Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/02/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Εσωτερικών: Πρώην χωματερή Δερβενίου Θεσσαλονίκης

Η παλαιά χωματερή του Δερβενίου, που σταμάτησε τη λειτουργία της το 1984 και απέχει περί τα 1200 μέτρα από κατοικημένη περιοχή, συνεχίζει να μην έχει αποκατασταθεί πλήρως από τον σύνδεσμο ΟΤΑ- Θεσσαλονίκης.

Το έγγραφο (Α.Π. 81879/3662/17.10.12) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς το τοπικό Σύνδεσμο ΟΤΑ, μετά από καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ευκαρπίας και μετά από επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου της Διεύθυνσης την 1.8.12, αναφέρει:

“για την αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η με Α.Π. οικ. 82408/3.9.96 Απόφαση ¨Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με Α.Π. οικ.114903/12.11.1997 Απόφαση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Α.Π.Ο. για τη μεταφροντίδα του χώρου αναφέρεται η υποχρέωση κατασκευής παραθύρων εκτόνωσης βιοαερίου σε διάφορα σημεία της χωματερής και τακτικοί έλεγχοι με παγίδες βιοαερίου, ενώ για τα διασταλλάζοντα προβλεπόταν η κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς τους στο βιολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης για περαιτέρω επεξεργασία.

Σύμφωνα με την απάντηση του Συνδέσμου ΟΤΑ δεν κατασκευάσθηκε η δεξαμενή συλλογής διασταλλαζόντων λόγω έλλειψης αυτών, κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό τόσο λόγω του μεγάλου όγκου των αποβλήτων που έχουν εναποτεθεί, όσο και γιατί όπως αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είχε υπολογισθεί ημερήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων της τάξης των 5 κυβικών μέτρων. Το σύστημα άλλωστε συλλογής στραγγιδίων που είχε υπολογισθεί και κατασκευασθεί, αποσκοπεί ακριβώς στη συλλογή των στραγγιδίων με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους.»

Κατόπιν τούτων, η εν λόγω Διεύθυνση, μετά από έλεγχο δείγματος από τον αγωγό εκροής διαπιστώνει, σύμφωνα με έγγραφό της με ΑΠ 406735/16153/ 2.11.12 προς τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, υπερβάσεις σε χημικές ενώσεις και ολικά κολοβακτηριοειδή, παράλληλα δε, ζητεί λήψη άμεσων μέτρων για αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ύστερα δε από εισήγηση της Διεύθυνσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με Απόφαση του Περιφερειάρχη με το με Α.Π. 426826/16889/4.1.2013 έγγραφό της προς το Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.500ευρώ.

Επειδή,

•    Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες οι παλαιοί χώροι διάθεσης απορριμμάτων παραμένουν επί μακρόν ως ενεργοί βιοαντιδραστήρες, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι διεργασίες στο σώμα των απορριμμάτων, δηλαδή και η παραγωγή υγρών (συνήθως αναφέρονται ως στραγγίσματα) και αερίων (βιοαέριο), τα οποία τείνουν να διαφύγουν, ιδιαίτερα όταν διευκολύνεται, ή δεν παρεμποδίζεται η κατείσδυση όμβριων στο σώμα των ενταφιασμένων απορριμμάτων,

•    Κατά το νόμο και για το λόγο που προαναφέρεται η περιβαλλοντική παρακολούθηση δεν σταματά με τη παύση λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ, πολύ περισσότερο δε ενός ΧΑΔΑ και προβλέπεται και στην περίοδο μεταφροντίδας. Ο φορέας που έχει την ευθύνη λειτουργίας χώρου διάθεσης απορριμμάτων επωμίζεται κατά το νόμο την ευθύνη περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του χώρου σε όλη την περίοδο μεταφροντίδας,

•    Δεν γίνεται μέτρηση εκλύσεως αερίων της τ. χωματερής (βιοαέριο/αέριο χωματερής) , ούτε δημιουργήθηκαν παράθυρα διαφυγής, όπως προέβλεπε η με Α.Π. οικ. 82408/3.9.96 Απόφαση ¨Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με Α.Π. οικ.114903/12.11.1997, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, επιβαρύνοντας συγχρόνως το περιβάλλον με επιβλαβείς αέριους ρύπους,

•    Το ζήτημα της δημόσια υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πρωτεύον και δεν λύνεται μόνον με επιβολή προστίμων, αλλά απαιτούνται δραστικά μέτρα περιορισμού της ρύπανσης,

•    Τα στραγγίσματα από την παλαιά χωματερή του Δερβενίου εκβάλλουν τελικά στο Θερμαϊκό κόλπο, με συνέπεια την επιπλέον ρύπανσή του,

•    Η περιοχή της Δ. Θεσσαλονίκης είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Θα διενεργηθεί άμεσα περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση του χώρου της πρώην χωματερής του Δερβενίου στη παρούσα φάση, καθώς και των έργων αποκατάστασης με εφαρμογή προγράμματος μετρήσεων και ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων;

2.     Θα επιληφθεί του θέματος το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος;

3.     Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν, πέραν των οικονομικών προστίμων, για την πλήρη αποκατάσταση της π. χωματερής του Δερβενίου;

4.    Υπάρχει συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας των υδροφορέων της περιοχής και προστασία της ποιότητας του νερού, που διατίθεται για ύδρευση και άρδευση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρούλα Καφαντάρη

Αναστάσιος Κουράκης

Γιάννης Αμανατίδης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Γιάννα Γαϊτάνη

Ευαγγελία Αμμανατίδου