Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
23/10/2013

Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης που καθυστερεί - Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης δείχνει η Κομισιόν ως παράδειγμα έργου του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης που καθυστερεί ιδιαίτερα.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την απάντηση του αρμόδιου Επίτροπου για την Περιφερειακή Πολιτική, Γιοχάνες Χαν, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, αφού αναφερόταν σε στοιχεία της Eurostat που έδειχναν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζονται στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, και δεδομένου ότι «η αξιοποίηση και η καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, και συγκεκριμένα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάσχεση της οικονομικής κατάρρευσης των ελληνικών περιφερειών», ζητούσε, μεταξύ άλλων, από την Κομισιόν, να του παραθέσει στοιχεία για την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του σχετικού ΠΕΠ καθώς και τους άξονες και μέτρα που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Ο κ. Χαν, στην απάντησή του, αφού χαρακτηρίζει «ικανοποιητικό το ρυθμό απορρόφησης του προγράμματος», σημειώνει ότι «για ορισμένα έργα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των οικονομικών δυσκολιών των τελικών δικαιούχων, της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβολαίων και των χρονοβόρων διαδικασιών απαλλοτρίωσης ή λόγω διαφόρων αναγκών αδειοδότησης». 

Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει ότι, «Τον Δεκέμβριο του 2012, αναθεωρήθηκαν τα περιφερειακά προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων ενεργειών για την υποστήριξη των ΜΜΕ. Επιπλέον, αυτή την εποχή προγραμματίζεται νέα αναθεώρηση», και καταλήγει τονίζοντας ότι, «το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καθυστερεί».

Ο Γιοχάνες Χαν, στην απάντησή του, επισυνάπτει πίνακα «στον οποίο παρουσιάζεται η δημοσιονομική πρόοδος ανά περιφέρεια και ο άξονας προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία & Θράκη» 2007-2013». Ο πίνακας αυτό επισυνάπτεται.

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Γιοχάνες Χαν, έχουν ως εξής:

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

«Με την ελληνική οικονομία να βρίσκεται στην 5η συνεχόμενη χρονιά ύφεσης, οι ελληνικές περιφέρειες βιώνουν κυριολεκτικά μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με ανεργία στο 22,5%, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με ανεργία 26% και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σχεδόν 30% ανεργία (στοιχεία Eurostat 2012).

Με δεδομένα τα παραπάνω αλλά και το γεγονός ότι η αξιοποίηση και η καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, και συγκεκριμένα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάσχεση της οικονομικής κατάρρευσης των ελληνικών περιφερειών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιο είναι το ποσοστό απορροφητικότητας του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης της περιόδου 2007-2013 για κάθε χωρική ενότητα και για τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας; Ποιοι από αυτούς τους άξονες παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και καθυστερήσεις, και γιατί; Διαθέτει σχετικούς πίνακες;
2. Ποια είναι, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, τα σημαντικότερα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις και τι μέτρα προτείνει για την αύξηση της απορροφητικότητας του συγκεκριμένου ΠΕΠ; Έχουν δρομολογηθεί αλλαγές στη δομή και την κατεύθυνσή του, ώστε να συνάδει με τις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των συγκεκριμένων περιφερειών;»

 

Απάντηση του Γιοχάνες Χαν:

«1. Ο κ. βουλευτής θα βρει έναν συνημμένο πίνακα (στοιχεία που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές στις 15 Σεπτεμβρίου 2013), στον οποίο παρουσιάζεται η δημοσιονομική πρόοδος ανά περιφέρεια και ο άξονας προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία & Θράκη» 2007-2013.

Παρόλο που ο ρυθμός απορρόφησης του προγράμματος είναι ικανοποιητικός, για ορισμένα έργα υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των οικονομικών δυσκολιών των τελικών δικαιούχων, της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβολαίων και των χρονοβόρων διαδικασιών απαλλοτρίωσης ή λόγω διαφόρων αναγκών αδειοδότησης. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των έργων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Μακεδονία & Θράκη» μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.anaptyxi.gov.gr

2. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα υπέρ της Ελλάδας για να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, όπως είναι η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 85% και η περαιτέρω προσαύξηση 10%. Τον Δεκέμβριο του 2012, αναθεωρήθηκαν τα περιφερειακά προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων ενεργειών για την υποστήριξη των ΜΜΕ. Επιπλέον, αυτή την εποχή προγραμματίζεται νέα αναθεώρηση. Όσον αφορά τα καθυστερημένα έργα, η Επιτροπή θεωρεί ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που καθυστερεί.»

 

OPERATIONAL PROGRAMME ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
 (A)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
(B)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(C)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
(D)
% ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (=B/A) % ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (=C/B) % ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. (=C/A) % ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (=D/C) % ΠΛΗΡΩΜΕΣ/ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (=D/B) % ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. (=D/A)
Μακεδονίας - Θράκης Υποδομές & Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Κεντρική Μακεδονία 307.733.805 597.862.782 401.843.003 138.358.398 194,3% 67,2% 130,6% 34,4% 23,1% 45,0%
Μακεδονίας - Θράκης Υποδομές & Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στη Δυτική Μακεδονία 87.035.294 122.000.576 82.596.092 56.955.477 140,2% 67,7% 94,9% 69,0% 46,7% 65,4%
Μακεδονίας - Θράκης Υποδομές & Υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 212.358.823 273.789.214 229.786.501 122.204.266 128,9% 83,9% 108,2% 53,2% 44,6% 57,5%
Μακεδονίας - Θράκης Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία 839.988.749 1.059.895.529 911.899.786 567.888.476 126,2% 86,0% 108,6% 62,3% 53,6% 67,6%
Μακεδονίας - Θράκης Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία 148.400.000 189.060.206 155.931.027 105.991.934 127,4% 82,5% 105,1% 68,0% 56,1% 71,4%
Μακεδονίας - Θράκης Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 78.823.529 64.697.475 64.697.475 46.374.842 82,1% 100,0% 82,1% 71,7% 71,7% 58,8%
Μακεδονίας - Θράκης Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Κεντρική Μακεδονία 914.919.800 1.632.633.566 1.101.983.788 550.996.616 178,4% 67,5% 120,4% 50,0% 33,7% 60,2%
Μακεδονίας - Θράκης Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στη Δυτική Μακεδονία 247.035.294 376.879.107 161.568.882 78.444.621 152,6% 42,9% 65,4% 48,6% 20,8% 31,8%
Μακεδονίας - Θράκης Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 254.329.412 409.074.560 255.396.180 127.363.173 160,8% 62,4% 100,4% 49,9% 31,1% 50,1%
Μακεδονίας - Θράκης Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Κεντρική & Δυτική Μακεδονία 37.240.000 52.340.693 42.716.300 33.515.501 140,5% 81,6% 114,7% 78,5% 64,0% 90,0%
Μακεδονίας - Θράκης Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 19.194.118 8.485.052 3.566.888 2.745.688 44,2% 42,0% 18,6% 77,0% 32,4% 14,3%
Μακεδονία - Θράκη   3.147.058.824 4.786.718.761 3.411.985.921 1.830.838.992 152,1% 71,3% 108,4% 53,7% 38,2% 58,2%

 

 

To Γραφείο Τύπου