Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/09/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εργασίας: Εξαίρεση των πρώην εργαζομένων στις Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου από τον συνυπολογισμό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας...

Θέμα: Εξαίρεση των πρώην εργαζομένων στις Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου από τον συνυπολογισμό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας στους πλασματικούς χρόνους του άρθ.4 του Ν.3996/2011

Οι πρώην εργαζόμενοι στις Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου εντάχθηκαν στην Ειδική Επιδότηση Ανεργίας, σύμφωνα με τους νόμους 3460/2006, 3660/2008 και.3746/2009, καθότι πληρούσαν αυξημένες προϋποθέσεις (ηλικία άνω των 50 ετών και πάνω από 7.500 ημέρες ασφάλισης, έπειτα από το οριστικό κλείσιμο των  επιχειρήσεων  που εργάζονταν , πλέον των 25 χρόνων και τον αφανισμό του κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας).

Βασικό κριτήριο για να αποδεχθούν την ειδική επιδότηση ανεργίας ήταν ότι: «ο συγκεκριμένος  χρόνος της ειδικής επιδότησης της ανεργίας θεωρείται, ως χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθ. 10 του Ν.825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τον κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.»

Στην πραγματικότητα, οι πρώην εργαζόμενοι αυτοί έχουν πληρώσει οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές, καθʼ όλη τη διάρκεια της επιδότησής τους, με την έννοια, ότι απομειωνόνταν  η επιδότηση, που τελικά έφτανε στα χέρια τους, μετά την παρακράτηση της εισφοράς από το ποσό της επιδότησης, ουσιαστικά δηλαδή αποτελούσε χρόνο αυτασφάλισης των εργαζόμενων.

Προς κύρωση των παραπάνω, σύμφωνα με  ρητή  διάταξη  του   νόμου  3660/2008, (άρθρο 11 παρ.2 εδ. β΄) ορίζονται τα εξής: :

« κατά το χρονικό διάστημα της ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η ασφάλιση των απολυθέντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ενταχθέντα στο πρόγραμμα παρακρατούνται από το συνολικό ποσό της κύριας και πρόσθετης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος.»

Τα ίδια ακριβώς επιβεβαιώνονται και στο νόμο 3746/2009, άρθρο 75 παρ.2:

 «Οι ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον ενταχθέντα στο πρόγραμμα, παρακρατούνται από το συνολικό ποσό κύριας και πρόσθετης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης.»

Οι εργαζόμενοι στα πλαίσια της απεύθυνσής  τους  με διαβήματα σε αρμόδια όργανα και φορείς της πολιτείας σχετικά  με τα  τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κατάργηση της ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης των άνεργων κλωστοϋφαντουργών με τον νόμο 4093/2012, και τη δυνατότητα αναγνώρισης ως πλασματικού χρόνου του διαστήματος κατά το οποίο ελάμβαναν την ειδική επιδότηση ανεργίας, απευθύνθηκαν και στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος γνωμάτευσε τα παρακάτω:

«Οι καταργητικές διατάξεις, δεν ανατρέπουν και δεν μπορούσαν να ανατρέψουν αναδρομικά το νομικό καθεστώς, που διέπει τον ήδη διανυθέντα χρόνο ασφάλισης όταν μάλιστα έχουν καταβληθεί εισφορές κατά τον επίμαχο χρόνο. Εκτός του ρητού γράμματος της διάταξης, τυχόν αναδρομική ανατροπή του χαρακτηρισμού του επίμαχου χρόνου ως χρόνου πραγματικής εργασίας και ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, θα προσέκρουε στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, ενώ θα έπληττε ανεπίτρεπτα και κατοχυρωμένα δικαιώματα των ενδιαφερομένων.» (Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 19/02/2013 αρ.πρωτ.159790/7441/2013)

«Η διοίκηση δεν μπορεί με ερμηνευτική εγκύκλιο ή με εγκύκλιο εφαρμογής, να ανατρέψει το νομικό χαρακτηρισμό του χρόνου ασφάλισης, που προσέδωσε ο ίδιος ο νομοθέτης με το άρθ. 75/Ν.3746/2009, ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης και να τον χαρακτηρίσει ως πλασματικό.» (Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 19/02/2013 αρ.πρωτ.159790/7441/2013)

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, του πως είναι δυνατόν να θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας η προαιρετική ασφάλιση-αυτασφάλιση του άνεργου, ενώ ο χρόνος της Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας θεωρείται πλασματικός, όταν μάλιστα έχουν καταβληθεί μεγαλύτερες εισφορές για το δεύτερο;

Το ΙΚΑ έχει εκδώσει νεότερο  Γενικό Έγγραφο Σ40/59/11-03-2013, όπου θεραπεύει εν μέρει το προηγούμενο Γενικό Έγγραφό του (Σ 40/303, 3-12-2012), αναγνωρίζοντας ότι για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 31/12/2012 δεν θα ανακληθεί η σύνταξή τους ούτε θα επιστρέψουν χρήματα, δηλαδή θεωρεί τον διανυθέντα χρόνο στην ειδική επιδότηση ανεργίας ως πραγματικό ασφαλιστικά χρόνο.

Επειδή, δεν είναι δυνατόν, η πολιτεία να εκδικείται, ανατρέποντας αναγνωρισμένα  δικαιώματα και παροχές, που ήδη έχουν χορηγηθεί με βάση της προϋπάρχουσες διατάξεις.

Επειδή, για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 01/01/2013, ο χρόνος της Ειδικής Επιδοματικής Ενίσχυσης θα θεωρείται πλασματικός, με αποτέλεσμα να παραταθεί ο εργάσιμος χρόνος που απαιτείται για σύνταξη κατά 4-5 χρόνια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους πρώην εργαζόμενους των παραπάνω Κλωστ/κών επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης 31/12/2012 και παρʼ όλες τις θετικές εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, γιατί καθυστερεί και δεν δίνει τελικά λύση στην ομηρία των υπολοίπων, που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 01/01/2013, με συνέπεια να  βρίσκονται σε απόγνωση;   

Οι βουλευτές:

Μπάρκας Κώστας

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Στρατούλης Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα