Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
30/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Μη συγκεκριμένες απαντήσεις για τις εργολαβικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΑΒ και την συνέχιση στελέχωσης των Διευθύνσεών της με άτομα που δεν πληρούν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας

Στις 7/8/2013 κατατέθηκε η ερώτηση με θέμα «Σκάνδαλο με τις εργολαβικές εταιρείες στην ΕΑΒ» με αριθμ. Πρωτ. 570, προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, ενώ στις 19/8/2013 κατατέθηκε νέα ερώτηση με θέμα «Χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα η στελέχωση Διευθύνσεων στην ΕΑΒ» με αριθμ. Πρωτ. 632 προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αναγκαζόμαστε ωστόσο να επανέλθουμε εξαιτίας του γεγονότος ότι οι απαντήσεις που λάβαμε δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τα ερωτήματα που θέσαμε.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών στη πρώτη ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τις εργολαβικές εταιρείες στην ΕΑΒ, απαντά σε συνημμένο έγγραφο με  αριθμ. Πρωτ. 5000-13-02-290 ότι «Η ανάθεση αφορά στη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους επιλεγέντος αναδόχου για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, οπότε η αποτίμηση δεν γίνεται στη βάση υπολογισμού μισθολογικού κόστους», συμπληρώνοντας αμέσως μετά ότι «το κόστος υλοποίησης αυτών με τη συνεργασία του προμηθευτή αναδόχου είχε σαφώς χαμηλότερο κόστος για την ΕΑΒ και επομένως συνεπάγετο μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την εταιρεία». Με βάση την απάντηση αυτή, θέλουμε να επισημάνουμε ότι:

Καταρχάς, η ερώτηση δεν αναφερόταν σε μισθολογικό κόστος, αλλά στο κόστος εργατοώρας, που με βάση δική σας οικονομική μελέτη, όπως φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου 7000/12-6-762, έχει υπολογιστεί σε πάνω από 25 ευρώ. Κατά δεύτερον, από το ίδιο έντυπο ανάλυσης της οικονομικής αξιολόγησης προκύπτει το συμπέρασμα ότι το κόστος ανάθεσης σε υποκατασκευαστή είναι πιο συμφέρον  από την εκτέλεση του έργου στην ΕΑΒ, το οποίο είναι εντελώς αναληθές. Και αυτό γιατί προκειμένου η Διοίκηση να δικαιολογήσει το παραπάνω συμπέρασμα, έχει καταφύγει σε σκανδαλώδη δημιουργική λογιστική, δεδομένου ότι συγκρίνει το κόστος ΕΑΒ με όλα τα πάγια έξοδα που συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της εργατοώρας (ηλεκτρική ενέργεια, υποστηρικτικό προσωπικό κ.α.) με την περίπτωση του αναδόχου όπου κοστολογεί μόνο το κόστος της εργατοώρας, παρότι και ο ίδιος κάνει χρήση όλων των παραπάνω.

Έτσι, ψευδώς απαντά το Υπουργείο Οικονομικών και στο δεύτερο ερώτημα της πρώτης ερώτησης ότι το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΑΒ δεν χρησιμοποιείται από τον εργολάβο και στην συνέχεια αυτοαναιρείται, όταν παραδέχεται ότι το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΑΒ «επιβλέπει το σύνολο του έργου, ελέγχει το τελικό αποτέλεσμα». Αυτή ακριβώς η παραδοχή –η επίβλεψη και ο έλεγχος επί του τελικού αποτελέσματος στο έργο του αναδόχου- σημαίνει στη πράξη τεράστια οικονομική επιβάρυνση στην ΕΑΒ, η οποία σκοπίμως αποσιωπάται. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών παραβλέπει εισηγήσεις άλλων στελεχών οι οποίες αποτιμούσαν σωστά το κόστος εργατοώρας της ΕΑΒ η οποία κυμαίνεται από 12,7 έως 14,3 ΕΥΡΩ και το ετήσιο συνολικό κόστος ανά εργαζόμενο σε κάτω από 20.000 ΕΥΡΩ, ενώ μια απλή διαίρεση των τιμολογίων που κόβονται στην ONEX δια των εργαζομένων που διαθέτει δείχνει ότι η ΕΑΒ πληρώνει 70 με 100 χιλιάδες ΕΥΡΩ ετησίως για τον κάθε βοηθό. Στη συνέχεια δε της ίδιας απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ότι «η διακήρυξη έχει προδιαγράψει ακριβώς το πλαίσιο υλοποίησης του έργου», παρότι γνωρίζετε ότι είναι τεχνικώς αδύνατον μια τέτοια διακήρυξη να υλοποιηθεί από καμία άλλη εταιρεία, πλην της ΕΑΒ.

Είναι σκανδαλώδες δε το γεγονός ότι αυτός που πραγματοποίησε την οικονομική ανάλυση και ο έχων την ευθύνη της διακήρυξης του διαγωνισμού, κατέχουν διευθυντικές θέσεις που έχουν καταλάβει χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ βαρύνονται με σωρεία καταγγελιών, και για τους οποίους έχουμε καταθέσει την ερώτηση με θέμα «Χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα η στελέχωση Διευθύνσεων στην ΕΑΒ», και παρά τις απαντήσεις που δόθηκαν από τα ερωτώμενα Υπουργεία, οι Διευθύνσεις Οικονομικών, Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ελέγχου Εταιρικού Κόστους συνεχίζουν να στελεχώνονται από άτομα τα οποία δεν πληρούν τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά κριτήρια, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλες τις Διευθύνσεις της ΕΑΒ σε κατώτερα επίπεδα έχουν γίνει προαγωγές με κομματικά, και όχι αξιοκρατικά κριτήρια. Πρόκειται για ευθύνες που «βαραίνουν» ολόκληρη την Διοίκηση της ΕΑΒ, η οποία αποδέχεται τέτοιου είδους μεθοδεύσεις σε βάρος των εργαζομένων και των συμφερόντων της ίδιας της εταιρείας.  

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Αποδέχονται τέτοιου είδους μεθοδεύσεις στον υπολογισμό του κόστους εκτέλεσης του έργου από τον υποκατασκευαστή;

2.    Προτίθενται να διερευνήσουν σε ποιες ζημιογόνες οικονομικά και καταστροφικές για την ΕΑΒ αποφάσεις εμπλέκονται «στελέχη» χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα;

3.    Θα γίνουν επιτέλους σοβαρές οικονομοτεχνικές μελέτες καθώς και διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος των συμβάσεων ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία της ΕΑΒ;

4.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να σταματήσει επιτέλους η στελέχωση των Διευθύνσεων Οικονομικών, Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ελέγχου Εταιρικού Κόστους της ΕΑΒ με άτομα τα οποία δεν πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα;

5.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να σταματήσει επιτέλους η προαγωγή ατόμων με κομματικά κριτήρια στις κατώτερες θέσεις των Διευθύνσεων της ΕΑΒ, γεγονός που δημιουργεί δυσλειτουργία στην εταιρεία, και να στελεχωθούν από άτομα που θα προαχθούν αξιοκρατικά;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής