ε.) και αγνοεί τους  εργαζόμενούς τους οι οποίοι εγκαταλείπονται στην τύχη τους,  αντιμετωπίζοντας τους σαν να μην είναι ισότιμοι με τους εργαζόμενους στην «Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.», στην «Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.», στην Εργατική Εστία, την Εργατική Κατοικία και τόσες άλλες εταιρίες του δημοσίου και μάλιστα παραβλέποντας την έκθεση μετά την νομοτεχνική επεξεργασία του εν λόγω άρθρου από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και μετά τις ψηφισθέντες τροπολογίες του ψηφισθέντος νόμου 4072/ 2012, άρθρο 230 (ΦΕΚ Αʼ 86) έως και σήμερα.

Κατά συνέπεια, θύματα αυτής της άδικης μεταχείρισης είναι οι εργαζόμενοι των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, οι οποίοι εδώ και 18 μήνες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο κενό της γραφειοκρατίας, αφού από την μία δεν προβλέπεται για αυτούς στον Νόμο 4038/2012 μεταφορά σε άλλους φορείς. Έτσι οι εργαζόμενοι των ΚΕΓ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., και ΕΛΚΑ ΑΕ διαβιούν όλο αυτό το διάστημα χωρίς μισθό, χωρίς να τους έχουν αποδοθεί τα οριζόμενα από τον νόμο σε περίπτωση απόλυσης.

Επιπλέον ακόμα πιο παράλογη και ανάλγητη προς τις εργαζόμενες είναι η κυβερνητική τακτική στην περίπτωση των 9 εργαζομένων της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. Οι εργαζόμενες εξαιρέθηκαν στην πράξη από την ρύθμιση περί μεταφοράς των εργαζομένων της εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος διάκρισης τους από τους λοιπούς εργαζόμενους αντίστοιχης κατηγορίας για τους οποίους εφαρμόστηκε ο νόμος και οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ήδη σε νέους φορείς. Σύμφωνα με τον Νόμο 4038/2012 το Υπουργείο Ανάπτυξης που μεταφερθήκαν, μετά το κλείσιμο της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, είναι υποχρεωμένο, διά των αρμόδιων οργάνων του, να προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων  με τις οποίες θα οριζόταν η μεταφορά τους σε άλλους εποπτευόμενους φορείς του και ελλείψει οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας να συστήσει για τον σκοπό αυτό αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις. Παρά λοιπόν τη νομική πρόβλεψη, το Υπουργείο κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα.

Έτσι οι γυναίκες αυτές εδώ και 18 μήνες δεν πληρώνονται, είναι ανασφάλιστες και δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπλέον, κάποιες από αυτές κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, αν δεν κολλήσουν τουλάχιστον 100 ένσημα για το 2013 -2014 τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία. 

Επειδή:

1)  Δεν λήφθηκε καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους σε ΚΕΓ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., και ΕΛΚΑ ΑΕ, αλλά διαβιούσαν για 12 μήνες με μόνο έσοδο το επίδομα του ΟΑΕΔ, λόγω επίσχεσης εργασίας που υποχρεώθηκαν να κάνουν, πράγμα το οποίο μετά τους 12 μήνες σταμάτησαν να λαμβάνουν .

2) Οι αρμοδιότητες των υπό εκκαθάριση εταιρειών δεν καταργούνται, αλλά περιέρχονται στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία μπορεί να μεταφερθεί το σύνολο των υπαλλήλων.

3) Αποτελεί κακό προηγούμενο να παραβλέπεται με τέτοιο τρόπο η έκθεση της επιστημονικής επιτροπή της Βουλής.

4) Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, του κράτους Δικαίου και της αναλογικότητας επιβάλλουν την ίδια συμπεριφορά του Κράτους και για τους εργαζομένους στις θυγατρικές επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.    Για ποιο λόγο στην περίπτωση του Νόμου 4038/2012 δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων;

2.    Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ, να τύχουν δίκαιης αντιμετώπισης από το Υπουργείο, καταβάλλοντας τους μισθούς που τους οφείλονται και μεταφέροντάς τους σε άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, όπως έγινε με τους περισσότερους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας;

3.    Ποιοι λόγοι συντρέχουν ώστε να εξαιρεθούν σιωπηλά οι 9 εργαζόμενες του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ από την ρύθμιση για μεταφορά τους σε άλλους υποπτευόμενους του Υπουργείου φορείς, όπως οι συνάδελφοί τους; Γιατί εφόσον το νομικό πλαίσιο είναι σαφές δεν τηρείται από το Υπουργείο;  Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο ώστε η μεταφορά να επιτευχθεί άμεσα και να αποζημιωθούν οι εργαζόμενες για τους 18 μήνες κωλυσιεργίας, αναλγησίας και διάκρισης εις βάρος τους από το Υπουργείο και το ελληνικό δημόσιο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

Σταθάς Ιωάννης

Ουζουνίδου Ευγενία

Μπόλαρη Μαρία

Στρατούλης Δημήτρης

Αμανατίδης Γιάννης

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος