Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/10/2013

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ - Ρυθμίσεις για Αυτοπαραγωγούς

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.»

Θέμα: Ρυθμίσεις για Αυτοπαραγωγούς

Αιτιολογική Έκθεση

Αιτιολόγηση Προσθήκης 1

Ειδικά για τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους συνδέονται στη χαμηλή τάση και έχουν τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση ανεξαρτήτως ισχύος του σταθμού και δεν υπόκεινται στον περιορισμό της απορροφώμενης ισχύος του πιο πάνω εδαφίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει το συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη εντός του κύκλου καταμέτρησης. Η ρύθμιση αυτή καθιστά μη ελκυστική την αυτοπαραγωγή για τους μικρούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. Ακόμα λιγότερο ελκυστική καθίσταται η αυτοπαραγωγή για τους καταναλωτές που παρουσιάζουν αυξημένη εποχικότητα (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, μικρές κατοικίες, κοκ.).

Επιπλέον, περιορίζει την ωφέλιμη για τον καταναλωτή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει ένα σύστημα αυτοπαραγωγής, καθιστώντας εμμέσως μη συμφέρουσα την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση για τους μικρούς καταναλωτές γεγονός που εξασφαλίζεται από τον περιορισμό της εφαρμογής στους καταναλωτές που συνδέονται στη χαμηλή τάση. Ο ίδιος περιορισμός, εξασφαλίζει ότι τα οφέλη του μέτρου θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά στην κοινωνία, αφού το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος θα κατανεμηθεί σε περισσότερους καταναλωτές.

Η αναφορά στη νόμιμη χρήση καθιστά εφικτή την εγκατάσταση συστημάτων και από μισθωτές έπειτα από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες. Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων που σε ποσοστό 70% στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα με μακροχρόνιες μισθώσεις.

Ένα τέτοιο μέτρο θα έδινε τη δυνατότητα σε εκμισθωτές και μισθωτές να επαναδιαπραγματευθούν τη μισθωτική τους σχέση ενόψη της δυνατότητας εγκατάστασης εντός συστήματος αυτοπαραγωγής, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ακινήτων.

Η μη ύπαρξη κάποιου περιορισμού ισχύος προτείνεται, δεδομένου ότι η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας δεν αποτελεί δραστηριότητα βιοπορισμού και εξυπηρετεί ιδία χρήση. Ο περιορισμός ισχύος πρέπει να ισχύσει αποκλειστικά για τις νέες μονάδες που θα λειτουργούν σε καθεστώς πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση Προσθήκης 2

Για τον υπολογισμό όλων των χρεώσεων που βαρύνουν τον αυτοπαραγωγό συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών, ως συνολική κατανάλωση λαμβάνεται το αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνει μια σειρά χρεώσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώθηκε. Για τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, η ποσότητα της καταναλισκόμενης ενέργειας ταυτίζεται με την ποσότητα της ενέργειας που απορροφήκε από το δίκτυο. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους αυτοπαραγωγούς, δεδομένου ότι ένα μέρος της καταναλισκόμενης ενέργειας παράγεται από τους ίδιους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται για την ενέργεια που παρήγαγαν οι ίδιοι.

Στο λογαριασμό ρεύματος, οι χρεώσεις πρέπει να υπολογίζονται βάση του αποτελέσματος του ενεργειακού συμψηφισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτός ότι καθίσταται οικονομικά μη συμφέρουσα η εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής, δημιουργούνται διπλοχρεώσεις και παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας και της ανταποδοτικότητας (Βλ. κείμενο τεκμηρίωσης 2).

Η πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο Υπουργικής Απόφασης δεδομένου ότι ο καθορισμός πολλών χρεώσεων προβλέπεται σε επίπεδο νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη των αυτοπαραγωγών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ασάφειες και παρερμηνείες.

Αιτιολόγηση Προσθήκης 3

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της αυτοπαραγωγής θα καθορισθούν με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ που θα εκδοθεί μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ.

Από τον Αύγουστο του 2012, η αγορά των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας έχει πρακτικά παγώσει, έχοντας ουσιαστικά οδηγήσει στην οικονομική εξάντληση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Είναι επιτακτική ανάγκη να δεσμευθεί χρονικά το ΥΠΕΚΑ για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να προγραμματίσουν τις ενέργειές τους.

Αιτιολόγηση Προσθήκης 4

Υπέρ των Δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διάθεση της περίσσειας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ ή την αποζημίωση των αυτοπαραγωγών ύστερα από απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

Η κατάσταση της χώρας επιβάλλει να εξετάζεται και να εξαντλείται από την Πολιτεία, κάθε πιθανή δυνατότητα ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων.

Γιʼ αυτό, προτείνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ένα μέρος της περίσσειας ενέργειας να μπορεί να διατίθεται υπερ των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου, δεδομένου ότι αποτελούν μια ομάδα με σαφώς καθορισμένα κριτήρια, που τεκμηριωμένα έχει ανάγκη από φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.

Άλλωστε, ο Ειδικός Λογαριασμός θα ισοσκελισθεί έτσι κι αλλιώς, στα πλαίσια άλλων μέτρων που θα λάβει σύντομα ο Υπουργός ΠΕΚΑ και είναι προφανές ότι οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή μεταξύ του ΛΑΓΗΕ και του αυτοπαραγωγού (ιδιώτη ή δημόσιου φορέα), αλλοιώνει το χαρακτήρα του μέτρου, παραπέμποντας στα γνωστά προβλήματα του παρελθόντος.

Αιτιολόγηση Προσθήκης 5

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και άλλων συναρμοδίων Υπουργών, προκηρύσσεται Ειδικό Πρόγραμμα για τη θέσπιση κινήτρων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ της αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ως προς το ποσοστό επιχορήγησης και το οποίο θα αφορά καταναλωτές ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδέονται στη χαμηλή τάση.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Συνδέσμου που έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο, η ελκυστικότητα εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής για τις μικρές καταναλώσεις κάτω από 10.000 κιλοβατώρες ετησίως, είναι ιδιαίτερα χαμηλή οδηγώντας σε πολυετείς αποσβέσεις.

Ένα Ειδικό Πρόγραμα που θα παρέχει κίνητρα και επιχορήγηση αποκλειστικά με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, θα δώσει τη δυνατότητα στις οικονομικά ασθένεστερες ομάδες να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αυτοπαραγωγής και να μειώσουν το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, συμβάλλοντας στην άμεση επανεκκίνηση της αγοράς και την ταχύτερη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος, πρέπει να είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και όχι να καταστεί συμφέρουσα η εγκατάσταση όλων των μικρών συστημάτων.

 Τροπολογία-Προσθήκη

2. Μετά το άρθρο 14 του ν. 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

«Άρθρο 14A Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς.

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό που εγχέεται στο δίκτυο διανομής συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός. Ειδικά για τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους συνδέονται στη χαμηλή τάση και έχουν τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης, ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση ανεξαρτήτως ισχύος του σταθμού και δεν υπόκεινται στον περιορισμό της απορροφώμενης ισχύος του πιο πάνω εδαφίου. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Για τον υπολογισμό όλων των χρεώσεων που βαρύνουν τον αυτοπαραγωγό συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών, ως συνολική κατανάλωση λαμβάνεται το αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αλλαγής η οποία εκδίδεται έως 31/10/2013 μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου και ανάλογα με την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση από τον προμηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, υπέρ των Δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ή και υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό, όπως αυτό καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

2. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 δεν εφαρμόζεται για τους σταθμούς για τους οποίους χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και συνεπώς συνάπτεται η αντίστοιχη σύμβαση συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά για την αδειοδότηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 8 του παρόντος.

3. Η ισχύς των σταθμών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της ενδεχόμενης κάλυψης των ορίων ισχύος που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1.

4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι δυνατή η σύνδεσή τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, και μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, αποζημιώνεται βάσει των τιμών του πίνακα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.».

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και άλλων συναρμοδίων Υπουργών, προκηρύσσεται Ειδικό Πρόγραμμα για τη θέσπιση κινήτρων, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την επιχορήγηση από ΕΣΠΑ της αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ως προς το ποσοστό επιχορήγησης και το οποίο θα αφορά ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αθήνα 11/10/2013

Οι προτείνοντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμμανατίδου Λίτσα

Αποστόλου Βαγγέλης

Διώτη Ηρώ

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Καφαντάρη Χαρά

Κοδέλας Δημήτρης

Παπαδημούλης Δημήτρης

Σταθάκης Γιώργος

Συρμαλένιος Νίκος

Γάκης Δημήτριος