Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
20/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτο πρόσθετο ειδικό κριτήριο επιλογής προσωπικού για διαθεσιμότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, που η ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να το τηρεί πάση θυσία, μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουν ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας συνολικά 25.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι. Ένα σημαντικό τμήμα από αυτούς (a substantial fraction of those in the scheme), της τάξης των 11.000, τελικά θα οδηγηθεί σε «υποχρεωτική έξοδο», όπως είναι η τεχνοκρατική ορολογία, δηλαδή θα απολυθεί.

Με την υπʼ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) καθορίστηκαν η διαδικασία αποτίμησης των προσόντων για την επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης, τα επιμέρους κριτήρια επιλογής και κατάταξης, καθώς και ο τρόπος μοριοδότησης. Ανάμεσα στα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι η Διοικητική Εμπειρία, δηλαδή τα έτη υπηρεσίας, τα οποία μοριοδιοτούνται μέχρι και το 35ο έτος, με υψηλούς συντελεστές για τα πρώτα έτη και χαμηλότερους για τα τελευταία.

Με τη μεταγενέστερη υπʼ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487/23.9.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2408/Β/26.9.2013) καθορίστηκε πρόσθετο ειδικό κριτήριο επιλογής προσωπικού για διαθεσιμότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το κριτήριο αυτό αφορά στα «έτη υπηρεσίας σε έργα ανασκαφών, αναστηλώσεων και εν γένει έργα προστασίας, ανάδειξης, συντήρησης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και εγκαταστάσεων, καθώς και στη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εγκαταστάσεων». Διευκρινίζεται ότι το ειδικό κριτήριο των ετών υπηρεσίας σε «αρχαιολογικά έργα» δεν αντικαθιστά το γενικό κριτήριο της Διοικητικής Εμπειρίας αλλά λειτουργεί προσθετικά (τελικός βαθμός = Τυπικά Προσόντα + Διοικητική Εμπειρία + Τρόπος εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση + Υπηρεσιακή Αξιολόγηση – Πειθαρχικές Ποινές + Πρόσθετο Ειδικό Κριτήριο ΥΠΠΟΑ).

Κατʼ αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι διατυπώνεται ένας νέος και αυθαίρετος ορισμός του επονομαζόμενου «αρχαιολογικού έργου». Συγκεκριμένα, από την ΚΥΑ δεν είναι σαφές αν συμπληρώνεται με το αντικείμενο της φύλαξης ή αντιθέτως αντικαθίσταται με απαλοιφή της λειτουργικής, διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης ο ορισμός του άρθρου 10, παρ. 10, του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003), όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/21.7.2009). Έτσι παραμένουν αδιευκρίνιστα τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα:

α.    Το πρόσθετο ειδικό κριτήριο εφαρμόζεται σε όλες τις ειδικότητες του Υπουργείου ή εξαιρούνται όσες ειδικότητες δεν αναφέρονται στην ΚΥΑ, όπως οι διοικητικοί και οικονομικοί υπάλληλοι;

β.    Tα μόρια του κριτηρίου τα λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου ή αποκλείονται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που δεν εκτελούν έργα ή εργασίες, όπως οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας;

γ.    Στα αναφερόμενα έτη υπηρεσίας προσμετράται η συνολική εργασιακή εμπειρία ή εξαιρείται η προϋπηρεσία σε «εργολάβους», δηλαδή η προϋπηρεσία σε ανασκαφές στο πλαίσιο διαφόρων μεγάλων έργων με πρόσληψη μέσω εργοληπτικών εταιρειών, όπως συμβαίνει μισθολογικά για μεγάλο αριθμό υπαλλήλων;

Ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα, όμως, αποτελεί ο τρόπος μοριοδότησης του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου, ο οποίος αντιστρέφει εντελώς τη λογική μοριοδότησης του γενικού κριτηρίου της Διοικητικής Εμπειρίας. Συγκεκριμένα, δεν μοριοδοτούνται όλα τα έτη υπηρεσίας αλλά μόνο αυτά μέχρι το 15ο έτος, και μάλιστα με αντίστροφους συντελεστές, χαμηλούς για τα πρώτα δέκα έτη και πολύ υψηλότερο για τα επόμενα πέντε. Επιπλέον, τα μόρια του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου είναι τόσο πολλά συγκριτικά με αυτά των γενικών κριτηρίων, ώστε σε σημαντικό βαθμό ακυρώνεται η βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσόντων των εργαζομένων.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, είναι σαφές ότι με το πρόσθετο ειδικό κριτήριο για τη διαθεσιμότητα στο ΥΠΠΟΑ αδικούνται όσοι έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, καθώς για παράδειγμα τα 10 έτη μοριοδούνται με 16,5 μόρια ενώ τα 15 έτη με 31,5 μόρια, δηλαδή σχεδόν διπλάσια, αλλά και όσοι έχουν πάνω από 15 έτη υπηρεσίας, καθώς εκμηδενίζεται η υπηρεσία τους πέραν των 15 ετών.

Κυρίως, όμως, αδικούνται οι περισσότεροι από 600 υπάλληλοι, που το 2011 μετακινήθηκαν «εθελοντικά» στο Υπουργείο Πολιτισμού από τις ΔΕΚΟ Μεταφορών (ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ), μπροστά στον κίνδυνο να απολυθούν. Επειδή οι ειδικότητές τους δεν υπάρχουν στον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι προερχόμενοι από τις ΔΕΚΟ μετατάχθηκαν σε άλλες ειδικότητες, και κυρίως στις ειδικότητες των φυλάκων αρχαιοτήτων, εργατών ανασκαφών και διοικητικών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι καλύπτουν σημαντικά κενά των υπηρεσιών στις οποίες τοποθετήθηκαν, έχοντας μάλιστα κατά κανόνα μεγάλη διοικητική εμπειρία. Εντούτοις, έχουν μικρή υπηρεσία σε έργα του ΥΠΠΟΑ. Κατά συνέπεια για το ειδικό πρόσθετο κριτήριο αντιμετωπίζονται ως νεοπροσληφθέντες, λαμβάνοντας το πολύ 2 μόρια. Έτσι, εξαρχής υπολείπονται σημαντικά των συναδέλφων τους που είναι πιο παλιοί στο ΥΠΠΟΑ, οι οποίοι λαμβάνουν πολύ περισσότερα μόρια, μέχρι 31,5.

Επιπρόσθετα, οι μεταταγέντες στο ΥΠΠΟ του 2011 για αδιευκρίνιστους λόγους δεν έτυχαν της προστασίας, που υπήρξε με το άρθο 53 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013) για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, που μετακινήθηκαν πρόσφατα από την αρχική θέση τους σε διάφορους φορείς του Δημοσίου και εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα. Συνεπώς, οι πρόσφατα μεταταγέντες στο ΥΠΠΟ λόγω του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες των παρεμβάσεων στο Δημόσιο για δεύτερη φορά μετά την μετακίνησή τους, αυτή τη φορά με διαθεσιμότητα – απόλυση!

Ο απαράδεκτα μεροληπτικός τρόπος, με τον οποίο επιδρά το πρόσθετο ειδικό κριτήριο, φάνηκε στην πράξη με την πρόσφατη δημοσιοποίηση από το ΑΣΕΠ των τελικών πινάκων κατάταξης για την επιλογή των εργαζομένων δύο συγκεκριμένων ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ, που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Σε αυτούς εντοπίζονται αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες η αρχική κατάταξη υπαλλήλων με 9, 10 ή και 11 έτη υπηρεσίας στο ΥΠΠΟΑ αντιστρέφεται με ακραίο αρνητικό τρόπο μετά την επίδραση του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου. Παράλληλα, είναι ολοφάνερη η διακριτική μεταχείριση των παλαιότερων υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ σε σχέση με τους πρόσφατα μεταταγέντες συναδέλφους τους.

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι το πρόσθετο ειδικό κριτήριο για τη διαθεσιμότητα στο ΥΠΠΟΑ οδηγεί σε απαράδεκτες τεχνητές κατηγοριοποιήσεις εργαζομένων ανάμεσα σε «παλιούς στο ΥΠΠΟ», «νέους» (όσους έχουν μικρή προϋπηρεσία) και «ξένους» (αυτούς που ήλθαν πρόσφατα με μετατάξεις). Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί ένα νέο μοντέλο πελατειακών εξαρτήσεων, σε βάρος κάθε έννοιας ίσης μεταχείρισης. Ενώ παράλληλα καταρρακώνεται η στοιχείωδης αξιοκρατία, που επικαλείται ψευδώς η Κυβέρνηση για να δικαιολογήσει και να συσκοτίσει την πολιτική επιλογή των μαζικών απολύσεων στο δημόσιο.

Επειδή για τον ΣΥΡΙΖΑ το «σχήμα διαθεσιμότητας – κινητικότητας – απολύσεων» αποτελεί εργαλείο διάλυσης και όχι αναβάθμισης του Δημοσίου, ενώ η δήθεν «αξιολόγηση» έχει καταλήξει με διάφορους ανά περίπτωση τρόπους να χρησιμοποιείται για την επιβίωση και την ενδυνάμωση του σάπιου παλαιοκομματικού και πελατειακού κράτους, που οικοδόμησαν όσοι κυβέρνησαν επί σαράντα χρόνια και τελικά χρεωκόπησαν τη χώρα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1.    Για ποιον λόγο, με ποια κριτήρια και με ποια σκοπιμότητα θεσπίστηκε το πρόσθετο ειδικό κριτήριο της υπʼ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487/23.9.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2408/Β/ 26.9.2013) για την επιλογή προσωπικού, που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα στο ΥΠΠΟΑ και τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ;

2.    Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και ποια σχετική μελέτη συντάχθηκε για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου; Δεδομένου ότι υπήρξε ανακοίνωση συγκεκριμένου σωματείου, το οποίο διαφήμισε τη θεσμοθέτηση του ειδικού κριτηρίου ως επιτυχία «στοχευμένων ενεργειών του» (παρόλο που στη συνέχει ανασκεύασε την αρχική ανακοίνωσή του), διατυπώθηκε σχετική πρόταση από υπηρεσιακούς ή άλλους παράγοντες και ποιοι είναι αυτοί;

3.    Γιατί δεν μοριοδοτούνται όλα τα έτη υπηρεσίας αλλά μόνο αυτά μέχρι το 15ο έτος, και μάλιστα με χαμηλούς συντελεστές για τα πρώτα δέκα έτη και με πολύ υψηλότερο συντελεστή για τα επόμενα πέντε, σε πλήρη αντίθεση με το γενικό κριτήριο της Διοικητικής Εμπειρίας, το οποίο συνυπολογίζεται στην αρχική βαθμολογία και ισχύει για όλο το Δημόσιο; Υπενθυμίζεται ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται σκανδαλώδης διακριτική μεταχείριση εις βάρος συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, δηλαδή όσων έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας και, κατά κύριο λόγο, των πρόσφατα μεταταγέντων στο ΥΠΠΟΑ, ενώ παράλληλα αδικούνται και όσοι έχουν πάνω από 15 έτη υπηρεσίας.

4.    Γιατί τα μόρια του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου είναι τόσο πολλά συγκριτικά με αυτά των γενικών κριτηρίων, ώστε σε σημαντικό βαθμό να ακυρώνεται η βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσόντων των εργαζομένων;

5.    Γιατί για τους πρόσφατα μεταταγέντες στο ΥΠΠΟΑ από τις ΔΕΚΟ Μεταφορών δεν αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας τους αλλά υποκριτικά αντιμετωπίζονται ως «νέες προσλήψεις», τη στιγμή που η συνολική τους προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μισθολογικά και συνταξιοδοτικά;

6.    Γιατί οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν έτυχαν της προστασίας, που υπήρξε με το άρθρο 53 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013) για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, που μετακινήθηκαν πρόσφατα από την αρχική θέση τους σε διάφορους φορείς του Δημοσίου και εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα;

7.    Γιατί στην ΚΥΑ διατυπώθηκε ένας νέος ορισμός του αρχαιολογικού έργου χωρίς να είναι σαφές αν συμπληρώνεται με το αντικείμενο της φύλαξης ή αντιθέτως αντικαθίσταται με απαλοιφή της λειτουργικής, διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης ο ορισμός του άρθρου 10, παρ. 10, του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/21.7.2009);

8.    Το πρόσθετο ειδικό κριτήριο εφαρμόζεται σε όλες τις ειδικότητες του Υπουργείου ή εξαιρούνται όσες ειδικότητες δεν αναφέρονται στην ΚΥΑ, όπως οι διοικητικοί και οικονομικοί υπάλληλοι;

9.    Tα μόρια του κριτηρίου τα λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου ή αποκλείονται οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που δεν εκτελούν έργα ή εργασίες, όπως οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας;

10.    Στα έτη υπηρεσίας του πρόσθετου ειδικού κριτηρίου προσμετράται η συνολική εργασιακή εμπειρία ή εξαιρείται η προϋπηρεσία σε «εργολάβους», δηλαδή η προϋπηρεσία σε ανασκαφές στο πλαίσιο διαφόρων μεγάλων έργων με πρόσληψη μέσω εργοληπτικών εταιρειών, όπως συμβαίνει μισθολογικά για μεγάλο αριθμό υπαλλήλων; Για το θέμα αυτό έχει υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος, προκειμένου να ενημερωθεί το σύνολο του προσωπικού με διαφανή και αδιάβλητο τρόπο και να αποφευχθούν παρανοήσεις ή περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης;

11.    Το ειδικό πρόσθετο κριτήριο αφορά μόνο στο στάδιο της διαθεσιμότητας ή θα ισχύσει και για το στάδιο της κινητικότητας, δίνοντας πρόσθετα μόρια για την εξεύρεση άλλης θέσης στο ΥΠΠΟΑ;

12.    Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα στο ΥΠΠΟΑ είναι δυνατό να μετακινηθούν σε κενές θέσεις άλλων ειδικοτήτων του Υπουργείου ή τέτοιες μετακινήσεις λογίζονται ως μετατάξεις, που από την Κυβέρνηση θεωρούνται νέες προσλήψεις και συνεπώς υπόκεινται σε αυστηρούς μνημονιακούς περιορισμούς;

13.    Με δεδομένη την πλήρη αντίθεση των εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ απέναντι σε τεχνητές μεταξύ τους κατηγοριοποιήσεις, αλλά και ύστερα από τον απαράδεκτα μεροληπτικό τρόπο με τον οποίο επέδρασε σε αρκετές περιπτώσεις το πρόσθετο ειδικό κριτήριο στην κατάταξη των εργαζομένων δύο συγκεκριμένων ειδικοτήτων του ΥΠΠΟΑ, που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, προτίθεστε να ανακαλέσετε την υπʼ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ 172315/25487/23.9.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2408/Β/26.9.2013), με την οποία θεσπίστηκε το πρόσθετο ειδικό κριτήριο, και να ακυρώσετε στο σύνολό τους τις διαδικασίες διαθεσιμότητας που έγιναν με τη χρήση του;

14.    Σκοπεύει η Κυβέρνηση, έστω και τώρα, να ακυρώσει το παράνομο και καθʼ όλα απαράδεκτο μέτρο της διαθεσιμότητας, το οποίο εξυπηρετεί τη διάλυση της δημόσιας διοίκησης και όχι την πραγματική αναβάθμισή της;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μητρόπουλος Αλέξης

Στρατούλης Δημήτρης

Κανελλοπούλου Μαρία